Algemeen Mandaatbesluit Gemeente Lochem

Geldend van 04-02-2021 t/m heden

Intitulé

Algemeen Mandaatbesluit Gemeente Lochem

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Lochem:

B e s l u i t e n:

 • I.

  de uitoefening van de bij dit besluit behorende lijst van bevoegdheden, ieder voor zover bevoegd, op te dragen aan het daarbij vermelde afdelingshoofd;

 • II.

  in te stemmen met de ondermandaatbesluiten van de afdelingshoofden Publiekscontacten, Bestuur en Organisatie, Financiën en Facilitair, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimte en ‘t Baken;

 • III.

  dit besluit in werking te laten treden op 4 februari 2021.

Lochem, 2 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Lochem,

de secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ‘t Erve

De burgemeester van Lochem,

S.W. van ‘t Erve

De afdelingshoofden Publiekscontacten, Bestuur en Organisatie, Financiën en Facilitair, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimte en ‘t Baken;

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Handelend krachtens het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” van het college van burgemeester en wethouders van Lochem d.d. 2 februari 2021;

B e s l u i t e n

 • 1.

  de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden vermeld in dit “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” onder “Algemeen mandaat aan afdelingshoofden” op pagina 7 t/m 16 op te dragen aan de in dat overzicht vermelde functionarissen;

 • 2.

  de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden vermeld onder zijn/haar afdeling in dit “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” op te dragen aan de in dat overzicht vermelde functionarissen;

 • 3.

  dit besluit met ingang van 4 februari 2021 in werking te laten treden.

De mandaatgever (burgemeester en wethouders/ burgemeester) heeft voor dit ondermandaat toestemming verleend bij besluit van 2 februari 2021.

Voorwaarden

 • Voor het ondermandaat gelden de algemene regels die in het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” zijn opgenomen

 • Bij afwezigheid van de houder van het ondermandaat wordt hij/zij vervangen door een eerste medewerker of teamleider van de betreffende afdeling.

Lochem, 2 februari 2021

H.J. Bouwhuis J.W. Haverkamp H. ter Hedde

hfd. afd. Ruimte hfd. afd. Bestuur en Organisatie hfd. afd. Financiën en Facilitair

D. Kerkdijk E. van der Weerden J. Plooij

hfd. afd. MO hfd. afd. Publiekscontacten hfd. afd. ‘t Baken

Ondermandaat door afdelingshoofden aan medewerkers

Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem

Inleiding

Periodiek is het nodig een nieuw Algemeen Mandaatbesluit voor de gemeente Lochem vast te stellen. Wijzigingen in wet- en regelgeving, interne afspraken of wijzigingen in de ambtelijke organisatie maken periodiek een aanpassing van het Algemeen Mandaatbesluit noodzakelijk. Ook ervaringen in de bestuurspraktijk kunnen aanleiding zijn tot wijziging. Met de inwerkingtreding van het nieuwe mandaatbesluit vervalt het oude mandaatbesluit van de gemeente Lochem van 10 december 2019.

Beschrijving van de rechtsfiguur mandaat

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een algemene regeling voor mandaat. Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Het gaat hierbij om besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb. In deze wet wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Mandaat moet worden onderscheiden van volmacht en machtiging. Volmacht is het verlenen van een bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Machtiging is het verrichten namens het bestuursorgaan van feitelijke handelingen. Voor de toepassing van dit Algemeen Mandaatbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en een machtiging om namens een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten. Dit betekent dat waar ‘mandaat’ staat, daar ook ‘volmacht’ en ‘machtiging’ onder valt. Voor het vertegenwoordigen en verweer voeren bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en invorderingszaken bij de commissie Bezwaarschriften en bij de diverse gerechtelijke instanties is een separaat Machtigingsbesluit van toepassing.

Een besluit dat door de gemandateerde wordt genomen geldt als een besluit van de mandaatgever. Deze blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

Besluit namens mandaatgever

In het krachtens mandaat genomen besluit moet worden vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat de gemandateerde de bevoegdheid weer doormandateert. In dit besluit is bepaald dat de gemandateerde voor het verlenen van ondermandaat instemming nodig heeft van de mandaatgever. De verleende ondermandaten zijn opgenomen in dit mandaatbesluit.

Overigens wordt bij ondermandaat een besluit namens het bestuursorgaan genomen: dus niet namens de eerst gemandateerde (het afdelingshoofd).

Koppeling aan functies

Het mandaat is niet gekoppeld aan een persoon, maar aan de functie van afdelingshoofd. Dit geldt ook voor het ondermandaat.

Over vervanging van afdelingshoofden heeft het management het volgende afgesproken: ten aanzien van organisatorische (inclusief toegekende budgetten)/ leidinggevende aspecten is er horizontale vervanging: het afdelingshoofd wordt vervangen door een collega-afdelingshoofd. Op vakinhoudelijk gebied is er vervanging door een eerste medewerker van de afdeling (exclusief toegekende budgetten).

Mandaat aan niet-ondergeschikten

Op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan er mandaat worden verleend aan een gemandateerde die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In zo’n geval behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomend geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. Onder iedere afdeling is een tabel opgenomen met de verleende mandaten aan niet-ondergeschikten.

Informatieplicht

De plicht tot informatieverstrekking is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Opbouw mandaatbesluit

Allereerst worden algemene regels gegeven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van (algemene) bevoegdheden die aan alle afdelingshoofden zijn gemandateerd. Het mandaatbesluit bevat verder een overzicht van de gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden per afdeling.

Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen en uitvoeren van besluiten als in het vervolg van dit besluit genoemd, tenzij:

 • a.

  advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten c.q. niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • b.

  overleg nodig is met de portefeuillehouder en de portefeuillehouder te kennen geeft het voorstel aan het college van B&W te willen voorleggen;

 • c.

  het besluit een afwijking zou inhouden van bestaande beleidsregels;

 • d.

  het besluit overschrijding van budgetten en kredieten zou inhouden;

 • e.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften betreft;

 • f.

  de aard van de besluitvormingsprocedure zich tegen de mandaatverlening verzet;

 • g.

  het nemen van een besluit afwijkt van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb;

 • h.

  het nemen van een besluit afwijkt van een wettelijk verplicht advies;

 • i.

  het nemen van een besluit niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet;

 • j.

  bij het nemen van een besluit artikel 169, vierde lid Gemeentewet van toepassing is;

 • k.

  bij het besluit de gemandateerde een persoonlijke betrokkenheid heeft.

 • 2.

  Gelet op onderdeel 1, onder c, is de gemandateerde niet bevoegd als het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid. Hierop is een uitzondering van toepassing. In het kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en addendum is het voor de gemandateerde mogelijk en toegestaan af te wijken van het beleid onder de voorwaarde van een positief advies van de inkoopcoördinator en een deugdelijk gemotiveerd besluit van de eerst gemandateerde. Elk verzoek om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet voldoen aan deze twee voorwaarden. De motivering wordt vastgelegd in het inkoopmeldingsformulier in LeX. Voor de inhuur van externen geldt dat boven een drempelbedrag van € 100.000,- een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid met een goed onderbouwd advies voor besluitvorming aan het college moet worden voorgelegd.

 • 3.

  Doet één van de onder a. t/m k. van onderdeel 1 omschreven situaties zich voor, dan wordt het nemen van het besluit voorgelegd aan het oorspronkelijk bestuursorgaan.

 • 4.

  Het mandaat wordt uitgeoefend door degene die de functie van afdelingshoofd bekleedt, tenzij een bijzondere wet in specifieke gevallen anders bepaalt. In enkele gevallen wordt het mandaat uitgeoefend door de gemeentesecretaris, portefeuillehouder of een budgethouder/budgetbeheerder (zie ook 9). Over vervanging van afdelingshoofden heeft het management het volgende afgesproken: ten aanzien van organisatorische (inclusief toegekende budgetten)/leidinggevende aspecten is er horizontale vervanging: het afdelingshoofd wordt vervangen door een collega-afdelingshoofd. Op vakinhoudelijk gebied is er vervanging door een eerste medewerker van de betreffende afdeling en bij ’t Baken door een teamleider (exclusief toegekende budgetten).

 • Bij de overzichten per afdeling komen alleen vakinhoudelijke onderwerpen aan de orde. Daarbij is een eerste medewerker van de betreffende afdeling de vervanger van het afdelingshoofd en bij ’t Baken de teamleider.

 • 5.

  Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk met instemming van de mandaatgever. Bij afwezigheid van de houder van het ondermandaat wordt hij/ zij vervangen door de eerste medewerker of teamleider van de betreffende afdeling.

 • 6.

  De ondertekening van de krachtens mandaat genomen besluiten geschiedt door het afdelingshoofd namens burgemeester en wethouders van Lochem, dan wel de burgemeester van Lochem. Dit geschiedt op de volgende wijze: “namens burgemeester en wethouders” of “namens de burgemeester”, gevolgd door de naam, functie en afdeling van de gemandateerde of degene die het ondermandaat heeft verkregen.

 • 7.

