Nadere regel subsidie stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening gemeente Utrecht

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

Gelet op artikel 3 lid 2 van Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 4:37 van de Awb;

Overwegende dat de prostitutiehulp- en dienstverlening vanwege de sluiting van de tippelzone stedelijk ontwikkeld moet worden;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regel subsidie stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening 2021 gemeente Utrecht.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Locatiegebonden prostitutiehulp- en dienstverlening; dit betreft een voorziening van waaruit de hulp- en dienstverlening op de prostitutielocatie zelf wordt aangeboden.

 • b.

  Stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening: dit betreft hulp- en dienstverlening voor alle sekswerkers.

 • c.

  Prostitutiehulp- en dienstverlening gaat over hulp- en dienstverlening bij gezond, veilig, zelfstandig en vrijwillig werken. Het kan bijvoorbeeld gaan over voorlichting, gezondheid, ontmoeting, een luisterend oor, rechten en plichten, juridische ondersteuning. Deze opsomming is niet uitputtend en kan in ketensamenwerking worden aangeboden.

 • d.

  Outreachend werken; op eigen initiatief en actief de doelgroep sekswerkers benaderen om het hulp-/dienstverleningsaanbod onder de aandacht te brengen of direct hulp te bieden.

 • e.

  Ervaringsdeskundigheid; We onderscheiden drie vormen van ervaringsdeskundigheid:

 • f.

  Ervaringswerkers: de HBO opgeleide professional die hun ervaring als specialisme inzetten,

 • g.

  Ervaringscoaches: vrijwilliger of stagiaire, die vanuit hun ervaring een functie vervullen tussen professional en de cliënt,

 • h.

  Ervaringsvrijwilligers: die vanuit hun eigen ervaring, activering stimuleren en de eigen veerkracht van cliënten ondersteunen.

 • i.

  Arts; de arts beschikt over de benodigde professionele kwalificaties en registraties om de titel arts te mogen voeren.

 • j.

  Social return: benutting van de inkoopkracht om een sociale impact te creëren. Hiertoe vraagt de gemeente opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan andere activiteiten met een sociale impact bij voorkeur in Utrecht of regio.

 • k.

  Gekwalificeerd; het personeel heeft een relevante beroepsopleiding gevolgd en de aanvrager is aangesloten bij een relevante beroepsorganisatie.

 • l.

  Uitstaptraject: een traject op maat voor sekswerkers die de branche willen verlaten. Arbeidsintensieve en complexe hulpvragen kunnen aan bod komen. Dit kunnen vragen op diverse leefgebieden zijn, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, huisvesting, sociaal functioneren, opleiding en werk. Deelname aan dit programma gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het programma staat open voor prostituées die in Utrecht wonen en/of in Utrecht werken of gewerkt hebben.

Artikel 2 Doel

De gemeente werkt aan een sector waarin sekswerkers zelfstandig, vrijwillig en onafhankelijk kunnen werken. Het huidige barrièremodel blijft de basis voor het prostitutiebeleid in Utrecht. Ook moet voor sekswerkers - in hun directe werkomgeving - hulpverlening beschikbaar zijn en moeten ze een plek hebben waar zij een luisterend oor of desgewenst ondersteuning vinden.

De nadere regel is daarnaast gebaseerd op het huidige volksgezondheidsbeleid van de gemeente Utrecht zoals verwoord in ‘Gezondheid voor Iedereen’, gezondheidsbeleid Utrecht 2019-2023, waarin zij zorg voor sekswerkers in een kwetsbare positie tot een van haar basistaken rekent.

De sluiting van de tippelzone op 1 juli 2021 en stopzetting van de tender voor nieuwe raamprostitutie leidt ertoe dat de gemeente de in 2021 ingezette verandering van voornamelijk locatiegebonden prostitutiehulp- en dienstverlening naar breed toegankelijke stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening wil continueren. Daarnaast is zij nog in afwachting van een door de expertcommissie op te leveren adviesrapport over de toekomst van sekswerk en werkplekken in Utrecht. Deze nadere regel gaat alleen over de breed toegankelijke stedelijke prostitutiehulpverlening. Deze baseert zich op de volgende uitgangspunten:

 • 1. Prostitutiehulp en -dienstverlening omvat hulp- en dienstverlening bij gezond, veilig, zelfstandig en vrijwillig werken. Het kan bijvoorbeeld gaan over voorlichting, gezondheid, ontmoeting, een luisterend oor, hulp bij dwang, ondersteuning bij diverse hulpvragen, empowerment en laagdrempelige inloop;

 • 2. De diversiteit in de seksbranche vraagt een divers aanbod aan hulp- en dienstverlening;

 • 3. Prostitutiehulp- en dienstverlening vereist ketensamenwerking;

 • 4. Prostitutiehulp- en dienstverlening is specialistisch en volgt het uitgangspunt: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk; deskundigheidsbevordering van, verwijzen en toeleiden naar reguliere hulp- en dienstverlening waar mogelijk, wordt nadrukkelijker dan voorheen uitgangspunt van het beleid.

 • 5. Het aanbod van prostitutiehulpverlening beweegt mee met veranderingen in het tot stand komen van vraag en aanbod in de seksbranche;

 • 6. Samenwerking tussen toezicht/handhaving en prostitutiehulpverlening vergroot het bereik en is daarmee een belangrijk onderdeel van het reguliere aanbod.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het bedrag dat in 2022 beschikbaar is voor de subsidiabele activiteiten is EUR 277.500. Dit is uitgesplitst in een maximaal bedrag van EUR 250.000 voor prostitutiehulp- en dienstverlening en een maximaal bedrag van EUR 27.500 voor het artsenspreekuur. Deze bedragen zijn inclusief indexering voor 2022

 • 2. Het bedrag dat in 2023 en 2024 beschikbaar is voor de subsidiabele activiteiten is EUR 555.000. Dit is uitgesplitst in een maximaal bedrag van EUR 500.000 voor prostitutiehulp- en dienstverlening en een maximaal bedrag van EUR 55.000 voor het artsenspreekuur. Deze bedragen zijn exclusief eventuele indexering voor 2023 en 2024

 • 3. Een aanvraag die de onder punt 1 en 2 genoemde bedragen overschrijdt, zal worden geweigerd.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van “Stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening 2021” subsidieert de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

 • 1.

  Het leveren van een stedelijk, breed en laagdrempelig aanbod op het gebied van prostitutiehulp- en dienstverlening, zelf of via ketensamenwerking. Het organiseren van sociale ontmoetingen en activiteiten voor ex-sekswerkers van de tippelzone maken onderdeel uit van dit aanbod.

 • 2.

  (Meewerken aan) een aanpak voor deskundigheidsbevordering van ketenpartners en maatschappelijke organisaties met als streven stigma over sekswerk en sekswerkers weg te nemen, kennis van de doelgroep te vergroten en soepele toeleiding naar reguliere zorg, hulp- en dienstverlening te bevorderen zodra specialistische hulp niet meer nodig is.

 • 3.

  Samenwerking met partners in de (prostitutie)keten, waardoor het bereik kan worden vergroot onder (kwetsbare) sekswerkers.

 • 4.

  Activiteiten die leiden tot bereik van een grotere verscheidenheid aan sekswerkers.

 • 5.

  Speciaal spreekuur voor sekswerkers door een arts.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De aanvraag van de subsidie wordt op de voorgeschreven wijze met e-herkenning ingediend ter attentie van burgemeester en wethouders. Uit de aanvraag dient te blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 3 en artikel 10. De aanvraag gaat vergezeld met het onderstaande:

 • 1.

  Eén aanvraag voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd in artikel 5 van deze nadere regel, voor een periode van 2,5 jaar. De subsidieperiode start op 1 juli 2022 en loopt tot en met 31 december 2024. Daarna volgt elk jaar een nieuwe subsidieperiode gedurende de looptijd van deze nadere regel.

 • 2.

  Een plan van aanpak voor 2,5 jaar met een gedetailleerde uitwerking. In het plan van aanpak omschrijft de aanvrager hoe hij/zij de stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening vormgeeft, waaruit blijkt dat de aanvrager kennis heeft van wat er speelt in Utrecht, hoe hij/zij zorgt voor continuïteit van hulp- en dienstverlening van bestaande cliënten, en hoe hij/zij cliënten heeft betrokken bij zijn/haar plan.

 • 3.

