EERSTE WIJZIGING VAN DE ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE HOLLANDS KROON

Geldend van 28-01-2021 t/m heden

Intitulé

EERSTE WIJZIGING VAN DE ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE HOLLANDS KROON

De raad van de gemeente Hollands Kroon;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening tot eerste wijziging van de Erfgoedverordening Gemeente Hollands Kroon

ARTIKEL I

Aan artikel 3 (de aanwijzing tot gemeentelijk monument) wordt een lid 6 toegevoegd luidende als volgt:

Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijk monument

 • 1.

  Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • 2.

  Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan de monumentencommissie.

 • 3.

  Voordat het college een monument met een religieuze bestemming dat uitsluitend of in overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst, als gemeentelijk monument aanwijst, voert hij overleg met de eigenaar.

 • 4.

  De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of dat is aangewezen op grond van de monumentenverordening van de provincie Noord-Holland.

 • 5.

  Het college kan ten behoeve van een aanwijzing van een monument als beschermd gemeentelijk monument bepalen dat bouw, architectuur, cultuurhistorisch, stedenbouwkundig of archeologisch onderzoek wordt verricht op kosten van de gemeente. De eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde en gebruiker van het monument zijn desgevraagd verplicht aan de uitvoering van het onderzoek mee te werken.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen pas over de aanwijzing besluiten na instemming van de eigenaar. Indien deze niet positief bericht over de aanwijzing, dan wordt de procedure niet voortgezet.

 • 7.

  De aanwijzing tot gemeentelijk monument betekent niet dat het college aan belanghebbenden mogelijkheden openstelt tot financiële ondersteuning voor instandhouding van de gemeentelijke monumenten.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

Griffier J. Klopstra Voorzitter A. van Dam