  Indien de beslissing tot het aangaan van overeenkomsten is gemandateerd, zoals bijvoorbeeld bij punt 65 van het Algemeen Mandaat aan afdelingshoofden, houdt deze bevoegdheid tevens in het aangaan van de overeenkomst als zodanig waaronder te verstaan het op grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet juncto artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht vertegenwoordigen van de gemeente als rechtspersoon door het voor de gemeente in de plaats van de burgemeester tekenen (bij volmacht) van de overeenkomst. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan uitsluitend worden uitgeoefend door personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Bij niet-ondergeschikten zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid separaat verleend moeten zijn in inhuurcontracten en in een projectplan dat door de directie en zo mogelijk door burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het is, voor zowel ondergeschikten als niet-ondergeschikten, niet toegestaan de beslissingsbevoegdheid uit te oefenen voor overeenkomsten die strekken tot zekerheidsstelling ten laste van de gemeente zoals borgtocht, garantstelling, pand of hypotheek.

 • 8.

  De gemandateerde is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10:3, lid 3 Awb. Dit artikel geeft aan dat mandaat niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. Verder is het mandaat niet van toepassing bij beslissingen op een bezwaarschrift waarbij afgeweken wordt van het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Dit betekent dat het merendeel van de bezwaren niet meer behandeld hoeft te worden in een collegevergadering. Daardoor wordt het bestuursorgaan en de ambtelijke organisatie ontlast. Een ander groot voordeel is dat de beslistermijn waarbinnen een bezwaarschrift wordt afgedaan, verkort kan worden.

 • 9.

  Het verlenen van ondermandaat aan een budgethouder of budgetbeheerder wijkt enigszins af van de opbouw van het Algemeen Mandaatbesluit. In de regel wordt mandaat verleend aan het afdelingshoofd die vervolgens de mogelijkheid krijgt om ondermandaat te verlenen aan een specifieke medewerker (functionaris) van zijn/haar afdeling. In de budgethoudersregeling gemeente Lochem 2020, vastgesteld op 7 juli 2020, wordt uitgegaan van een bevoegdheid die overgaat van het college richting concern-budgethouder (gemeentesecretaris), die vervolgens de hoofdbudgethouders (afdelingshoofden) kan mandateren en die op hun beurt de budgethouders en budgetbeheerders aanwijzen. Deze functionarissen, die allen ondergeschikt zijn aan het college van burgemeester en wethouders, zijn werkzaam op de diverse afdelingen en hun budgetverantwoordelijkheden horen specifiek bij die functie. Het verdient voorkeur om (onder)mandaat te verlenen aan de groep (hoofd)budgethouders en budgetbeheerders, zijnde 1e medewerkers/teamleiders, beleidsmedewerkers en afdelingshoofden, in plaats van een opsomming te geven van de diverse functionarissen binnen de ambtelijke organisatie.

 • De afdelingshoofden kunnen de ondergemandateerde bevoegdheden beperken wat betreft de hoogte van de bedragen, waarbij dit in de bestaande procedures en/of systemen wordt vastgelegd.

Algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aaN

Ondermand

1

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2:1, lid 2

Het verlangen van een schriftelijke machtiging

Burg. B&W

hfd. afd

1e medewerker

2

Awb

2:3

- Doorzenden van geschriften tot behandeling aan bevoegd orgaan onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

- Het terugzenden van geschriften aan afzender die niet voor hem bestemd zijn en die niet worden doorgezonden

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

3

Awb

3.6

Het stellen van een termijn waarbinnen een adviseur advies dient uit te brengen

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

4

Awb

3:7

Beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

5

Awb

3:11, lid 1

Het ontwerpbesluit en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

6

Awb

3:11, lid 3

Verstrekken van afschriften tegen kostenvergoeding

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

7

Awb

3:12, lid 1

Kennisgeven van het ontwerp in het Gemeenteblad en aanvullend in het huis-aan-huisblad

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

8

Awb

3:13, lid 1

Het ontwerpbesluit toezenden aan belanghebbenden

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

9

Awb

3:14, lid 1

Ter inzage gelegde stukken aanvullen met nieuwe relevante stukken en gegevens

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider,

intern consulent,

beleidsmdw., vakspecialist

10

Awb

3:15, lid 2, 3 en 4

De gelegenheid geven tot het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in lid 2, 3 en 4

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

11

Awb

3:18, lid 2

Beslissingstermijn verlengen met een redelijke termijn en hierover aanvrager zienswijze vragen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

12

Awb

3:18, lid 4

Indien geen zienswijzen zijn ingebracht, hiervan kennisgeven in het Gemeenteblad en aanvullend in een huis-aan-huisblad

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleder, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

13

Awb

3:24, lid 2

Het zenden van een afschrift van de aanvraag aan het bevoegde bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

14

Awb

3:24, lid 3

De gelegenheid geven tot het indienen van een ontbrekende aanvraag binnen een te bepalen termijn en het buiten toepassing laten van een niet tijdig ingediende aanvraag

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

15

Awb

3:26, lid 1 onder b

De gelegenheid geven tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen met betrekking tot de ontwerpen van alle besluiten gezamenlijk

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

16

Awb

3:27, lid 1

De genomen besluiten toezenden aan het coördinerend bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

17

Awb

3:27, lid 2

De besluiten gelijktijdig bekend maken en ter inzage leggen

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

18

Awb

3:28, lid 1

Na ontvangst van het bezwaar- of beroepschrift een afschrift daarvan toezenden aan het bevoegde bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

19

Awb

3:28, lid 2

De beslissingen op bezwaar of beroep toezenden aan het coördinerend bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

20

Awb

3:43

Van het besluit mededeling doen aan degene die een zienswijze heeft ingediend en aan de adviseur als van het advies wordt afgeweken

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

21

Awb

4:3a

Ontvangst bevestigen van een elektronisch ingediende aanvraag

Burg

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist, mdw. interne dienstverlening, mdw. backoffice ‘t Baken

22

Awb

4:5, lid 1, 2 en 3

Termijn stellen voor aanvullen van de aanvraag en besluiten aanvragen niet te behandelen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist , mdw. dienstverlening, mdw. dienstverlening evenementen

23

Awb

4:7, 4:8

Aanvrager en/of belanghebbende in gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

24

Awb

4:14

Verdagen van termijn voor het geven van de beschikking

Burg.

B&W

hfd. afd.

De medewerkers die volgens Mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

25

Awb

4:15

Het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking en het mededeling doen van het eindigen van de opschorting onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden genomen

B&W/ burg

hfd. afd.

De medewerkers die volgens Mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

26

Awb

4:18

Het bij beschikking vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

B&W/ burg

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur. mdw. ‘t Baken

27

Awb

4:20

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

B&W/ burg

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider

28

Awb

4:20c

Het bekend maken van een beschikking binnen twee weken nadat zij van rechtswege is gegeven

B&W burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

29

Awb

4:20f

Het verbinden van voorschriften aan de beschikking van rechtswege

B&W burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

30

Awb

Afd. 4.4.1

Vaststellen en inhoud van de verplichting tot betaling

B&W/ burg.

hfd. afd.

31

Awb

Afd. 4.4.2

Verzuim en wettelijke rente

B&W/ burg.

hfd. afd.

32

Awb

Afd. 4.4.3

Verjaring

B&W/ burg.

hfd. afd.

33

Awb

Afd. 4.4.4

Aanmaning en invordering bij dwangbevel

B&W/ burg

hfd. afd.

34

Awb

6:19, lid 3

Mededeling doen van een nieuw besluit aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

35

Awb

6:20, lid 2

Mededeling doen van een besluit als bedoeld in artikel 6:20, lid 1 aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

36

Awb

7:1a

Het instemmen met en afwijzen van een verzoek tot rechtstreeks beroep

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur.beleidsmdw., jur. mdw. ‘t Baken

37

Awb en Procesregeling bestuursrechte-lijke colleges 2014

8:42 / 8.43

4

Insturen van op de zaak betrekking hebbende stukken, een verweerschrift en dupliek bij rechtbank en RvS en verzoek indienen tot verlenging van de termijn

Burg.

B&W

Gemach-tigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

38

Awb

8.51b

Het meedelen dat gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid een gebrek te herstellen

Burg. B&W

Gemach-tigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

39

Awb

8.55d

Het alsnog bekend maken van een besluit als gevolg van gegrondverklaring door de bestuursrechter

Burg. B&W

Gemach-tigde alge-meen machti-gingsbe-sluit.

40

Awb

8:57

Instemmen met het verzoek van de bestuursrechter dat een onderzoek ter zitting achterwege blijft

Burg. B&W

Gemach-tigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

41

Awb

8:58

Indienen nadere stukken bij bestuursrechter

Burg. B&W

Gemach-tigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

42

Awb

Het beslissen op een bezwaarschrift behoudens het bepaalde in de Awb en het Algemeen Mandaatbesluit

Burg

B&W

hfd. afd.

43

Awb, Gemeentewet

8:1, 160, lid 1 onder f

Het instellen en voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures en (hoger) beroepsprocedures

Burg. B&W

hfd. afd.

44

Klachtenrege-ling

Het beslissen op klachten over medewerkers van de eigen afdeling volgens de interne klachtenprocedure

B&W

hfd. afd.

45

Algemeen

Het aangaan van stageovereenkomsten

B&W

hfd. afd.

46

Algemeen

Uitvoering van opleidingsplannen voorzover vallend binnen het budget en vastgesteld beleid

B&W

hfd. afd.

47

Cao Gemeenten

2.4

Het inschakelen van oproepkrachten, voor zover passend binnen het budget

B&W

hfd. afd.

48

Cao Gemeenten

3.4

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een periodieke verhoging

B&W

hfd. afd.

49

Cao Gemeenten

3.8

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een functioneringstoelage

B&W

hfd. afd.

50

Cao Gemeenten

3.9

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een arbeidsmarkttoelage

B&W

hfd. afd.

51

Cao Gemeenten

3.10

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een waarnemingstoelage

B&W

hfd. afd.

52

Cao Gemeenten

3.11

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een toelage onregelmatige dienst

B&W

hfd. afd.

53

Cao Gemeenten

3.12

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een buitendagvenstertoelage

B&W

hfd. afd.

54

Cao Gemeenten

3.15

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een garantietoelage

B&W

hfd. afd.

55

Cao Gemeenten

3.16

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een afbouwtoelage

B&W

hfd. afd.

56

Cao Gemeenten

3.17

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een jubileumuitkering

B&W

hfd. afd.

57

Cao Gemeenten

3.18

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een beloning o.b.v. de regeling Aanvullende beloningsafspraken

B&W

hfd. afd.

58

Cao Gemeenten

3.19

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een overwerkvergoeding

B&W

hfd. afd.

59

Cao Gemeenten

3.20

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een vergoeding BHV, EHBO en interventieteam

B&W

hfd. afd.

60

Cao Gemeenten

3.21

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een reis- en verblijfkostenvergoeding

B&W

hfd. afd.

61

Cao Gemeenten

3.22

In afwijking van punt 3 van de afdeling B en O het toekennen van een reiskostenvergoeding woon-werk

B&W

hfd. afd.

62

Cao gemeenten / Werktijdenre-geling

5.4 en 5.5

Het vaststellen van werktijden en werkroosters

B&W

hfd. afd.

63

BW

Cao gemeenten

Wet arbeid en zorg

7:634 en 7:638

6.6 sub g en 12.4

Verlenen/weigeren gewoon verlof

Verlenen/weigeren buitengewoon verlof

B&W

hfd. afd.

64

Inkoop- en aanbesteding

beleid

Het verlenen van voorgenomen en definitieve gunningen en afwijzingen bij aanbestedingen voor werken, diensten of leveringen conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, voor zover vallend binnen de daartoe bestemde budgetten c.q. voortvloeiend uit exploitaties:

1) boven de drempel van Europees aanbesteden;

2) boven de drempel van Openbaar aanbesteden tot de drempel van Europees aanbesteden;

3) Meervoudig onderhandse aanbesteding, gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag boven een bedrag van € 10.000,-

4) Meervoudig onderhandse aanbesteding, gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag onder een bedrag van € 10.000,-

B&W

B&W

B&W

B&W

hfd. budg.hfd. budg. hfd. budg.

hfd. budg.

Budgethouder en budget-beheerder

65

Gemeentewet

160, lid 1 onder e

Het aangaan van overeenkomsten met derden inzake werken, leveringen of diensten voor zover passend binnen de voor de afdeling vastgestelde budgetten en conform de Budgethoudersregeling gemeente Lochem 2020 :

1) boven de drempel van Europees aanbesteden;

2) boven de drempel van Openbaar aanbesteden tot de drempel van Europees aanbesteden;

3) Meervoudig onderhandse aanbesteding

4) Gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag boven een bedrag van € 10.000,-

5) Gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag onder een bedrag van € 10.000,-

Burg. B&W Burg. B&W

Burg. B&W

Burg. B&W

Burg. B&W

hfd. budg.

hfd. budg.

hfd. budg.

hfd. budg.

hfd. budg.

Budgethouder en budget-beheerder

66

Algemeen

Het aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent subsidies op ambtelijk niveau met ministeries en/of provincies en stichtingen en het aanvragen van subsidies

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

67

BW

3:60

Het verlenen van een onherroepelijke volmacht aan een gemeente om als aanbestedende dienst de aanbesteding namens de gemeente Lochem uit te voeren

Burg. B&W

hfd. afd.

68

BW

Gw

3:60

171

Onherroepelijke volmacht ter ondertekening van convenanten, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten

Burg.

Port. houder

69

Algemeen

Eenvoudige correspondentie aangaande 64, 65 en 66 waarbij geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen

B&W Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

70

Algemeen

Alle voorbereidende handelingen behorende bij de uitvoering van bevoegdheden die zijn gemandateerd (bijvoorbeeld het vragen van advies)

Burg. B&W

hfd. afd.

De functionaris die het ondermandaat heeft verkregen

71

Algemeen

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc.(zowel fysiek als via e-herkenning)

B&W, Burg

hfd. afd.

Teamleider

72

Wet openbaarheid van bestuur

4

Het doorzenden van een verzoek naar het bestuursorgaan waar de documenten berusten

B&W, burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur. beleidsmdw.

73

Wet Openbaar-heid van Bestuur

6

Het beslissen op een verzoek om informatie

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur. beleidsmdw.

74

Algemene verordening gegevensbe-scherming (AVG)

15 t/m 21

Correspondentie en beslissingen als bedoeld in artikel 15 tot en met 21

B&W

hfd. afd.

75

AVG

28.3

Het aangaan van verwerkingsovereenkomsten

Burg. B&W

hfd. afd.

76

AVG

82

Het beslissen op een verzoek om schadevergoeding

B&W

hfd. afd.

77

Algemeen

Ontvangst bevestigen van een melding of aanvraag voor een vergunning, ontheffing, voorziening of vrijstelling

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, Intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist, mdw. interne dienstverlening, mdw. backoffice ‘t Baken

78

Algemeen

Het voeren van correspondentie omtrent verzoeken om schadevergoeding anders dan verzoeken om tegemoetkoming planschade als bedoeld in artikel 6.4 Wro en aansprakelijkstellingen wegens onrechtmatig handelen

B&W

Hfd. Afd.

1e medewerker, teamleider

79

Wetboek van strafvordering

Het doen van aangifte van een strafbaar feit

Burg

Hfd. Afd.

1e medewerker, teamleider

80

Wet hergebruik van overheids-informatie

Het beslissen op een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie

Burg. B&W

Hfd. Afd.

1e medewerker, teamleider

81

Deelname aan mediationtrajecten en het aangaan en ondertekenen van mediationovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten

Burg.

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, (juridisch) beleidsmdw.

Afdeling ‘t Baken

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Verordening leerlingenver-voer

Uitvoering verordening

B&W

hfd. afd.

Administratief medewerker backoffice

2

Leerplichtwet 1969

3a, 3b

Vervangende leerplicht

B&W

hfd. afd.

Leerplichtambtenaar

3

Leerplichtwet 1969

5 jo. 7

Het beslissen op een beroep om vrijstelling als bedoeld in artikel 5

B&W

hfd. afd.

Leerplichtambtenaar

4

Leerplichtwet 1969

15

Het beslissen op een beroep om vrijstelling als bedoeld in artikel 5

B&W

hfd. afd.

Leerplichtambtenaar

5

Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem en beleidsregels

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen en alle voorbereidingshandelingen en beslissingen in het kader van de wet en verordening. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent jeugd met gezin, gedragsweten-schapper

6

Jeugdwet

6.1.8

Verzoek (spoed)machtiging gesloten Jeugdhulp

B&W

(loco)burgemeester

7

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem en beleidsregels

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen met betrekking tot begeleiding en ondersteuning thuis en alle voorbereidingshandelingen en beslissingen in het kader van de wet en verordening. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent sociaal werk, consulent Wmo A

8

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem en beleidsregels

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen met betrekking op wonen, rollen, vervoer en enkelvoudige ondersteuning thuis en alle voorbereidingshandelingen en beslissingen in het kader van de wet en verordening. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent Wmo A en B

9

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem, Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem, Participatiewet en Verzamelveror-dening werk en inkomen gemeente Lochem en beleidsregels

Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule

B&W

hfd. afd.

10

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem

Ondertekening van bruikleenovereenkomsten

B&W

Burg.

hfd. afd.

Teamleider, consulent Wmo A en B

11

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem

Het bevestigen van de ontvangst van een melding

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent sociaal werk, consulent Wmo A en B, administratief medewerker backoffice

12

Participatiewet, Wet kinderopvang

35, 36, 48 en 51

Het verlenen en weigeren van individuele bijzondere bijstand, zak en kleedgeld en tegemoetkoming kosten kinderopvang.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent participatie

13

Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Lochem en beleidsregels

Hfd. 3 m.u.v. par. 3.3

De bevoegdheid om te beslissen op aanvragen voor individuele inkomenstoeslag en meedoenregeling

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent participatie

14

Participatiewet

58-1

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande terugvordering van kosten van bijstand, inbegrepen het treffen van terugbetalingsregelingen

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent vordering en verhaal, consulent inkomen

15

Participatiewet

62

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande verhaal van kosten van bijstand op derden op grond van onderhoudsplicht, inbegrepen het treffen van betalingsregelingen

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent vordering en verhaal

16

Participatiewet

Het nemen van besluiten ogv de Participatiewet

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent werk, consulent inkomen, consulent participatie

17

Participatiewet

Het versturen van termijn van orde

B&W

hfd. afd.

Medewerker backoffice, consulent inkomen

18

Participatiewet

Het versturen van blokkerings- en opschortingsbrieven bij niet tijdig aanleveren van verklaringen

B&W

hfd. afd.

Medewerker backoffice, consulent inkomen

19

Participatiewet

Het bij beschikking vaststellen van het al dan niet verschuldigd zijn van een boete op grond van de Participatiewet en de hoogte hiervan

B&W

hfd. afd.

Consulent vordering en verhaal, consulent inkomen

20

Wet sociale werkvoorziening

Het nemen van besluiten o.g.v. de Wet sociale werkvoorziening

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent werk

21

IOAW/IOAZ

Het nemen van besluiten o.g.v. IOAW/IOAZ

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent inkomen, consulent werk

22

Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Lochem en beleidsregels

Het nemen van besluiten o.g.v. de Verzamelverordening werk en inkomen. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent werk, consulent inkomen

23

Het aangaan van proefplaatsingsovereenkomsten

B&W Burg

hfd. afd.

Teamleider, consulent werk

24

Verzamelverordening Kindregelingen en beleidsregels

Het nemen van besluiten

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent participatie

25

Awb

Afd. 4.4.4

In aanvulling op punt 33 van het algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden: Aanmaning en invordering bij dwangbevel

B&W

hfd. afd.

Consulent vordering en verhaal

26

Algemene verordening gegevensbescherming

15 t/m 21

In aanvulling op punt 74 van het algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden. Correspondentie en beslissingen als bedoeld in artikel 15 tot en met 21 Avg.

B&W

hfd. afd.

Juridisch medewerker

27

Cao gemeenten

2.4

In aanvulling op punt 47 van het algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden: Het inschakelen van oproepkrachten, voor zover passend binnen het budget

B&W

hfd. afd.

Teamleider

28

Wet verplichte geestelijke gezondheids-zorg

5.1, 5.2

Het uitvoeren van een verkennend onderzoek

B&W

hfd. afd.

Consulent sociaal werk

29

Cao Sociale Werkvoorziening

Het voeren van algemene correspondentie over de uitvoering van de cao Sociale Werkvoorziening

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

30

Cao Sociale Werkvoorziening / Verplichtingen van algemene aard

2.2

Het nemen van besluiten inzake gewetensbezwaren

B&W

hfd. afd.

31

Cao Sociale Werkvoorziening

2.3 lid 2

Het verschaffen van benodigde voorzieningen

B&W

hfd. afd.

32

Cao Sociale Werkvoorziening

2.4

De verplichting opleggen tot het vergoeden van schade

B&W

hfd. afd.

33

Cao Sociale Werkvoorziening / Arbeidsover-eenkomst

3.1 en 3.2

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

B&W

hfd. afd.

34

Cao Sociale Werkvoorziening

3.3

Het voeren van correspondentie over terugkeergarantie na begeleid werken

B&W

hfd. afd.

35

Cao Sociale Werkvoorziening

3.4

Het voeren van correspondentie over plaatsing buiten woongemeente

B&W

hfd. afd.

36

Cao Sociale Werkvoorziening

3.5

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst

B&W

hfd. afd.

37

Cao Sociale Werkvoorziening

3.6

Het accepteren/verbieden van nevenfuncties

B&W

hfd. afd.

38

Cao Sociale Werkvoorziening / Arbeidsduur en werktijden

4.2

Het aanpassen van de arbeidsduur

B&W

hfd. afd.

39

Cao Sociale Werkvoorziening

4.3

Het vaststellen van de feitelijke arbeidsduur (met een andere omvang dan de formele arbeidsduur)

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

40

Cao Sociale Werkvoorziening

4.4, lid 3 en 4

Het verlengen/verkorten van werktijden op feestdagen

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

41

Cao Sociale Werkvoorziening

4.5

Het beslissen op een verzoek van een oudere werknemer tot verlaging van de arbeidsduur per dag

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

42

Cao Sociale Werkvoorziening

4.6

Het toepassen van de werktijd bij een andere organisatie

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

43

Cao Sociale Werkvoorziening

4.7

Het vastleggen van de werktijden in roosters

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

44

Cao Sociale Werkvoorziening

5.1

Het voeren van correspondentie over loon

B&W

hfd. afd.

45

Cao Sociale Werkvoorziening

5.2

Het voeren van correspondentie over loondoorbetaling

B&W

hfd. afd.

46

Cao Sociale Werkvoorziening

5.3, lid 3 en 4

Het afwijken van het toekennen van een jaarlijkse periodiek en de werknemer schriftelijk meedelen

B&W

hfd. afd.

47

Cao Sociale Werkvoorziening

5.4

Het voeren van correspondentie over afspraken loonsverhoging voor werknemers die meer verdienen dan WML

B&W

hfd. afd.

48

Cao Sociale Werkvoorziening

5.6

Het voeren van correspondentie over het verlenen van een voorschot op de vakantietoeslag

B&W

hfd. afd.

49

Cao Sociale Werkvoorziening

5.7

Het voeren van correspondentie over het verlenen van een voorschot op de eindejaarsuitkering

B&W

hfd. afd.

50

Cao Sociale Werkvoorziening

5.8, lid 1 en 2

Het toekennen van een gratificatie bij 25 en 40 jaar dienstverband

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

51

Cao Sociale Werkvoorziening

5.8, lid 3

Het toekennen van een gratificatie op grond van bijzondere omstandigheden

B&W

hfd. afd.

52

Cao Sociale Werkvoorziening

5.9

Het voeren van correspondentie over loongarantie

B&W

hfd. afd.

53

Cao Sociale Werkvoorziening

5.14

Het toekennen van een waarnemingstoelage

B&W

hfd. afd.

54

Cao Sociale Werkvoorziening

5.15

Het verlenen van een overlijdensuitkering

B&W

hfd. afd.

55

Cao Sociale Werkvoorziening / Vakantie en verlof

6.1

Het verlenen/weigeren van verlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

56

Cao Sociale Werkvoorziening

6.3

Het verlenen/weigeren van buitengewoon verlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

57

Cao Sociale Werkvoorziening

6.4

Het verlenen/weigeren van kortdurend zorgverlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

58

Cao Sociale Werkvoorziening

6.5

Het verlenen/weigeren van verlof bij bijzondere omstandigheden

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

59

Cao Sociale Werkvoorziening

6.6

Het verlenen/weigeren van zwangerschaps- en bevallingsverlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

60

Cao Sociale Werkvoorziening

6.7

Het verlenen/weigeren van adoptie- en pleegzorgverlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

61

Cao Sociale Werkvoorziening

6.8

Het verlenen/weigeren van vakbondsverlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

62

Cao Sociale Werkvoorziening

6.9

Het verlenen/weigeren van betaald ouderschapsverlof

B&W

hfd. afd.

63

Cao Sociale Werkvoorziening

6.10

Het toekennen van spaarverlof

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

64

Cao Sociale Werkvoorziening

6.13

Het beslissen op een verzoek tot toepassing van de seniorenregeling

B&W

hfd. afd.

65

Cao Sociale Werkvoorziening

7.3

Het bijdragen in de vakbondscontributie

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

66

Cao Sociale Werkvoorziening

7.5

Het verlenen van een tegemoetkoming woon-werkverkeer

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

67

Cao Sociale Werkvoorziening

7.8

Het verstrekken van een tegemoetkoming in bijzondere omstandigheden

B&W

hfd. afd.

68

Cao Sociale Werkvoorziening / Arbeids-ongeschiktheid

8.1

Het voeren van correspondentie over loondoorbetaling bij ziekte

B&W

hfd. afd.

69

Cao Sociale Werkvoorziening

8.2

Het voeren van correspondentie over arbeidsongeschiktheid minder dan 35%

B&W

hfd. afd.

70

Cao Sociale Werkvoorziening / Ontwikkeling van de werknemer

9.1

Het vaststellen van een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

71

Cao Sociale Werkvoorziening

9.3

Het beslissen op verzoeken om deelneming aan training en opleiding

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

72

Cao Sociale Werkvoorziening

9.4

Het bevorderen van deelneming aan beroepsonderwijs en educatie

B&W

hfd. afd.

Intern consulent

73

Cao Sociale Werkvoorziening / Sancties

10.1

Het opleggen van disciplinaire maatregelen aan een werknemer

B&W

hfd. afd.

74

Cao Sociale Werkvoorziening

10.2

Het besluiten tot non-actiefstelling van een werknemer

B&W

hfd. afd.

75

Cao Sociale Werkvoorziening

10.3

Het schorsen van een werknemer

B&W

hfd. afd.

76

Cao Sociale Werkvoorziening / Pensioen

11.1

Het aanmelden bij het Pensioenfonds en het uitvoeren van de regeling

B&W

hfd. afd.

77

Cao Sociale Werkvoorziening / Overgangs- en slotbepalingen

13.1, lid 2

Het voeren van correspondentie over afwijking van bepalingen uit de cao Sociale Werkvoorziening (in gunstige zin)

B&W

hfd. afd.

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

1

Wet gemeentelijke schuldhulpver-lening

Het beslissen op een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening en de bevoegdheid de schuldhulpverlening te beëindigen

B&W

Directeur Stadsbank Oost-Nederland (ondermandaat toegestaan)

2

Wet gemeentelijke schuldhulpver-lening

Het beslissen op een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening en de bevoegdheid de schuldhulpverlening te beëindigen

B&W

Directeur Regionale Organisatie Zelfstandigen (ondermandaat toegestaan)

3

Bbz/Ioaz

Alle bevoegdheden die benodigd zijn voor het nemen van besluiten op grond van de Bbz en IOAZ

B&W

Directeur Regionale Organisatie Zelfstandigen (ondermandaat toegestaan)

4

Bbz

Bevoegdheden voor het (nemen van besluiten tot en) terugvordering

B&W

Directeur Regionale Organisatie Zelfstandigen (ondermandaat toegestaan)

5

Wsnp

Uitgifte verklaring Wsnp voor (ex-)ondernemers

B&W

Directeur Regionale Organisatie Zelfstandigen (ondermandaat toegestaan)

6

Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning (t.a.v. beschermd wonen)

De uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, daaronder begrepen alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en beslissingen, alsmede de bevoegdheid te besluiten tot het niet behandelen van aanvragen met betrekking tot:

 • a.

  aanvragen om verstrekking van een maatwerkvoorziening beschermd wonen en maatschappelijke opvang;

 • b.

  verzoeken om inzage, rectificatie, wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • c.

  verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de informatie betrekking heeft op beschermd wonen en maatschappelijke opvang en feitelijk berust bij de centrumgemeente;

 • d.

  tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg en het terzake vertegenwoordigen van de gemeenten buiten rechte;

 • e.

  tot het voeren van rechtsgedingen, (instellen) bezwaarprocedures, eventueel hoger beroep (volmacht tot) vertegenwoordiging daaronder begrepen, voor zover dit betrekking heeft op (de inkoop van) beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg, ex art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet;

 • f.

  het behandelen van klachten conform hoofdstuk 9 Awb, voor zover deze betrekking hebben op gedragingen van personen die op grond van artikel 9:1 Awb in het kader van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg of openbare verantwoordelijkheid van het college van de centrumgemeente;

 • g.

  het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet als bedoeld in artikel 6.1 daarvan, ten aanzien van beschermd wonen en maatschappelijke opvang

B&W

Algemeen directeur (gemeentesecretaris) gemeente Deventer (ondermandaat toegestaan)

7

Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning

De bevoegdheid te beslissen op bezwaar tegen de onder 3 onder a, b en c genoemde besluiten

B&W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer (ondermandaat toegestaan)

8

Contract inzake levering en servicedienstverlening Wmo

Mandaat/machtiging/volmacht voor het na opdracht van de gemeente selecteren en leveren van hulpmiddelen binnen de door de gemeente gevraagde categorie, rekening houdend met het programma van eisen.

B&W

Burg.

Mdw. leverancier Wmo-maatwerk-voorzieningen

9

Jeugdwet

2.4

Zorgmeldingen van de politie afhandelen via de Collectieve opdracht routeer voorziening

B&W

Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland, het adives- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishan-deling

10

Jeugdwet

2.4

Zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling afhandelen via de Collectieve opdracht routeer voorziening

B&W

Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishan-deling

11

Jeugdwet/Wmo

Uitvoeren van calamiteiten- en incidentenonderzoek in samenwerking met de regionale toezichthouders

B&W

GGD Noord- en Oost-Gelderland

12

Wet verplichte geestelijke gezondheids-zorg

5.1

Het in ontvangst nemen en beoordelen van meldingen

B&W

GGNet

Afdeling Publiekscontacten

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Wegen-verkeerswet

116

Afgifte van rijbewijzen

Uitvoering conform de ministeriële regeling

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

2

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

Afgifte paspoorten en identiteitskaarten

N.B. parafering door behandelend ambtenaar

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

3

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

Afgifte zakenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

4

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

Afgifte vluchtelingenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

5

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

Afgifte vreemdelingenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

6

Paspoort Uitvoerings-regeling (P.U.N.)

Verantwoording aan betreffende ministerie/instantie over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen, paspoorten en (Nederlandse) identiteitskaarten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

7

Besluit op de lijkbezorging

11

Afgifte van 'laissez-passez' van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

8

Wet op de lijkbezorging

68, lid 1

Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

9

Wet op de lijkbezorging

17

Het stellen van een andere termijn voor begraving/ crematie

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

10

Wet op de lijkbezorging

29

Vergunning tot het opgraven van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

11

Wet basisregistratie Personen (BRP)

Het afgeven van bewijs van in leven zijn

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

12

Wet Basisregistratie personen

Het verstrekken van inlichtingen uit het persoonsregister conform de Verordening verstrekkingen uit BRP

Eerste inschrijving in Nederland

Geheimhouding persoonsgegevens

Gewaarmerkt afschrift BRP

Hervestiging vanuit het buitenland

Inschrijving rechtsfeiten buitenlands brondocument

Instellen (adres)onderzoek BRP

Legalisatie, documenten en handtekening

Uitnodiging

Verhuizing binnen de gemeente

Verklaring onder ede of belofte (VOE)

Vertrek naar het buitenland

Verwijderen of overschrijven van gegevens in BRP

Verzoek aanduiding naamgebruik

Vestiging, vanuit Nederland

Uitvoering werkzaamheden zelfevaluatie BRP/PNIK incl. versturen uittreksels naar RvIG

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

13

Rijkswet op het Nederlanderschap

Afgeven van verklaring van Nederlanderschap

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

14

Rijkswet op het Nederlanderschap

Advisering over verzoeken om naturalisatie en optie

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

15

Kieswet

E en H.

Kieskringen en stembureaus en kandidaatstelling

 • Aanwijzen stemlocaties

 • Aanwijzen stembureauleden

 • In ontvangst nemen benodigdheden in verband met kandidaatstelling bij gemeenteraadsverkiezing

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

16

Kieswet

J.8

Het uitreiken van oproepingskaarten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

17

Kieswet

H.D.

K.L. en M.

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

Uitvoering van werkzaamheden i.v.m.:

 • stemming

 • stemmen op stembureau naar keuze (kiezerspas)

 • stemmen per brief

 • stemmen per volmacht

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

18

Reglement burgerlijke stand

2

Het instemmen met verzoeken van burgers, zijnde een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de andere gemeente, om éénmalig een huwelijk te voltrekken

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

19

Reglement burgerlijke stand

2

Benoeming en ontslag van de babs

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

20

Regeling Reclame-uitingen en 2.10 APV

Uitvoering regeling inzake tijdelijke reclameborden en spandoeken

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

21

APV

2.10A

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

22

Gw

125

Het verzoeken tot verwijdering van illegale voorwerpen op of aan de weg

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening, toe-zichthouder APV

23

APV

2.12

Toestemming, weigering en bekendmaking melding in- en uitritten

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

24

APV

2.15 en 2.19

Hinderlijke beplanting of voorwerp

Aanschrijving inzake het verwijderen van gevaarlijke of hinderlijke beplanting of voorwerp

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. groenbeheer

25

APV

2.25

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het houden van een evenement

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

26

apv

2.28

Het verlenen, weigeren en intrekken van exploitatievergunningen en vrijstellingen

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. Beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

27

APV

2.28a

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het innemen van een terras

B&W

burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

28

APV

2.30

Het vaststellen van tijdelijk andere sluitingstijden voor een of meer horecabedrijven

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

29

APV

2.64

Het verlenen en weigeren van ontheffing tot het houden van bijen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening

30

APV

2.72

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor het verkopen van consumentenvuurwerk

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

31

APV

4.3

Het accepteren of weigeren van een melding voor incidentele festiviteiten

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

32

APV

4.6

Het verlenen en weigeren van een ontheffing voor het laten spelen van een draaiorgel of geluidswagen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

33

APV

4.6

Het verlenen en weigeren van een ontheffing voor toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op zodanige wijze dat geluidhinder wordt veroorzaakt

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

34

APV

4.11

Het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. groenbeheer

35

APV

4.11, lid 3 onder m

Het instemmen met noodkap

Burg.

hfd.afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. groenbeheer

36

APV

5.13

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor het inzamelen van geld en goederen (verkoopactie en collecte)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

37

APV

5.18

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor een standplaats

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

38

APV

5.23

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor snuffelmarkten

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

39

apv

5.32

Aanwijzing crossterreinen

B&W

hfd.afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen

40

APV

5.34

Verlenen en weigeren ontheffing stoken van vuur

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

41

Wet op de kansspelen

3

Het verlenen en weigeren van loterijvergunningen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen

42

Wet op de kansspelen

7c

Het reageren op mededelingen ten aanzien van kleine kansspelen

B&W

hfd. Afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen

43

Wet op de kansspelen

30b

Het verlenen en weigeren van aanwezigheidsvergunningen voor het plaatsen van kansspelautomaten

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

44

Drank- en horecawet

3

Het verlenen en weigeren van een vergunning

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

45

Drank- en horecawet

35

Het verlenen en weigeren van een ontheffing

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

46

Drank- en horecawet

Correspondentie over het nakomen van wettelijke voorschriften die geen besluiten zijn in de zin van de Awb

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen, toezichthouder Drank- en horecawet

47

Wet en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

9 en 13

15

Het aanvragen van justitiële en strafvorderlijke informatie

B&W

Burg.

Hfd. afd.

Mdw. dienstverlening evenementen

48

WvWRVV 1990

87

Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 87

B&W

hfd.

afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

49

Parkeerveror-dening

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting

3

Het verlenen, weigeren en intrekken van parkeervergunningen

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

50

WvW

18

Het nemen van verkeersbesluiten t.b.v. tijdelijke maatregelen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

51

WVW

Babw

18

49

Het verstrekken, wijzigen en weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

52

Babw en Regeling Verkeers-regelaars

56

Het nemen van een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening, klantadviseur KCC

53

Wegenverkeers-wet

148

Het verlenen en weigeren van ontheffingen voor wedstrijden op de weg

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

54

Beheers-verordening begraafplaatsen

21

Aanschrijving rechthebbende op een graf m.b.t. het nakomen van de verplichting t.a.v. het onderhoud e.d.

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

55

Beheers-verordening begraafplaatsen

10

15

Het verlenen van ontheffing begraven buiten openingsuren begraafplaats

Het verlenen van recht op particulier graf en verlenging daarvan

Het verstrekken van bewijs van uitgifte graf

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

56

Beheers-verordening begraafplaatsen

19

lid 1

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

57

Beheers-verordening begraafplaatsen

16

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor een grafkelder

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

58

Beheers-verordening begraafplaatsen

23

Het kenbaar maken en het verwijderen van grafbedekking na termijn van uitgifte graf

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

59

Algemeen

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

B&W

hfd. afd.

Klantadviseur KCC

60

Verordening Verblijfsrecreatie

3.1 lid 6

Het verlenen en weigeren van een ontheffing kamperen buiten (kleinschalig) kampeerterrein

B&W

hfd. afd.

1e Medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening

61

Wet milieubeheer

10.63 1e lid

Het verlenen en weigeren van ontheffing voor het stoken van vuur

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

62

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

2.1

Het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

63

Wabo

3.8

Kennis geven ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

Consulent publieke dienstverlening bouwen

64

Wabo

3.1, lid 3

Het versturen van een procedurebericht

Consulent publieke dienstverlening bouwen

65

Wabo

3.9

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

66

Wabo

3.3, 3.4, 3.5 en 3.6

Het aanhouden van een aanvraag om omgevingsvergunning en daarvan mededeling doen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

67

Wabo

3.9

Mededeling doen van een (van rechtswege) verleende omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

68

Bouwbesluit 2012

6.20 en 6.23

Beoordeling kwaliteit brandmeldinstallaties resp. ontruimingsinstallaties

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, accountmanager pro-actie en preventie

69

Bouwbesluit 2012

1.21

Opleggen nadere voorwaarden gebruiksmelding

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, accountmanager pro-actie en preventie.

70

Bouwbesluit 2012

6.10

6.18

Verlenen van ontheffing van eis tot diverse aansluitingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

71

Bouwbesluit 2012

1.26

Sloopmelding, afwijken van de termijnen bedoeld in het vierde lid

B&W

hfd.

afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

72

Bouwbesluit 2012

1.28

Afhandeling sloopmelding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

73

Bouwbesluit 2012

1.29

Nadere voorwaarden verbinden na sloopmelding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

74

Bouwbesluit 2012

1.30

Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

75

Bouwbesluit 2012

1.33

Het verzoeken om binnen te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden een opgave van de aard en hoeveelheid van de vrijgekomen afvalstoffen te verstrekken

B&W

hfd.afd

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen, consulent publieke dienstver-lening Bouw- en woningtoezicht

76

Bouwverordening

9.1 en 9.7 lid 1

Mandaat welstandsbeoordeling

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw. consulent publieke dienstverlening bouwen

77

Bouwverordening

9.5

Verzoek om advies welstandscommissie

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. medewerker dienstverlening, beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

78

Wet Bag en Verordening naamgeving en nummering 2011 (adressen)

6

3

Het toekennen en vaststellen (inclusief wijzigen en intrekken) van nummers voor verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening, consulent publieke dienstverlening bouwen

79

Leegstandswet

15

Verlenen/weigeren vergunning Leegstandswet (zie ook punt 19 afdeling Ruimte)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

80

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het nemen van besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met uitzondering van een besluit op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a. sub 3

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

81

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.12, 1e lid onder a sub 3

Ondertekeningsmandaat voor een besluit op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 (geen beslissingsmandaat)

B&W

Hfd. Afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

82

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.33, 2e lid onder a

Het intrekken van een omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

83

Gemeentewet en Awb

5.17 Wabo,

125 Gw en 5:22 Awb

Het feitelijk stilleggen van bouwwerkzaamheden in de bij de bouwverordening /Bouwbesluit 2012 aangewezen gevallen en overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening Bouw- en woningtoez.

84

Gemeentewet en Awb

5.17 Wabo, 125 Gw en 5:32 Awb

Het feitelijk stilleggen van sloopwerkzaamheden in de bij het Bouwbesluit 2012 aangewezen gevallen en overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening Bouw- en woningtoez.

85

Bouwbesluit 2012

1.24

Uitzetten rooilijn

B&W

hfd. afd.

Consulent publieke dienstverl. bouw- en woningtoez

86

Bouwbesluit 2012

Afd.8.1

Geven richtlijnen i.v.m. veiligheid

B&W

hfd. afd

1e medewerker, consulent publieke dienstverl. bouw- en woningtoez.

87

Bouwbesluit 2012

Afd. 7.3

Gelasten staken gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein resp. woonwagen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

88

Bor

Mor

4.2

2.7

In de gelegenheid stellen ontbrekende gegevens over te leggen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw, consulent publieke dienstverl. bouw- en woningtoez.

89

Bouwverorde-ning

10.6

Herziening en vervanging van aangewezen normen en richtlijnen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

90

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.12 lid 1

Het in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake permanente bewoning recreatieverblijven verlenen van tijdelijke vrijstelling van de planvoorschriften ten behoeve van bewoning van recreatieverblijven (calamiteitenregeling)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

91

Gemeentewet

Awb

Wet milieubeheer

Wabo

125

5.31

§ 5.4

Bij toepassing van bestuursdwang (zoals een stillegging van bouwwerkzaamheden) geen termijn gunnen als de vereiste spoed zich daartegen verzet

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

92

Awb

5.24

Het gunnen van een hersteltermijn om een overtreding te beëindigen en beëindigd te houden op de volgende rechtsgebieden: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwverordening, Wro, APV, Verordening Verblijfsrecreatie en Wegenverkeerswet

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw,, consulent publ. dienst. bouw- en woningtoez. en APV-toezicht

93

Awb

Voornemen tot bestuursrechtelijk optreden

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

94

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom, in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake permanente bewoning van recreatieverblijven

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

95

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom na (of bij) bouwstop als bedoeld in artikel 5.17 Wabo en 125 Gw, indien werkzaamheden niet worden gestaakt

B&W

hfd.afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

96

Awb

5.34

Intrekking besluit last onder dwangsom

- op verzoek van overtreder

- bij beëindiging overtreding

B&W

hfd. afd

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

97

Awb

5.32

Het opleggen van een last onder dwangsom inzake overtredingen in het kader van de Woningwet, Wabo of bestemmingsplan.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

98

Awb

5.31a

Het beslissen op een verzoek om handhavend op te treden

B&W

hfd. afd

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

99

Wet Bag

10, 1e lid onder b

Het opmaken van een constatering Wet Bag

B&W

hfd. afd.

Consulent publ. dienst. bouw- en woningtoez. en APV-toezicht

100

Wet Bag

Het opmaken van start- en gereedmeldingen van bouw en sloop

B&W

hfd. afd.

Consulent publ. dienst. bouw- en woningtoez. en APV-toezicht, mdw. dienstverlening, klantadviseur Kcc eerste lijn

101

Verordening toekomstbe-stendig wonen

7, 8 en 9

Uitvoeren van de verordening

B&W

hfd. afd.

Klantadviseur KCC

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

Wabo, Wet milieube-heer en daarop gebaseerde besluiten

Mandaat volgens het Mandaatbesluit van 2 april 2013 en het bijbehorende Mandaat- en Machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek

B&W

Directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek

2

APV

2.15 en 2.19

Voorbereiden en het geven van advies in het kader van rechtsoordeel/ besluit hinderlijke beplanting of voorwerp dat boom/beplanting/voorwerp gevaarlijk is

Voorbereiden en het geven van advies in het kader van de aanschrijving inzake het verwijderen van gevaarlijke of hinderlijke beplanting of voorwerp

B&W

Medewerker Civiel Circulus-Berkel

3

APV

2.12

Voorbereiden en geven advies in het kader van (weigeren) melding in- en uitritten

B&W

Medewerker Civiel Circulus-Berkel

Afdeling Bestuur en Organisatie

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

Uitvoering van belasting- en premieheffingsvoorschriften m.b.t. salarisadministratie van de gemeente

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

2

Algemeen

Uitvoering van regelingen t.b.v. de bedrijfsvereniging, ABP en zorgverzekering

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

3

Cao gemeenten

BW

Zw

De uitvoering van de Cao gemeenten en boek 7, titel 10 van het BW met uitzondering van:

- aangaan van arbeidsovereenkomsten, schorsing en ontslag afdelingshoofden;

- aangaan van arbeidsovereenkomsten, schorsing en ontslag secretaris

Het ondermandaat aan het afdelingshoofd is uitgezonderd bij toepassing van de artikelen 3:5, 7:629 lid 12 BW, 7:658a BW, 7:669 lid 1 BW, 7.1, 19, lid 4 Zw, 7:629 BW, , 7:660 BW, 7:650 BW

B&W

B&W

B&W

B&W

secr.

secr.

secr.

Hfd. afd.

4

Rijksregeling voorzieningen raads- en com-missieleden, verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-missieleden

Uitvoering van de rijksregeling

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

5

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Uitvoering van de wetgeving

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

6

Procedure-regeling fuwa

Onderhoud functiewaardering

N.B. conform vastgesteld beleid en standaardzaken

B&W

hfd. afd.

7

Subsidieregelingen A&O-fonds

Afhandeling declaraties m.b.t. het A. en O.-fonds en werkgelegenheidsmaatregelen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

8

B&W-besluit

Beschikbaarstelling bijdrage aan personeelsvereniging

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

9

Indelings-regeling gemeente Lochem

3

Het nemen van een gemotiveerd positief indelingsbesluit

B&W

Secr.dir.

10

APV

2.59

Het opleggen een aanlijn- en/of muilkorfgebod

B&W

hfd. afd.

11

Algemeen

Het onder het eigen risico van € 2.500,-- afhandelen van aansprakelijkstellingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

12

Algemeen

Doorsturen van aansprakelijkstellingen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar, het bevestigen van de ontvangst en het verstrekken van informatie inzake de aansprakelijkstelling

B&W

hfd. afd.

Jur. beleidsmdw.

13

Gemeentewet

125

Preventieve bestuursdwang bij woningontruimingen

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

14

Interne klachten-regeling

Correspondentie in verband met klachten over medewerkers volgens de interne klachtenprocedure

B&W

hfd. afd.

Jur. beleidsmdw.

15

Externe klachten-regeling

Correspondentie in verband met klachten die zijn voorgelegd aan de Nationale Ombudsman

B&W

hfd. afd.

Jur. beleidsmdw.

16

Awb

Hfd. 4

Aan dorpsraden waarmee een convenant is afgesloten:

- het verstrekken van reguliere subsidie;

- het verstrekken van subsidie voor het opstellen van een dorpsplan en

- het verstrekken subsidie voor de uitvoering van wensen uit het dorpsplan

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

17

Beleidsregel Budget dichtbij

Het beslissen op verzoeken tot een bedrag van € 2.500,--

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, ideeënmakelaar

18

Mediawet

2.170b

Het verlenen en vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan de lokale omroep

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

19

Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

Wet luchtvaart

35

8a.51

Het voeren van overleg met GS over locatiegebonden Tug-ontheffingen t.b.v. luchtvaartuigen

(na consultatie burgemeester)

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker

20

Wet luchtvaart

8a.50

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker

21

Wet en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

9 en 13

15

Het aanvragen van justitiële en strafvorderlijke informatie

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

22

Wet Bibob

Het voeren van correspondentie op basis van wetgeving en Bibob-beleid

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

23

Opiumwet

13b

Het voeren van correspondentie in het kader van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

24

Wet verplichte geestelijke gezondheids-zorg

5.1

De regievoering bij een verkennend onderzoek

B&W

hfd. afd.

Beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

25

Wet verplichte geestelijke gezondheids-zorg

5.1, 5.2

Het aanvragen van een zorgmachtiging bij de Officier van Justitie

B&W

hfd. afd.

Beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

Afgifte legitimatiebewijs voor toezichthouders van het regionaal handhavingsteam prostitutie/mensenhandel

B&W en burgemeester

Politiechef

2

Wet tijdelijk huisverbod

3, 1e lid

Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

Voorts wordt de hulpofficier van Justitie gemachtigd voor de handelingen als bedoeld in artikel 2, lid 3, lid 7, lid 8 en artikel 5, lid 1 van de wet

Burgemeester

Hulpofficier van Justitie

Afdeling Financiën en Facilitair

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

Aangifte omzetbelasting, BTW compensatie fonds en vennootschapsbelasting

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

2

Algemeen

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen

B&W

hfd. afd.

3

Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen (m.u.v. zaken op grond van aansprakelijkheidsverzekering)

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

4

Awb

Burgerlijk Wetboek

5:35

3:319

Stuiting verjaring dwangsommen

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

5

Algemeen

Afsluiten contracten met bedrijven en leveranciers en het geven van opdrachten aan bedrijven en leveranciers betreffende het groot onderhoud aan de panden Gorssel en Hanzeweg 8 te Lochem

Burg.

B&W

hfd. afd.

6

Verordening Starterslening gemeente Lochem

4, 6 en 8

Het toekennen en afwijzen van een starterslening, het hieraan verbinden van voorschriften, het aanpassen van de maximale hoogte, het toetsen van aanvraagformulieren, het intrekken van een toewijzingsbrief en het toepassen van de hardheidsclausule

B&W

hfd. afd.

7

Algemeen

Aanbieding bouwkavels/ woningen en de toewijzing van bouwkavels

B&W

hfd. afd.

8

Algemeen

160 Gw

Aankoop, ruiling of verwerving van onroerende zaken met inachtneming van het bepaalde in de Verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lochem

N.B. overleg met portefeuillehouder

B&W

hfd. afd.

9

Algemeen

Afsluiten van exploitatie-overeenkomst

B&W

hfd. afd.

10

Algemeen

160 Gw

In optie geven en verkoop van onroerende zaken

N.B. overleg met portefeuillehouder indien het betreft industrieterrein of terrein voor projectmatige bouw

B&W

hfd. afd.

11

Algemeen

160 Gw

Bezwaring van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft het vestigen en opheffen van beperkte zakelijke rechten

B&W

hfd. afd.

12

Algemeen

160 Gw

Verhuren, verpachten, in gebruik geven van gemeente-eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, alsmede de uitgifte van volkstuinen

B&W

hfd. afd.

13

Algemeen

160 Gw

Het aangaan van overeenkomsten voor de huur van bedrijfsruimten

B&W

hfd. afd.

14

Algemeen

171 Gw

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van:

 • aan- en verkoop (inclusief ruiling) van onroerende zaken;

 • het bezwaren van gemeente-eigendommen;

 • het vestigen van zakelijke rechten t.b.v. de gemeente;

 • het vestigen van rechten ingevolge het bepaalde in de Belemmeringenwet privaatrecht;

 • het tekenen van volmachten

Burg.

hfd. afd.

15

Algemeen

Verlenen/ weigeren toestemming gebruik openbare gronden

B&W

hfd. afd.

16

Algemeen

In gebruik geven van schoolgebouwen, alsmede het medegebruik en verhuur van schoollokalen buiten schooltijd en de verhuur van schoollokalen die niet als schoollokaal in gebruik zijn

B&W

hfd. afd.

17

BAG

10

Het opmaken van een ambtelijke verklaring Wet basisregistratie adressen en gebouwen en het document constatering object Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Het inschrijven van de in artikel 10, sub a en b aangewezen brondocumenten in de basisregistratie

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

18

BAG

Het opmaken en verwerken van specifieke brondocumenten in de BAG respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG door middel van een Ambtelijke verklaring Wet basisregistratie adressen en gebouwen

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

19

BAG

Het opmaken van een ambtelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

20

BAG

11

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

21

BAG

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

22

BAG

14

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

23

BAG

31

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

24

BAG

32

Het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in de basisregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, 1e lid onder a

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

25

BAG

37 en 38

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

26

BAG

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de wet, met inbegrip van de inrichting van de processen conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

27

Wet en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

9 en 13

15

Het aanvragen van justitiële en strafvorderlijke informatie in het kader van het Bibob-beleid

B&W

Burg.

Hfd. afd.

Beleidsmdw.

28

Wet Bibob

Het voeren van correspondentie op basis van wetgeving en Bibob-beleid

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmdw.

29

Algemeen

Verlenen toestemming inzake doorverkoop woningen (cf. vastgesteld beleid)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

30

Algemeen

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (bode)

31

Algemeen

160, 1e lid e Gw

Het afsluiten van contracten voor kantoorbenodigdheden (koop-, huur- en leasecontracten)

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (b) tot max. € 10.000

32

Algemeen

Afsluiten contracten met bedrijven en leveranciers en het geven van opdrachten aan bedrijven en leveranciers betreffende het klein onderhoud aan het pand Hanzeweg 8 te Lochem

Burg.

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (b) tot max. € 10.000

33

Archiefwet

Het vervangen, vervreemden en vernietigen van archiefbescheiden

B&W

hfd. afd.

34

Archiefwet

Het (vervroegd) overbrengen van archiefbescheiden en het opschorten van het overbrengen

B&W

hfd. afd.