  Ook concretiseert de aanvrager in zijn/haar plan zijn/haar activiteiten zoals genoemd in artikel 5, geeft hij/zij aan welke branches hij/zij hiermee wilt bereiken en hoe de activiteiten aansluiten bij de leefwereld van de cliënten uit deze branches. Ook vermeldt hij/zij hoe hij/zij het aanbod bekend wilt maken en waarom hij/zij deze manieren kiest.

 • 4.

  Een plan voor deskundigheidsbevordering van zijn/haar personeel.

 • 5.

  Social return: In de aanvraag dient hij/zij aan te geven welke inzet hij/zij gaat realiseren voor social return. Richtlijn voor de inzet is 5% van het aangevraagde subsidiebedrag. Nadere detaillering hiervan kan samen met de gemeente later worden ingevuld na het besluit tot verlening.

 • 6.

  Duurzaamheidsdoelen: de aanvrager omschrijft kort hoe zijn/haar organisatie invulling geeft aan duurzaamheid.

 • 7.

  Een correcte, duidelijke begroting per jaarschijf die past binnen het maximaal beschikbare budget voor deze regeling, aansluitend bij de subsidiabele activiteiten in artikel 5. De subsidiabele activiteiten in het plan van aanpak zijn 1-op-1 te relateren aan de begroting. De aanvrager geeft in elk geval inzicht in:

  • Salariskosten op basis van in te zetten fte (met onderbouwing voor zowel uitvoering als overhead)

  • Overige personele kosten (bijvoorbeeld opleidingskosten)

  • Materiële kosten

  • Huisvestingskosten

  • Opbrengsten

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 moeten voor 1 april 2022 worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

De aanvrager maakt hierbij gebruik van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken. Per criterium wordt de aanvraag gewaardeerd met een score die maximaal het aantal punten is zoals hieronder vermeld:

Criterium 1: Invulling die gegeven wordt aan laagdrempelige stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening met inbegrip van de activiteiten die de continuïteit voor ex-sekswerkers van de tippelzone borgen (maximaal 35 punten).

Beoordeling: de mate waarin invulling wordt gegeven aan de zes uitgangspunten genoemd onder artikel 2: doel.

De beschrijving wordt hoger gewaardeerd als deze:

 • a.

  invulling geeft aan meer uitgangspunten zoals genoemd in artikel 2.

 • b.

  Concreter onderbouwt is waarom deze activiteiten naar verwachting aansluiten bij de doelgroepen

 • c.

  Realistischer en duidelijker is over de aard en invulling van de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 5.

 • d.

  Meer blijk geeft van zijn/haar bekendheid met relevante netwerken waarmee hij/zij samenwerkt of gaat samenwerken.

Criterium 2: Invulling die gegeven wordt aan samenwerking met partners in de (prostitutie)keten en de mate waarin daarmee het bereik onder (kwetsbare) sekswerkers wordt vergroot (maximaal 25 punten).

Beoordeling: de beschrijving wordt hoger gewaardeerd als deze:

 • a.

  duidelijker beschrijft en uitlegt welke onderwerpen zich volgens de aanvrager lenen om meer sekswerkers te bereiken met een hulp- en dienstverleningsaanbod en hieruit volgend: met welke partners hij/zij de samenwerking opzoekt om dit verwachte grotere bereik daadwerkelijk te realiseren.

 • b.

  Concreter maakt hoe hij/zij de samenwerking met de partner(s) aangaat en welke aspecten uit die samenwerking kunnen leiden tot een groter bereik.

Criterium 3: De wijze waarop de aanvrager invulling geeft aan een speciaal spreekuur voor sekswerkers door een arts. Maximaal 15 punten.

Beoordeling: de beschrijving wordt hoger gewaardeerd:

 • a.

  als hij/zij concreter omschrijft hoe dit artsenspreekuur wordt vormgegeven, waar dit spreekuur plaatsvindt en op welke manier het voor sekswerkers zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt om dit spreekuur te bezoeken.

 • b.

  als de arts ruime aantoonbare ervaring heeft in het werkveld en affiniteit heeft met de doelgroep.

Criterium 4: Invulling die gegeven wordt aan het principe: specialistische hulpverlening: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk (maximaal 15 punten).

