Nadere regel subsidie sloop van vervuilende dieselvoertuigen gemeente Utrecht

Geldend van 14-12-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie sloop van vervuilende dieselvoertuigen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

En gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Beleidsnota Utrecht kiest voor gezonde lucht’ en ‘Uitvoeringsprogramma Utrecht kiest voor gezonde lucht (2020-2025)’;

Overwegende dat het voor de gezondheid van onze burgers, ondernemers en bezoekers nodig is de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen die zorgen voor een vermindering van het aantal dieselvoertuigen in het wagenpark;

Besluiten vast te stellen de volgende ‘Nadere regel subsidie sloop van vervuilende dieselvoertuigen gemeente Utrecht’.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1 Definities

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  aangrenzende gemeenten:

 • gemeenten die met hun gemeentegrens direct grenzen aan de gemeentegrens van de stad Utrecht, te weten de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Woerden.

 • b.

  aanvrager:

 • onderneming of particulier die bij het college een aanvraag indient om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de sloop van een personenauto of bestelauto.

 • c.

  bestelauto:

 • een voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwd motorvoertuig met ten minste vier wielen met de voertuigclassificatie N1, zoals bedoeld in Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 (tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd), met een technisch toegestane maximummassa tot 3.500 kg.

 • d.

  Inwoner:

 • individueel persoon woonachtig in de gemeente Utrecht die niet als bedrijf, instelling of overheid is georganiseerd.

 • e.

  de-minimisverklaring:

 • de verklaring van de aanvrager dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren minder dan € 200.000 aan subsidies of andere voordelen van overheden heeft ontvangen, zoals bepaald in de Verordening (EU) 1407/2013, L 352/1, betreffende de-minimissteun.

 • f.

  demontageverklaring:

 • verklaring van een demontagebedrijf, dat beschikt over de RDW erkenning ‘bedrijfsvoorraad’ met het onderdeel bevoegdheid ‘Online Registratie Auto Demontage’, om binnen 48 uur na tenaamstelling van het betreffende kenteken op zijn naam, de registratie van demontage van de auto in het kentekenregister van de RDW te bewerkstelligen en deze melding nadien niet ongedaan te (laten) maken en tevens de verklaring dat het demontagebedrijf zich verplicht ook de auto in eigen beheer, conform de bij of krachtens het Besluit beheer autowrakken gestelde voorschriften, te demonteren en het niet in eigendom over te dragen of te exporteren.

 • g.

  emissieklasse:

 • klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig als bedoeld in de bijlage van het Kentekenreglement.

 • h.

  erkend sloopbedrijf:

 • een door de RDW (Dienst Wegverkeer) erkend demontagebedrijf. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Slopen-of-demonteren-.aspx.

 • i.

  milieuzone:

 • het gebied in de stad Utrecht (zie bijlage, kaart milieuzone bestel- en personenauto's) waar vanaf 1 april 2021 bestel- en personenauto's uit de categorie diesel met emissieklasse 3 en lager worden geweerd.

 • j.

  onderneming:

 • elke eenheid die een economische activiteit uitvoert, ongeacht haar rechtsvorm en wijze van financiering.

 • k.

  personenauto:

 • voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een personenauto is.

 • l.

  sloop:

 • het laten demonteren van de betreffende auto bij een erkend sloopbedrijf.

 • m.

  U-pas:

 • een armoederegeling om meedoen in de samenleving te bevorderen voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht.

Paragraaf 1.2 Doel en afbakening

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen. Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad van Utrecht de beleidsnota en het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ vastgesteld. Hiermee werkt de gemeente Utrecht aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, om zo de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Sinds 2015 heeft de gemeente Utrecht een milieuzone om vervuilende dieselauto’s (personen- en bestelauto) van vóór 2001 te weren uit de stad.

Om verder te stimuleren dat vervuilende diesels uit het wagenpark verdwijnen en inwoners en ondernemingen overstappen op alternatieve, schonere vormen van vervoer, introduceert de gemeente Utrecht de nadere regel subsidie ‘sloop van vervuilende dieselvoertuigen’: inwoners en ondernemingen die hun vervuilende dieselpersonen- en bestelauto’s met emissieklasse 3 laten slopen, ontvangen hiervoor een subsidiebedrag van € 1.000,00 per voertuig. Voor dieselpersonen- en bestelauto’s met emissieklasse 2 en lager kan € 500,00 per voertuig worden aangevraagd. U-pashouders in de gemeente Utrecht kunnen € 200,00 extra ontvangen per voertuig.

Een van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma is een aanscherping van de bestaande milieuzone naar het weren van dieselpersonen- en bestelauto’s met emissieklasse 3 en lager, per 1 april 2021. Inwoners en ondernemingen uit Utrecht (en ondernemingen uit aangrenzende gemeenten met een bestelauto) die niet meer in de milieuzone mogen rijden met hun huidige vervuilende bestel- en personenauto's willen we met deze subsidieregeling tegemoetkomen. Om eigenaren van voertuigen met emissieklasse 3 meer tijd te geven aan de nieuwe situatie te wennen, lassen we een gewenningsperiode in.

Als de aanvraag voldoet aan de eisen, wordt de sloopsubsidie verleend. De aanvrager ontvangt dan nog geen voorschot. De aanvrager moet binnen drie maanden na verlening van subsidie een sloopbewijs aanleveren bij het verzoek tot vaststelling (zie artikel 12) om het subsidiebedrag te ontvangen.

Inwoners of ondernemingen die een auto laten slopen en daar een schonere auto voor terug willen kopen kunnen in sommige gevallen bij de Rijksoverheid een subsidie ontvangen of gebruik maken van aantrekkelijke fiscale voordelen. Om inwoners optimaal te stimuleren om een schonere (vervangende) auto aan te schaffen is het toegestaan om, naast het gebruik maken van de Utrechtse sloopsubsidieregeling, ook een beroep te doen op deze (fiscale) regelingen. Het is dus mogelijk om subsidiebedragen te stapelen.

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager van een subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • een inwoner van de gemeente Utrecht die op 8 juli 2020 eigenaar was van de personenauto waarvoor een sloopsubsidie wordt aangevraagd en dat op het moment van de aanvraag nog is.

 • een onderneming in de gemeente Utrecht, die op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 ingeschreven stond als onderneming met vestigingsplaats Utrecht bij de Kamer van Koophandel en eigenaar was van de personen-/bestelauto waarvoor een subsidie wordt aangevraagd.

 • Een onderneming (of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) in de aan Utrecht grenzende gemeenten, die op het moment van de aanvraag én op 8 juli 2020 ingeschreven stond als bedrijf met vestigingsplaats Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort of Woerden bij de Kamer van Koophandel en eigenaar was van de bestelauto waarvoor een sloopsubsidie wordt aangevraagd.

Medeoverheden en gemeentelijke diensten of afdelingen, sloopbedrijven en autohandelaren kunnen geen aanvraag indienen. Ondernemingen uit de aan Utrecht grenzende gemeenten kunnen alleen subsidie aanvragen voor de sloop van een bestelauto. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, voor toelichting zie artikel 6.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het totaalbudget voor aanvragen van deze subsidie voor de sloop van vervuilende auto’s is € 1.000.000,00. Hiervan is € 700.000,00 beschikbaar voor de sloop van personenauto’s van inwoners in de gemeente Utrecht en € 300.000,00 voor ondernemingen uit de gemeente Utrecht en aangrenzende gemeenten. Dit budget geldt als subsidieplafond. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt de subsidieregeling geëvalueerd en worden de resterende budgetten mogelijk samengevoegd.

Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra het totaalbedrag van het aantal verleende aanvragen het beschikbare subsidiebudget bereikt, vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van deze nadere regel subsidie ‘sloop van vervuilende dieselvoertuigen’ subsidieert de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

 • a.

  sloop van personenauto’s op diesel met emissieklasse 3 en lager;

 • b.

  sloop van bestelauto’s tot 3.500 kg leeg gewicht met diesel van emissieklasse 3 en lager.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aan de subsidieaanvraag wordt een aantal eisen gesteld. De aanvrager moet de volgende bewijsstukken overleggen:

 • kopie van het volledige Kentekenbewijs van de te slopen/gesloopte auto;

 • kopie van een geldig APK-keuringsbewijs van de te slopen/gesloopte auto;

 • Uitdraai van de kentekencheck waaruit blijkt dat het om een diesel personen- of bestelauto met emissieklasse 3 of lager gaat.

Indien de aanvrager in aanmerking wil komen voor het verhoogde subsidiebedrag voor U-pashouders in de gemeente Utrecht, dient aanvullend het volgende aangeleverd te worden:

 • Kopie/scan van de achterkant van een geldige U-pas.

Indien de aanvrager een onderneming uit de gemeente Utrecht is, dient aanvullend het volgende aangeleverd te worden:

 • een volledig ingevulde en rechtsgeldige de-minimisverklaring (zie ook artikel 11);

 • kopie/scan van bankpas van zakelijke rekening.

Indien de aanvrager een onderneming uit een aangrenzende gemeente is waarvan de bestelwagen niet voldoet aan de toelatingseisen van de milieuzone, kan ook een aanvraag ingediend worden. In dat geval dient aanvullend het volgende aangeleverd te worden:

 • een verklaring waaruit blijkt dat er minstens drie maal per week in de milieuzone gereden wordt;

 • een volledig ingevulde en rechtsgeldige de-minimisverklaring (zie ook artikel 11);

 • kopie/scan van bankpas van zakelijke rekening.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvraagperiode treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling en loopt uiterlijk tot 1 juli 2022, tenzij het subsidieplafond eerder bereikt is. De verhoogde subsidie voor U-pashouders in de gemeente Utrecht wordt in het eerste halfjaar vanaf de ingangsdatum van deze nadere regel beschikbaar gesteld. Voor het aanvragen van sloopsubsidie moet gebruik gemaakt worden van het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat te vinden is op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt € 1.000,00 per aanvrager voor voertuigen met emissieklasse 3 en € 500,00 per aanvrager voor voertuigen met emissieklasse 2 en lager. U-pas houders kunnen € 200,00 extra ontvangen per voertuig.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen geldt als datum van ontvangst. Aanvragen die niet voldoen aan de eisen van de aanvraag (zie artikel 6) worden niet in behandeling genomen. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op volledigheid van de in artikel 6 genoemde bewijsstukken en op het voldoen aan de in artikel 11 genoemde voorwaarden.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • de aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag (aanvraagformulier met bewijsstukken);

 • binnen 8 weken besluit het college van b en w over de aanvraag.

Artikel 11 Toelichting op de-minimisverklaring

De staatssteunregels in het EG-verdrag (artikelen 107 en 108 VWEU) stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemers. Om toch subsidie te kunnen verlenen aan ondernemingen is een de-minimisverklaring nodig. Met dit document wordt verklaard dat het voordeel dat een ondernemer door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. Er zal voor deze subsidie met name getoetst worden aan de volgende staatssteunregeling:

 • de uitzondering voor lage subsidiebedragen ook wel de-minimissteun genoemd (Verordening (EG) nr.1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006).

Steun die aan deze verordening voldoet mag door de gemeente worden verstrekt.

Artikel 12 Vaststelling subsidie

De aanvrager heeft de verplichting uiterlijk drie maanden na verlening van subsidie op grond van deze regeling een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen. Het verzoek dient te zijn vergezeld van de volgende bewijsstukken waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden voor de vaststelling is voldaan:

 • demontageverklaring van een erkend sloopbedrijf;

 • betalingsbewijs behorende bij het bewijs van demontage (sloop).

Binnen een maand na aanlevering van bovengenoemde bewijsstukken zal de vaststelling gedaan worden en de subsidie overgemaakt worden. Op het moment dat niet wordt voldaan aan deze verplichting wordt de subsidieverlening ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 14 Citeertitel

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Nadere Regel subsidie ‘sloop van vervuilende dieselvoertuigen’, aldus vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 19 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 19 januari 2021.

De secretaris, de burgemeester,

Gabrielle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma

BIJLAGE 1: KAART MILIEUZONE UTRECHT

afbeelding binnen de regeling