Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

Geldend van 01-02-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

Besluit van de raad van de gemeente Elburg tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Elburg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2021.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De griffier, mr. Ir. M.C. Luiting