35

Archiefwet

Het stellen en het opheffen van beperkingen op de openbaarheid m.b.t. over te brengen archieven

B&W

hfd. afd.

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemene subsidie verordening gemeente Lochem 2013

Uitvoering van de verordening waaronder subsidiebesluiten tot een bedrag van € 100.000,-

N.B. Volgens voorwaarden verordening en conform beleidsregels

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

Subsidiebesluiten boven € 100.000,-

B&W

hfd. afd.

Het verstrekken/afwijzen van waarderingssubsidies

B&W

hfd. afd.

Adm. mdw.

2

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

38

Vaststelling rooster

Uitkering vergoeding gymnastiekonderwijs

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw. (onderwijs), mdw beleidsonder-steuning en adm. mdw.

3

Wet Kinderopvang

1.65 lid 1 en lid 2

Geven van een schriftelijke aanwijzing aan de houder

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

4

Wet kinderopvang

1.66

Opleggen verbod tot exploitatie

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

5

Wet kinderopvang

1.72

Opleggen bestuurlijke boete

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

6

Gemeentewet

Awb

125

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom/last onder bestuursdwang in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake handhaving kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

7

Gemeentewet

Awb

125

5:34

Intrekking besluit last onder dwangsom

- op verzoek van overtreder

- bij beëindiging overtreding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

8

Het aangaan en ondertekenen van dienstverleningsovereenkomsten in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet

B&W Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsontwikkelaar

9

Het beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet

B&W Burg

hfd. afd.

10

Jeugdwet, Wmo 2015

Instemmen met jaarrekeningen zorgaanbieders, > € 125.000,-- omzet in overleg met portefeuillehouder

B&W

hfd. afd.

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

Wet op de lijkbezorging

4

Benoeming gemeentelijk lijkschouwer

B&W

Directeur publieke gezondheid/Alge-meen directeur GGD NOG.

2

Wet kinderopvang

1.65 lid 1 en lid 2

Geven van een schriftelijke aanwijzing aan de houder (behandeling inspectierapporten met overtredingen, beoordelen van rapporten, besluit om al dan niet over te gaan tot handhaving, opstellen en verzenden van waarschuwing/aanwijzing)

B&W

Directeur GGD met recht van ondermandaat aan de inspecteur

3

Wet kinderopvang

Artikel 1.65 lid 1 juncto 1.66 lid 1

Besluit nemen om handhaving te beëindigen (beëindigen schriftelijke aanwijzing)

Besluit nemen om handhaving over te dragen aan college met advies handhaven.

B&W

Directeur GGD met recht van ondermandaat aan de inspecteur

Afdeling Ruimte

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

Ondertekeningsmandaat standaard achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale Woningbouw (geen beslissingsmandaat)

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

2

Afvalstoffenverordening

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor een kledinginzameling

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

3

Afvalstoffenverordening

4

Aanwijzing inzamelaars huishoudelijk afval

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

4

Afvalstoffenverordening

5

Aanwijzing inzamelplaats huishoudelijk afval

B&W

hfd. afd.

5

Afvalstoffenverordening

11

Het stellen van regels over plaats en wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

B&W

hfd. Afd.

Beleidsmdw.

6

Verordening afvalstoffenhef-fing

Toekenning en vaststelling compensatie medisch afval

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

7

Wet Geluidhinder

82a

Verzoek hogere grenswaarde geluid

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

8

Wro

6.4a

Aangaan en ondertekenen van planschadeverhaalsovereenkomsten

B&W/ burg

hfd. afd.

9

Wro

6.4, lid 1

Heffen recht voor aanvraag tegemoetkoming planschade

B&W

hfd.

afd.

Beleidsmdw.

10

Wro

6.4, lid 2

Niet-ontvankelijk verklaren van aanvraag indien verschuldigd recht niet is voldaan binnen termijn

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

11

Bro

6.1.3.1

Het afwijzen van een aanvraag indien de aanvraag om een tegemoetkoming in de schade kennelijk ongegrond is

B&W

Hfd. afd.

Beleidsmdw.

12

Marktverorde-ning

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt

B&W

hfd. afd.

Bedrijfscontact-functionaris

13

Marktverorde-ning

2.4, 4.2, 4.3, 4.4

Intrekken van een vergunning, schorsen, uitsluiting en verwijdering van vergunninghouder of standwerker

B&W

hfd. afd.

14

Verordening winkeltijden Lochem

Het verlenen, weigeren, intrekken en wijzigen van ontheffingen

B&W

hfd. afd.

15

APV

5.6, 5.7, 5.8 en 5.11

Het verlenen en weigeren van ontheffingen inzake parkeerexcessen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

16

WvW/RVV 1990

87

Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 87

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

17

WVW

18

Nemen verkeersbesluiten t.b.v. tijdelijke maatregelen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

18

Beleidsregels voor het instellen van gehandicaptenparkeerplaatsen

Het toewijzen en weigeren van een gehandicaptenparkeerplaats

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

19

Leegstandwet

art. 15

Het verlenen en weigeren vergunning Leegstandwet (voor leegstaande gebouwen anders dan reguliere woningen en voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden)

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

20

Regeling Voertuigen

Art. 9.1

Het verlenen en weigeren van ontheffing van inrichtingseisen van o.a. landbouwvoertuigen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

21

Besluit Geluidhinder

6.4, 6.6, 6.8, 6.9

Mededeling aan eigenaar dat geen geluidwerende voorzieningen aan een woning worden aangebracht / niet in aanmerking komt

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

22

Besluit Geluidhinder

6.10

Besluit tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

23

Wet bodembe-scherming / Besluit bodem-kwaliteit

Het nemen van besluiten t.a.v. ernst en urgentie bodemsanering

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

24

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

29

Het verlenen en weigeren van ontheffingen

B&W

hfd. Afd.

1e medewerker, mdw. beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

25

APV

Telecommuni-catiewet

2.11

5.4. lid 1

- Het verlenen en weigeren van vergunningen tot het leggen van kabels en leidingen in openbare gemeentegrond

- Het verlenen van Instemming om werkzaam-heden uit te voeren in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ogv artikel 5.4, lid 1 Telecommunicatiewet

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist

26

Wet milieubeheer (hoofdstuk 10)

Aansluiting riolering

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist

27

Gemeentewet

160, lid 1 onder e

Het aangaan van overeenkomsten voor het vestigen van het opstalrecht ten behoeve van:

 • een openbaar hoofdriool

 • een individuele behandeling afvalwater (IBA)

Burg./B&W

hfd. afd.

28

Het vaststellen van een vergoeding voor het vestigen van een opstalrecht en de eventuele schade als gevolg van de aanleg van een openbaar hoofdriool (schaderapport)

Burg./B&W

hfd. afd.

Vakspecialist

29

Gemeentewet

160, lid 1 onder e

Het aangaan van exploitatieovereenkomsten voor de aansluiting van percelen op het openbaar riool in het buitengebied

Burg./B&W

hfd. afd.

30

Activiteitenbe-sluit milieubeheer

2.15

Ondertekeningsmandaat voor levering gegevens

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

31

Algemeen

Het verlenen van toestemming tot het verrichten van werkzaamheden nutsbedrijven o.g.v. “Algemene Voorwaarden die in acht moeten worden genomen bij het leggen, hebben en onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven”

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

32

Algemeen

Het verlenen en weigeren van een grondgebruikersverklaring voor het fretteren

B&W

hfd. afd.

33

Algemeen

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadiging gemeentelijk eigendom

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmdw.

34

Begroting / raadsbesluit

het nemen van subsidiebeschikkingen op grond van het innovatiebudget Route naar klimaatneutraliteit 2030

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

35

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (Wet BGT)

11

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikel7, lid 2 en 3, en artikel 8, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikel 15, lid 2, en artikel 20 van de wet

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw., vakspecialist

36

Wet BGT

12

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw., vakspecialist

37

Wet BGT

13

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de wet, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de wet

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw., vakspecialist

38

Wet BGT

14

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 worden gesteld

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw., vakspecialist

39

Wet BGT

27 en 28

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw., vakspecialist

40

Wet BGT

30

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw., vakspecialist

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

RVV en Wegenverkeers- reglement

diverse

Het verlenen en weigeren van ontheffingen voor bijzondere transporten indien: Gewicht < 100000 kg, Lengte < 35 meter, Breedte < 4 meter, Hoogte < 4,5 meter

B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor voertuigtechniek)

2

RVV en Wegen-verkeerswet

Het verlenen en weigeren van ontheffingen ten behoeve van landbouwvoertuigen buiten de komgrenzen

B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor voertuigtechniek)

3

Algemeen

Uitvoering gladheidsbestrijding

B&W

Directie Circulus-Berkel (ondermandaat toegestaan)

4

Algemeen

Het aanvragen van omgevingsvergunningen voor het kappen van gemeentelijk groen

B&W

Directie Circulus-Berkel (ondermandaat toegestaan)

5

Algemeen

Voorbereiden en het geven van advies met betrekking tot het aansprakelijk stellen van derden bij beschadiging gemeentelijke eigendommen

B&W

Medewerker Civiel Circulus-Berkel

Ondertekening