Subsidieregeling Recreatieve activering Nieuwegein 2021

Geldend van 08-09-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Recreatieve activering Nieuwegein 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015,

besluit vast te stellen:

de subsidieregeling houdende regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de aanduiding van subsidieplafonds, gereserveerde begrotingsbudgetten ten behoeve van subsidies, de verdeling van subsidies en de wijze van bevoorschotting.

SUBSIDIEREGELING RECREATIEVE ACTIVERING NIEUWEGEIN 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. Begrotingstotaal: het totaal van de lasten volgens de vastgestelde begroting van de subsidieontvanger.

 • b. Egalisatiereserve: reserve gevormd uit exploitatieoverschotten om eventuele toekomstige tekorten op te vangen, zoals bepaald in artikel 4:72 van de Awb en in artikel 9 lid 3 van de verordening.

 • c. Verordening: Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.

 • d. Deelnemer: Inwoner van Nieuwegein in een kwetsbare situatie die deelneemt aan recreatieve activering of dagondersteuning.

 • e. Kwetsbare inwoners: personen die een beperking ervaren op fysiek, cognitief, sociaal of psychisch gebied.

 • f. Mantelzorger: een persoon die meer dan gebruikelijke hulp en/of zorg verleent aan een familielid, een vriend of naaste.

 • g. Recreatieve activering: activiteiten voor kwetsbare inwoners en of mensen met een beperking binnen de algemene voorziening onder de Wmo 2015. Deze activiteiten vinden plaats in Nieuwegein, zijn vrij toegankelijk zonder indicatie en er vindt (indien mogelijk) een mix van doelgroepen plaats.

 • h. Vrijwilliger: iemand die zich op basis van intrinsieke motivatie inzet in georganiseerd of ongeorganiseerd verband, onverplicht en onbetaald ten behoeve van anderen of de samenleving waarbij een (maatschappelijk) belang wordt gediend.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit besluit is van toepassing op subsidies als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de verordening.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  • a.

   heeft een meerwaarde voor de samenleving van Nieuwegein;

  • b.

   staat in beginsel open voor alle inwoners van Nieuwegein, tenzij in hoofdstuk 3 van deze regeling een leeftijdscategorie of specifieke doelgroep is aangeduid;

  • c.

   is niet gericht op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming en/of verspreiding van partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gedachtegoed.

 • 2. Subsidieaanvragen dienen aantoonbaar bij te dragen aan één of meerdere van de volgende algemene doelstellingen:

  • a.

   meer veerkrachtige inwoners;

  • b.

   sociaal sterke buurten;

  • c.

   meer toegankelijke ondersteuning en zorg;

  • d.

   meer samen meedoen;

  • e.

   een betere startpositie in de samenleving.

Artikel 4 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt vastgesteld in bijlage 1 behorend bij deze subsidieregeling;

 • 2. Zolang dit plafond niet is bereikt, worden alle subsidieaanvragen getoetst volgens het beoordelingskader in bijlage 3.

Hoofdstuk 2 Financiële bepalingen

Artikel 5 Minimale subsidie

 • 1. Subsidies lager dan € 500 worden niet toegekend.

Artikel 6 Voorschotten

 • 1. Bij subsidieverlening kan een voorschot worden verleend tot 100% van de verleende subsidie.

 • 2. Een voorschot wordt betaald in termijnen, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag bepalend is voor het aantal termijnen:

  • a.

   tot € 20.000 in 1 termijn;

  • b.

   van € 20.000 tot € 50.000 in 2 termijnen;

  • c.

   vanaf € 50.000 in 4 termijnen.

 • 3. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de hoogte van het voorschot, het aantal betalingstermijnen en de datum van betaling.

 • 4. Wanneer de subsidieaanvraag, de aard van de gesubsidieerde activiteit dan wel de omvang van de subsidie daartoe aanleiding geven, kan het college bij verleningsbeschikking bepalen dat het voorschot lager is dan 100% dan wel wordt afgeweken van het aantal termijnen in het tweede lid.

Artikel 7 Egalisatiereserve

 • 1. De verplichte egalisatiereserve, als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de verordening, geldt voor alle organisaties die meer dan € 100.000 subsidie per jaar ontvangen.

 • 2. Op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, is de omvang van de verplichte egalisatiereserve minimaal 10% van het begrotingstotaal voor het jaar waarin de te subsidiëren activiteiten plaatsvinden.

 • 3. Bij organisaties die niet voldoen aan het onder 2 bepaalde, vindt voorafgaand aan de subsidieverstrekking een risicobeoordeling plaats.

Artikel 8 Reserves

 • 1. De toegestane reserve, als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de verordening, geldt voor alle organisaties en natuurlijke personen die subsidie aanvragen.

 • 2. Op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, is de omvang van toegestane reserve die gevormd is uit verkregen middelen voor de activiteit dan wel periodieke activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, maximaal 30% van de begrote kosten voor deze activiteit.

 • 3. Wanneer de subsidieaanvrager aantoont dat voor een bestendige uitvoering van de te subsidiëren activiteiten een reserve noodzakelijk is die hoger is dan de reserve als bedoeld in het tweede lid, stelt het college bij verleningsbeschikking de hoogte van de toegestane reserve vast op de aangetoonde noodzakelijke omvang.

Artikel 9 Specificatie

Aanvullend op de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 gelden in de hoofdstukken 3 en 4 specifieke bepalingen.

Hoofdstuk 3 Specificatie Recreatieve Activering

Artikel 10 Doelen

Met deze subsidieregels wordt beoogd dat alle inwoners van Nieuwegein met een ondersteuningsbehoefte, zo lang dat wenselijk en mogelijk is, laagdrempelig terecht kunnen in hun omgeving voor activiteiten die bij hen passen en die:

 • a.

  inwoners de ruimte geven voor ontplooien met het oog op hun ontwikkelen waardoor hun zelfredzaamheid wordt bevorderd, behouden of gecompenseerd en ze zo lang mogelijk zelfstandig, op eigen kracht in hun eigen leefomgeving kunnen participeren;

 • b.

  bijdragen aan het vergroten van het netwerk, draagkracht en gezondheid van inwoners en het versterken van hun vaardigheden waardoor ze deelnemen aan de maatschappij;

 • c.

  bijdragen aan het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en ter voorkoming van sociaal isolement;

 • d.

  ondersteuning bieden aan mantelzorgers;

 • e.

  ervoor zorgen dat er een zeer beperkt beroep gedaan wordt op maatwerk- en individuele voorzieningen;

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

 • a.

  activiteiten die structureel plaatsvinden op basis van een op de inwoner gerichte aanpak en zoveel mogelijk met zijn of haar actieve betrokkenheid;

 • b.

  activiteiten die plaatsvinden in groepsverband;

 • c.

  activiteiten die mantelzorgers ontlasten en/of ondersteunen bij het (langer) thuis blijven wonen van personen in een kwetsbare situatie;

 • d.

  activiteiten die passen bij de interesses, de (cognitieve en fysieke) mogelijkheden/vaardigheden en beperkingen van de inwoner. Het aanbod is gevarieerd;

 • e.

  inwoners worden geacht zoveel als mogelijk zelf of met behulp van hun netwerk vorm te geven aan vervoer naar de locatie. Indien dit voor deelnemers geen passende optie is kan de aanbieder van recreatieve activering dit op voorhand onderbouwen en vraagt een budget aan voor georganiseerd vervoer binnen de subsidieaanvraag.

Artikel 12 Aanvullende subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op het in artikel 3 bepaalde, voldaan aan de volgende aanvullende criteria:

 • a.

  een beheersbare en doelmatige mix van doelgroepen. De recreatieve activering dient zicht te richten op alle kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking in Nieuwegein.

 • b.

  er wordt door de aanbieder vormgegeven aan de wijze waarop zij huidige en nieuwe deelnemers begeleidt naar de activiteiten en hen in beeld houdt. De aanbieder verzorgt een intake in de vorm van een kennismaking waarbij de ondersteunings- en begeleidingsbehoefte van de inwoner op hoofdlijnen wordt achterhaald en registreert de gegevens van de inwoner zodat contact met hen opgenomen kan worden indien dit nodig is;

 • c.

  de recreatieve activering dient wijkgericht georganiseerd te worden in de omgeving van de inwoner zelf. In de subsidieaanvraag wordt duidelijk vermeld welke locatie wordt gebruikt;

 • d.

  bij de uitvoering van de recreatieve activering wordt de aanwezige potentie van de bewoners, deelnemers, organisaties, vrijwilligers en professionals benut. Bij de aanvraag is dan ook duidelijk opgenomen hoe de personele inzet wordt georganiseerd

 • e.

  bij de recreatieve activering werken de uitvoerende partijen vanuit een gezamenlijke visie en plan. Vanuit deze samenwerking komt spreiding van het aanbod, kennisdeling en een op elkaar afgestemde uitvoering tot stand;

 • f.

  er is een plan rondom vervoer naar locatie;

 • g.

  voor de recreatieve activering wordt, anders dan bij de maatwerkvoorziening recreatieve dagbesteding, niet gewerkt met een tarief per dagdeel. De kosten moeten redelijkerwijs in verhouding liggen met de werkelijkheid en in ieder geval niet hoger zijn dan de recreatieve dagbesteding.

Artikel 13 Aanvullende verdeelregels

Voor het verdelen van subsidie gelden, in aanvulling op het in artikel 4 bepaalde, de volgende aanvullende verdeelregels:

 • a.

  Bij het verdelen van de subsidie wordt gekeken naar een verdeling van activiteiten over de wijken in Nieuwegein die aansluit bij de behoefte van haar inwoners;

 • b.

  Bij het verdelen van de subsidie wordt gekeken naar een verdeling van het soort activiteiten dat aansluit bij de behoefte van haar inwoners;

Artikel 14 Aanvraag

In aanvulling op artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015 worden aan de subsidieaanvraag de volgende eisen gesteld:

 • a.

  een opgave van de samenwerkingspartners waarmee wordt vormgegeven aan de recreatieve activering. Ieders inbreng, rollen, taken en verantwoordelijkheden maakt u inzichtelijk;

 • b.

  een opgave van de gebied(en) waar uw aanvraag zich op richt en de locatie(s) waarin de activiteiten worden uitgevoerd;

 • c.

  een omschrijving van de beoogde doelgroep/inwoners met daarbij een onderscheid in het aantal huidige inwoners waar de aanbieder ondersteuning aanbiedt en de te verwachten nieuwe deelnemers;

 • d.

  hoe de activiteiten aansluiten op de ondersteuningsvragen in voornoemde gebied en voornoemde doelgroep/inwoners;

 • e.

  de wijze waarop de begeleiding georganiseerd wordt. Hierbij dient u aan te geven hoe de begeleiding wordt vorm gegeven, welke deskundigheid hierbij wordt ingezet, het aantal vrijwilligers en het aantal betaalde beroepskrachten;

 • f.

  hoe inwoners in beeld worden gehouden en hoe de monitoring van te bereiken doelen/resultaten en daarbij behorende activiteiten bij deelnemers gebeurt;

 • g.

  het aantal dagdelen per week en het gemiddeld aantal deelnemers per dagdeel per week,

 • h.

  aanvragen worden ingediend op het daartoe bestemde aanvraagformulier

Artikel 15 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015 gelden de volgende aanvraagtermijnen:

 • a.

  de aanvraag voor 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 dient uiterlijk 1 april 2021 te zijn ingediend;

 • b.

  de aanvraag voor 2022 dient uiterlijk voor 1 oktober 2021 te zijn ingediend.

Artikel 16 Beslistermijn

Overeenkomstig artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015 geldt de volgende beslistermijn:

 • a.

  het college beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling Recreatieve activering 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021,

burgemeester en wethouders,

P.J.M. Liebregts

secretaris

F.T.J.M. Backhuijs

burgemeester

Bijlage 1 bij Subsidieregeling Recreatieve activering Nieuwegein 2021: Subsidieplafond

Periode

Subsidieplafond

Kalenderjaar 2022

€ 680.000

Kalenderjaar 2023

€ 735.000

Bijlage 2 bij Subsidieregeling Recreatieve activering Nieuwegein 2021: Beoordelingskader

Met betrekking tot de verdeling van het beschikbare budget gelden de volgende bepalingen:

Bij elk criterium wordt een onderscheid gemaakt tussen de score ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’. Het aantal punten is afhankelijk van het belang van het criterium. Bij een aantal criteria is alleen een keuze tussen 2 categorieën toepasbaar. Zo is onvoldoende geen optie als het criterium raakt aan een subsidiecriteria, zoals omschreven in de subsidieregeling. Daarnaast is er in een aantal gevallen alleen onderscheid mogelijk tussen ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.

Criterium

Toelichting

Score

Dekking aanbod

De mate waarin het aanbod noodzakelijk is om tot een dekkend aanbod (in activiteiten en spreiding over de wijken) te komen voor alle kwetsbare inwoners met een ondersteuningsbehoefte

Het dekkende aanbod wordt alleen behaald indien de aanvraag wordt ingewilligd (20)

Het aanbod levert een waardevolle, maar niet onmisbare bijdrage aan een dekkend aanbod (10)Het aanbod levert geen bijdrage aan een dekkend aanbod (0)

Samenwerking

De mate waarin bij uw aanvraag een gezamenlijk plan aanwezig is vanuit een samenwerking met andere zorgaanbieders, de welzijnsorganisatie MOvactor, bestaande initiatieven en vrijwilligers en waarin u aantoont hoe deze samenwerking leidt tot een gezamenlijk aanbod

Er is sprake van een samenwerking met meerdere partijen (10)

Er is in beperkte mate sprake van samenwerking (5)

Aansluiting doelen

De mate waarin de activiteiten aansluiten bij de doelen zoals genoemd in artikel 10 van de recreatieve activering

Het aanbod draagt bij aan alle doelstellingen (10)

Het aanbod draagt bij aan een beperkt aantal doelstellingen (5)

Begeleiding en expertise

De mate waarin er aantoonbare ervaring en kennis aanwezig is met de uitvoering van deze activiteiten en de benodigde kennis en ervaring aanwezig is.

Er is een optimale mix van professionele ondersteuning en vrijwilligers (10) Er is geen optimale mix van professionele ondersteuning en vrijwilligers (0)

Passende activiteiten

De mate waarin de activiteiten variëren en aansluiten bij de behoeften, interesses, achtergrond, de cognitieve en fysieke vaardigheden en beperkingen van de beoogde deelnemers

Er is een gevarieerd en passend aanbod waarmee aangesloten wordt bij de behoeften, interesses, achtergrond, de cognitieve en fysieke vaardigheden en beperkingen van de benodigde deelnemers (10)

Het gevarieerde, passende aanbond is deels / in beperkte mate aanwezig (5)

Effectiviteit

De mate waarin aantoonbaar wordt dat het aanbod passend is voor de groep inwoners die voorheen van de maatwerkvoorziening gebruik maakte

Het aanbod is een passend alternatief voor de maatwerkvoorziening (10)

Het aanbod is geen passend alternatief (0)

Onderzoek tevredenheid

De mate waarin u aangeeft de tevredenheid van de deelnemers periodiek te onderzoeken en te rapporteren

Onderzoek naar en rapportage over tevredenheid zijn geborgd (10)

Er is geen tot weinig aandacht voor tevredenheid van deelnemers

Verhouding prijs/kwaliteit

De mate waarin de omvang, aard en het bereik van de activiteiten zich verhouden tot de opgevoerde kosten

Lager dan gemiddeld (20) Gemiddeld (10)

Hoger dan gemiddeld (0)