Hieruit blijkt hoe de aanvrager zijn/haar kennis van de doelgroep overbrengt aan relevante ketenpartners met als doel specialistische hulp- en dienstverlening soepeler te laten overgaan in reguliere hulp- en dienstverlening.

Beoordeling: de beschrijving wordt hoger gewaardeerd als deze:

 • a.

  inzicht biedt in knelpunten die sekswerkers ervaren in reguliere hulp- en dienstverlening;

 • b.

  concreter maakt op welke wijze hij/zij een bijdrage denkt te kunnen leveren aan stigmavermindering en correcte bejegening van sekswerkers bij reguliere hulp- en dienstverlening en bij maatschappelijke instellingen voor dienstverlening.

 • c.

  inzicht geeft in welke ketenpartners hij/zij gaat benaderen en waarom hij/zij deze ketenpartners kiest (belang van de betreffende partner in de prostitutieketen).

 • d.

  meer ketenpartners zult bereiken.

Criterium 5: Efficiënte en effectieve inzet van middelen.

Het gaat hierbij om de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag en de mate waarin er een logisch verband bestaat tussen de activiteiten en de daarbij benodigde middelen (maximaal 10 punten).

In deze realistische begroting geeft de subsidieaanvrager inzicht in de verschillende begrotingsposten. De efficiënte inzet van middelen/ kosteneffectiviteit wordt beoordeeld op de volgende subcriteria:

 • a.

  De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag

 • b.

  Realistische opbouw van de begroting.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1. Burgemeester en wethouders verstrekken aan maximaal één partij subsidie voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in artikel 5 van deze nadere regell.

 • 2. De kwalitatieve toets omvat een beoordeling van de subsidieaanvraag en alle door de subsidieaanvrager in het kader van deze regeling ingediende bescheiden.

 • 3. Voor de criteria van de kwalitatieve toets worden punten toegekend als genoemd in artikel 8 waarbij de maximale totaalscore 100 punten is. Een aanvraag die met het hoogst aantal punten wordt gewaardeerd, en waarbij voor elk afzonderlijk criterium minimaal 60% van het maximaal te halen aantal punten is gescoord, komt in aanmerking voor de subsidie.

 • 4. Onderdeel van de beoordeling is een gesprek dat voorafgaand aan de nieuwe subsidieperiode met alle aanvragers wordt gevoerd. Voor dit gesprek wordt de beoogde directie van de organisatie uitgenodigd om het plan van aanpak zoals benoemd in artikel 6 lid b, c en d toe te lichten. Deze gesprekken hebben een gelijke agenda.

 • 5. De uitkomsten van de gesprekken zoals benoemd in artikel 9, lid 4 worden meegenomen in de beoordeling en puntentoekenning van de aanvragen. Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd: de tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 8 benoemde criteria cijfermatig beoordeeld en met elkaar vergeleken; op basis van deze beoordeling besluiten burgemeester en wethouders voor 1 mei 2022 over de aanvraag.

Artikel 10 Verplichtingen aan subsidieverlening

In het plan van aanpak zoals genoemd in artikel 6 van deze nadere regel toont de aanvrager aan hoe hij/zij aan onderstaande verplichtingen voldoet.

 • a.

  Prostitutiehulp- en dienstverlening: zijn/haar medewerkers beschikken aantoonbaar over een relevante beroepsopleiding met aantoonbare ervaring in de prostitutiehulp- en dienstverlening. Voor ervaringsdeskundigen zijn uitzonderingen mogelijk.

 • b.

  Arts: de arts beschikt aantoonbaar over de benodigde professionele kwalificaties en registraties om de titel arts te mogen voeren.

 • c.

  Als hij/zij kantoorruimte nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de aanvraag, dan dient hij/zij hier zelf over te beschikken.

 • d.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager in ieder geval zich te vergewissen van de wet- en regelgeving en van toepassing zijnde Cao-bepalingen rondom overgang van onderneming.

 • e.

  De subsidieaanvrager garandeert dat de prostitutiehulp- en dienstverlening voldoet aan alle eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hieraan gerelateerde en geldende landelijke en gemeentelijke regelgeving.

Artikel 11 Evaluatie

De uitgangspunten van de subsidie voor Stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening worden periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regel treedt in werking op de dag na publicatie.

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Nadere regel stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 12 januari 2021.

De secretaris, De burgemeester,

Gabrielle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma