Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2021

Geldend van 30-01-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum;

overwegende dat het gemeentebestuur op grond van de beleidsnota Cultuur met Kansen, raadsbesluit 2 juli 2020, de aantrekkelijkheid wil bevorderen voor in cultuur geïnteresseerde toeristen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2021

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  innovatieve activiteit: een nieuw initiatief dat een toevoeging is voor het bestaande aanbod;

 • b.

  innoveren: dit heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en/of processen;

 • c.

  professionele activiteit: een activiteit van kunstenaars of culturele organisaties, die werken met betaalde krachten, marketingplannen en fondsenwervers;

 • d.

  lokale organisaties: lokale toeristische recreatieve ondernemers, cultuuractieven of vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Castricum;

 • e.

  toerist: bezoeker van culturele activiteiten, die langer verblijft en ook overnacht in de gemeente;

 • f.

  publieksbereik: het aantal bezoekers en/of deelnemers aan culturele activiteiten;

 • g.

  regio: hiermee wordt de regio Noord-Holland Noord bedoeld.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Er wordt hiervoor twee fondsen ingesteld: het Fonds cultuur en toerisme ingesteld en een Fonds gemeente Castricum op de kaart.

Artikel 3. Doelgroepen, vereisten en subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan culturele organisaties.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid, kan subsidie bij het fonds gemeente Castricum op de kaart uitsluitend worden verleend aan lokale organisaties, die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een toeristische en economische impuls geven.

 • 3. Subsidie kan alleen worden verleend voor culturele activiteiten, die voldoen aan de volgende algemene vereisten:

  • a.

   de activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Castricum en zijn hoofdzakelijk gericht op de inwoners van de gemeente Castricum;

  • b.

   de activiteiten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur met Kansen 2020, zoals het versterken van een positief profiel voor de in cultuur geïnteresseerde toeristen, die langer verblijven, meer besteden en (ook) buiten het hoogseizoen de gemeente willen bezoeken, vooral afkomstig buiten de regio en de gemeente aantrekkelijker maken voor kunstenaars, die initiatief willen tonen en zich willen vestigen in de gemeente;

  • c.

   de activiteiten zijn aantoonbaar gericht op de verbreding, verdieping en innovatie van het toeristisch aanbod;

  • d.

   de activiteiten zijn gericht op de bevordering van de toegankelijkheid en aantoonbaar vergroten van het aantal toeristen.

 • 4. In aanvulling op het derde lid kan subsidie worden verleend voor culturele activiteiten op het gebied van:

  • a.

   beeldende kunsten: zoals grafische kunsten, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen, mediakunst en mengvormen daarvan,

  • b.

   muziek: zoals pop, jazz, wereldmuziek, klassiek en mengvormen daarvan,

  • c.

   podiumkunsten: zoals toneel cabaret, dans, mime, muziektheater, jeugdtheater, bewegingstheater, straattheater en mengvormen daarvan,

  • d.

   letteren: zoals festivals, lezingen en poëzieroutes,

  • e.

   cultuurbevordering: zoals activiteiten gericht op bouwkunst en erfgoed.

 • 5. In aanvulling op het vierde lid, kan subsidie bij het fonds Cultuur en toerisme uitsluitend worden verleend voor professionele activiteiten, die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een toeristische en economische impuls geven.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór die indiening van de aanvraag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast van het fonds Cultuur en toerisme. De subsidie bedraagt maximaal 25% van het tekort van uitkoopsom(men) en artistieke kosten.

 • 2. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast van het fonds gemeente Castricum op de kaart. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 voor een meerdaagse culturele activiteit en € 5.000 voor een eendaagse culturele activiteit.

Artikel 6. Selectie en verdeling van de subsidie

 • 1. Het college stelt na overleg met het Cultuurplatform een adviescommissie in van maximaal 5 personen bestaande uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van kunst en cultuur. Deze adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor het fonds Cultuur en toerisme en het fonds gemeente Castricum op de kaart.

 • 2. De subsidieaanvragen voor het fonds Cultuur en toerisme worden gerangschikt op basis van het aantal punten dat wordt behaald voor de volgende criteria:

  • a.

   voor de artistieke kwaliteit van de aanvraag kunnen maximaal twintig punten worden behaald;

  • b.

   voor het innovatieve karakter van de aanvraag kan maximaal vijftien punten worden behaald;

  • c.

   voor het verwacht publieksbereik met name onder toeristen van buiten de regio van de aanvraag kunnen maximaal vijftig punten worden behaald;

  • d.

   voor het financieringsplan van de aanvraag kunnen maximaal vijf punten worden behaald;

  • e.

   indien de aanvraag betrekking heeft op het landelijke thema van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen worden tien punten behaald.

 • 3. De subsidieaanvragen voor het fonds gemeente Castricum op de kaart worden gerangschikt op basis van het aantal punten, dat wordt behaald voor de volgende criteria:

  • a.

   voor de lokale inbedding van de aanvraag kunnen maximaal tien punten worden behaald;

  • b.

   voor het innovatieve karakter van de aanvraag kan maximaal vijftien punten worden behaald;

  • c.

   voor het verwacht publieksbereik met name onder toeristen van buiten de regio van de aanvraag kunnen maximaal vijftig punten worden behaald;

  • d.

   voor de programmering van de aanvraag kunnen maximaal vijfentwintig punten worden behaald.

 • 4. De adviescommissie genoemd in het eerste lid doet binnen vier weken na ontvangst van de aanvragen een voorstel aan het college voor de selectie van te subsidiëren activiteiten en de hoogte van toe te kennen subsidies, waarbij zij de verschillende criteria weegt op basis van de puntentelling in artikelen 2 en 3 en een toelichting geeft op de weging van de criteria.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend voor 15 maart in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2. Als na de aanvraagronde genoemd in het eerste lid nog budget resteert binnen het subsidieplafond volgt een tweede aanvraagronde met een sluitingstermijn op 1 september voor aanvragen voor subsidie voor culturele activiteiten die in de eerste helft van het volgende jaar plaatsvinden.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist binnen vier weken na het ontvangst van het advies van de adviescommissie op een aanvraag om een subsidie.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016 kan een subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager ook zonder subsidie voldoende middelen heeft om de activiteit uit te voeren met eigen gelden of gelden van derden;

 • b.

  de subsidie voor een bepaalde activiteit al drie jaar is toegekend.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Programmalijn Gemeente Castricum op de kaart 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in zijn vergadering van 26 januari 2021,

de secretaris,

de heer G.A. Suanet QC

de burgemeester,

de heer drs. A. Mans