Nadere regel forfaitaire loonkostensubsidie gemeente Utrecht

Geldend van 02-02-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel forfaitaire loonkostensubsidie gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 156 lid 3 gemeentewet

- gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Utrecht;

- en gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet: Werken aan werk.

Besluiten vast te stellen de nadere regel forfaitaire loonkostensubsidie gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Participatiewet;

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 • c.

  Werknemer: de persoon, die voldoet aan de criteria bedoeld in artikel 3, tweede lid, van deze nadere regel;

 • d.

  Loonwaarde: loonwaarde als bedoeld in artikel 6, tweede lid, sub g van de wet;

 • e.

  Re-integratievoorzieningen: de ondersteuning als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet.

 • f.

  Doelgroep Indicatie banenafspraak: de categorie personen opgenomen in het landelijke doelgroepenregister van personen die vallen onder de banenafspraak tussen rijksoverheid en werkgevers.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente wil werkgevers die mensen met een beperkte loonwaarde in dienst nemen compenseren.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van forfaitaire loonkostensubsidie naar loonwaarde subsidiëren burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

a. voor maximaal 6 maanden 50% van het totale bedrag van het wettelijk minimumloon waarop de werknemer overeenkomstig de met de werkgever schriftelijk overeengekomen arbeidsduur aanspraak heeft;

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • a.

  de werkgever dient de aanvraag voor forfaitaire loonkostensubsidie voor aanvang van het dienstverband in, doch als de werknemer reeds aangesteld is uiterlijk tot 3 maanden na aanvang van het dienstverband.

 • b.

  Bij de keuze voor forfaitaire loonkostensubsidie heeft de werkgever in ieder geval de intentie om bij gebleken geschiktheid een dienstverband voor een jaar aan te bieden met een dienstverband dat tenminste 16 uur per week omvat.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

de aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50% van het wettelijk minimumloon. Bij wijzigingen in het wettelijk minimumloon zullen burgemeester en wethouders de subsidie naar de nieuwe bedragen aanpassen.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • Burgemeester en wethouders verlenen een forfaitaire loonkostensubsidie aan werkgevers die een dienstverband aangaan met:

  • Personen die tot de doelgroep Indicatie banenafspraak behoren;

  • Personen die anderszins niet in staat zijn om met voltijdse arbeid het wettelijke minimumloon te verdienen, als gevolg van een beperking van sociale, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking

 • Er bestaat slechts aanspraak op forfaitaire loonkostensubsidie als het dienstverband tenminste 12 uur per week omvat en voor minimaal de duur van 6 maanden waarbij binnen 6 maanden wordt opgebouwd naar 16 uur per week.

 • Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend subsidie voor dienstverbanden met in Utrecht woonachtige werknemers.

 • Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om een forfaitaire loonkostensubsidie toe te kennen in plaats van de loonkostensubsidie op basis van loonwaarde. De keuze voor de vorm van loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van overleg tussen gemeente en werkgever.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • de aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 6 weken besluiten burgemeester en wethouders over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Verplichtingen aan subsidieverlening zijn:

 • a.

  De werkgever biedt de werknemer de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding bij het verrichten van de opgedragen werkzaamheden en kan hiervoor, indien noodzakelijk, een beroep doen op re-integratievoorzieningen.

 • b.

  De werkgever geeft op verzoek of onverwijld uit eigen beweging iedere wijziging in het dienstverband of in de omstandigheden van de betreffende werknemer door aan de gemeente Utrecht.

 • c.

  Betaling van de loonkostensubsidie geschiedt per kalendermaand.

 • d.

  Na verlening van forfaitaire loonkostensubsidie, wordt uiterlijk in maand 5 van het dienstverband, via een loonwaardemeting de daadwerkelijke loonwaarde op de werkplek vastgesteld;

 • e.

  De forfaitaire loonkostensubsidie kan niet worden ingezet voor personen die al een dienstverband hebben;

 • f.

  Bij het verlengen van het dienstverband van 6 maanden bij dezelfde werkgever op dezelfde werkplek of functie wordt niet opnieuw een forfaitaire loonkostensubsidie ingezet. Een verlenging wordt gezien als voortzetting van hetzelfde dienstverband.

Artikel 12 Evaluatie

Het college evalueert jaarlijks voor 31 december -voor het eerst in 2021- deze nadere regels zodat we zicht hebben op de effecten die we ermee bereiken. De evaluaties kunnen leiden tot aanpassing van deze nadere regels.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als ‘Nadere regels forfaitaire loonkostensubsidie gemeente Utrecht’.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 19 januari 2021.

De secretaris, De burgemeester,

Gabrielle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma