Regeling innovatiesubsidie

Geldend van 01-02-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling innovatiesubsidie

Kenmerk: B2021/3751

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

Gelet op het besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling van de Kennis en Innovatie Agenda d.d. 1 juli 2020;

Gelet op de artikelen 4:23 tot en met 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen;

BESLUIT

Vast te stellen de Regeling Innovatiesubsidie

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder dagelijks bestuur, Awb, subsidie, subsidieplafond, gangbare apparaatskosten, en bestuursverklaring hetgeen daaronder wordt verstaan op grond van artikel 1.1 van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   KIA: de Kennis en Innovatie Agenda Waterschap Vechtstromen, vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap bij besluit van 2 juni 2020;

  • b.

   Innovatiesubsidie: subsidie op basis van deze regeling;

  • c.

   opgaven: inhoudelijke en organisatorische uitdagingen waarvoor het waterschap zich gesteld ziet;

  • d.

   inhoudelijke opgaven: uitdagingen met betrekking tot klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid waaronder, maar niet beperkt tot:

   • 1e.

    verbetering van de ecologische waterkwaliteit;

   • 2e.

    vertraging van de waterafvoer in het watersysteem;

   • 3e.

    aanvulling van het ondiepe en diepe grondwater;

   • 4e.

    beperking van overlast door overstromingen;

   • 5e.

    verbetering sponswerking van de bodem;

   • 6e.

    nieuwe vorm van grondgebruik die past bij de veranderende waterhuishoudkundige omstandigheden;

   • 7e.

    ontvlechting afvalwater en hemelwater;

   • 8e.

    bijdragen aan de energietransitie, circulaire economie, ecologie en biodiversiteit, leefbaarheid en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied;

  • e.

   organisatorische opgaven:

   • 1e.

    Omgevingswet;

   • 2e.

    assetmanagement;

   • 3e.

    digitale transformatie.

Artikel 2

De Algemene subsidieverordening Vechtstromen is van toepassing op de Innovatiesubsidie, voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Algemene vereisten

 • 1. Innovatiesubsidie wordt verstrekt voor ideeën met een innovatief karakter, die het waterschap helpen haar opgaven te realiseren, en voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   relevantie: ideeën moeten betrekking hebben op één of meerdere opgaven van Vechtstromen;

  • b.

   vernieuwing: ideeën dienen origineel en nieuw te zijn en niet via reguliere budgetten en programma’s van de aanvrager tot stand te kunnen komen;

  • c.

   kosten en baten: voorstellen dienen helder te maken wat het initiatief kost, maar ook wat het (uiteindelijk) moet opleveren en voor wie, en kosten en baten dienen in redelijke verhouding te zijn;

  • d.

   vervolg: ideeën moeten kunnen worden opgenomen in de primaire processen en het dagelijkse werk van het waterschap.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidie

 • 1. De innovatiesubsidie bedraagt 75 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-per aanvraag.

 • 2. Het subsidiabele uurtarief voor eigen werkzaamheden, directe loonkosten of voor arbeidskosten van personen waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden, bedoeld in artikel 4.4, eerste lid onder b ASV bedraagt € 50,-.

Artikel 5 Beschikbare subsidiebedrag

 • 1. Voor de verstrekking van Innovatiesubsidie is jaarlijks een maximaal budget van € 75.000,- beschikbaar.

 • 2. Het jaarlijks beschikbare budget, bedoeld in het eerste lid, geldt als subsidieplafond.

Artikel 6 Aanvragen

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan het hele kalenderjaar worden ingediend.

 • 2. Voor het aanvragen van subsidie dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat hiervoor wordt aangeboden op de website van het waterschap, www.vechtstromen.nl.

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 7 Vaststelling

Voor het aanvragen van de subsidievaststelling dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat hiervoor wordt aangeboden op de website van het waterschap, www.vechtstromen.nl.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan van deze regeling afwijken, indien toepassing in een individueel geval zou leiden tot onevenredige onbillijkheid, gelet op het doel van deze regeling.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2021.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Innovatiesubsidie Vechtstromen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 januari 2021,

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaris