Regeling vervallen per 03-02-2022

Beleidsregel Culturele initiatieven en Buurtcultuur 2021

Geldend van 31-01-2021 t/m 02-02-2022

Intitulé

Beleidsregel Culturele initiatieven en Buurtcultuur 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen heeft in zijn vergadering van 8 december 2020 de volgende beleidsregel vastgesteld “Culturele initiatieven en Buurtcultuur 2021”.

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Beleidsregel ‘Culturele initiatieven en Buurtcultuur 2021’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Cultuurnota 2018 – 2021 “Van goede grond” gemeente Emmen.

 • b.

  Culturele initiatieven: nieuwe activiteiten op het gebied van één van de volgende kunstendisciplines: theater, dans, musea en erfgoed, muziek, beeldende kunst, fotografie, film/animatie/multimedia, literatuur/poëzie/taal, of een combinatie van deze disciplines.

 • c.

  Culturele vrijwilligersorganisatie: organisaties zoals met een naam benoemd in de cultuurnota ‘Van Goede Grond’ 2018-2021.

 • d.

  Buurtcultuur: Culturele activiteiten die voor- en door bewoners in de dorpen en wijken van Emmen wordt georganiseerd. De activiteit wordt georganiseerd door (een samenwerking van) natuurlijke personen of een stichting of vereniging die actief is in het dorp of de wijk van Emmen.

 • e.

  ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen.

Artikel 2 Doel

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is het ondersteunen van initiatieven en buurtcultuur, wat bijdraagt aan het bevorderen van actieve en passieve cultuurdeelname in Emmen. Hiermee wordt de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Emmen versterkt.

Artikel 3 Doelgroep

 • a.

  Buurtcultuur

 • Eén of meerdere bewoners, zijnde natuurlijke personen, van een buurt, wijk of dorp van Emmen, die een initiatief willen ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het in artikel 2 van deze beleidsregel geformuleerde doel van de subsidie. De bewoner of bewoners doen dit niet namens of ten behoeve van een professional, die in de sector kunst en cultuur werkzaam is.

Een stichting of vereniging die in hun vestigingsdorp of wijk een cultureel of maatschappelijk initiatief ontplooit en daar een activiteit aan toe wil voegen die bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het in artikel 2 van deze beleidsregel geformuleerde doel van de subsidie. De stichting of vereniging doet dit niet namens of ten behoeve van een professional, die in de sector kunst en cultuur werkzaam is.

 • b.

  Culturele initiatieven

 • Culturele activiteiten van culturele stichtingen of verenigingen. Het gaat om openbare culturele activiteiten zoals voorstellingen, projecten en manifestaties met een professioneel karakter. Het gaat hierbij om nieuwe activiteiten of een toevoeging van een nieuwe culturele activiteit aan een reeds bestaand project van een culturele vrijwilligersorganisatie.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Aanvrager dient een aanvraag in met daarin de volgende gegevens:

 • i.

  Naam rechtspersoon of natuurlijke persoon

 • ii.

  Naam contactpersoon

 • iii.

  Adresgegevens

 • iv.

  E-mailadres

 • v.

  Telefoonnummer

 • vi.

  Activiteitenplan

 • vii.

  Financieel overzicht

 • Aanvullend indien het gaat om een eerste aanvraag

 • viii.

  Kopie Bankpas

Aanvullend voor een rechtspersoon

 • ix.

  KVK nummer

 • 2.

  Indieningstermijnen en activiteitenperioden:

 • a.

  Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 maart moeten worden ingediend voor 15 november van het voorgaande jaar;

 • b.

  Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 april t/m 30 juni moeten worden ingediend voor 15 februari van het desbetreffende jaar;

 • c.

  Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 juli t/m 30 september moeten worden ingediend voor 15 mei van het desbetreffende jaar;

 • d.

  Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 oktober t/m 31 december moeten worden ingediend voor 15 augustus van het desbetreffende jaar.

Artikel 5 Toetsingscriteria

 • 1.

  De initiatieven waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden getoetst aan de volgende criteria.

 • a.

  de activiteit vindt plaats in de gemeente Emmen;

 • b.

  de aanvrager heeft geen winstoogmerk met de betreffende activiteit;

Initiatiefnemers geven in hun activiteitenplan aan hoe zij aandacht gaan besteden aan de onderstaande onderdelen:

 • c.

  publiciteit en promotie;

 • d.

  uitvoerbaarheid van de activiteiten;

 • e.

  kwaliteit;

 • f.

  originaliteit en vernieuwing.

 • 2.

  In aanvulling op het vorige lid gelden per terrein de volgende toetsingscriteria:

 • a.

  Buurtcultuur

 • 1.

  De aanvrager draagt ten minste 20% van de kosten van het initiatief;

 • b.

  Culturele initiatieven

 • 1.

  De aanvrager draagt ten minste 20% van de kosten van het initiatief;

 • 2.

  De Cultuuractiviteit kent een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

 • b.

  de totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig is dat een kwalitatief voldoende uitvoering naar het oordeel van het college niet haalbaar is;

 • c.

  aanvrager voor het initiatief waarvoor aanvrager subsidie vraagt, reeds op een andere wijze van de gemeente Emmen een subsidie heeft ontvangen;

 • d.

  aanvrager eerder in het betreffende jaar een aanvraag heeft ingediend, waarvoor een subsidie is verleend.

 • e.

  aanvrager het derde achtereenvolgende jaar een subsidie aanvraagt voor dezelfde Cultuuractiviteit.

Voor buurtcultuur geldt verder nog: dat de subsidie kan worden geweigerd indien een vergelijkbaar initiatief met dezelfde professional(s) is uitgevoerd in een ander dorp of wijk van Emmen.

Artikel 7 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag op het terrein Buurtcultuur bedraagt per subsidieaanvraag € 1.500, -.

 • 2.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag op het terrein Culturele initiatieven bedraagt per subsidieaanvraag € 15.000, -.

Artikel 8 Verlening, vaststelling en betaling

 • 1.

  De subsidie wordt in principe éénmalig verleend. Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren.

 • 2.

  Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt voor het overige plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  Het subsidieplafond, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt evenredig verdeeld over de indieningstermijnen/activiteitenperioden, zoals genoemd in artikel 4.

 • 3.

  Indien de honoreerbare subsidieaanvragen voor enige activiteitenperiode het subsidieplafond overschrijden:

a. zullen cultuuractiviteiten die zich richten op vernieuwende kunstvormen en crossovers met voorrang voor subsidie in aanmerking komen;

b. zullen cultuuractiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstenaars die minstens drie jaar professioneel werkzaam zijn als kunstenaar of een hbo-opleiding tot kunstenaar hebben afgerond met voorrang voor subsidie in aanmerking komen.

c. zullen Cultuuractiviteiten die ook bijdragen aan andere beleidsdoelstellingen van de gemeente voor bijzondere doelgroepen die maatschappelijke achterstanden ervaren onder andere op het gebied van armoede, gezondheid (waaronder eenzaamheid), werkloosheid, opleiding en maatschappelijk isolement, met voorrang voor subsidie in aanmerking komen;

 • 4.

  Op basis van de beoordeling van de aanvraag kunnen burgemeester en wethouders bepalen een deel van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en verdeelregels

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2020,

de gemeentesecretaris de burgemeester

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout