Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van het college en de burgemeester van de gemeente Lelystad tot vaststelling van de Budgethoudersregeling per 1 februari 2021.

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van het college en de burgemeester van de gemeente Lelystad tot vaststelling van de Budgethoudersregeling per 1 februari 2021.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lelystad,

elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiency en een betere dienstverlening wenselijk is de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college respectievelijk de burgemeester op de te dragen aan o.a. de ambtelijke organisatie

BESLUITEN:

 • 3.

  De Budgethoudersregeling 2021 vast te stellen.

 • 4.

  De huidige Budgethoudersregeling 2020 in te trekken bij de inwerkingtreding van de Budgethoudersregeling 2021 per 1 februari 2021.

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

 

Mandaat aan derden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaat uitvoering aanvullende ww- uitkering

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Visma-RAET B.V.

 

 

hoofdstuk 10 Cao Gemeenten

04-12-2018

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Mandaat uitvoering APPA verplichtingen gewezen politiek ambtsdragers

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Visma-RAET B.V.

 

 

Besluit Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

06-06-2018

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidvoorwaardelijke afspraken voor gedetacheerde medewerkers m.b.t. de nummers 67,73,74 en 93 van deze mandaatregeling en het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid nadat vooraf toestemming is verleend over eventuele studiefaciliteiten of overige kosten conform de regels hieromtrent in de Mandaatregeling / het accorderen van ingediende declaraties op grond van de Regeling vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Stichting Welzijn Lelystad

 

 

Cao Gemeenten Personeelshandboek

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidvoorwaardelijke afspraken voor gedetacheerde medewerkers m.b.t. de nummers 67,73,74 en 93 van deze mandaatregeling en het maken en vastleggen van afspraken over de duurzame inzetbaarheid nadat vooraf toestemming is verleend over eventuele studiefaciliteiten of overige kosten conform de regels hieromtrent in de Mandaatregeling / het accorderen van ingediende declaraties op grond van de Regeling vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Werkbedrijf Lelystad

 

 

Cao Gemeenten Personeelshandboek

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Mandaat voor het maken en vastleggen van arbeidvoorwaardelijke afspraken voor de gedetacheerde medewerkers m.u.v. opzeggen / beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Flevomeer Bibliotheken

 

 

Cao Gemeenten

03-12-2019

18-12-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

Mandaat uitvoering eigenrisicodragersschap Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur GradusGroep B.V.

 

 

WGA

30-10-2018

27-02-2019

Binnen gestelde kaders. Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van deze privaatrechtelijke rechtshandelingen voor de gemeente

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Griffier

 

 

Art. 160, lid 1, sub d, en 171 Gemeentewet

15-01-2019

27-02-2019

Uitoefening bevoegdheid voorzover passend binnen het werkveld van de griffie. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

 

in het kader van het werkgeverschap van de raad van het griffiepersoneel de bevoegdheid tot het verrichten van alle privaatrechtelijke rechtshandelingen m.b.t. het griffiepersoneel, m.u.v. het aangaan en opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de plaatsvervangend griffier en het schorsen van de plaatsvervangend griffier.

Burg./ Werkgeverscie.

Afdoening/ondertekening

Griffier

 

 

Art. 171 Gemeentewet Mandaatbesluit griffier

03-12-2019

14-01-2020

18-12-2019

Uitoefening bevoegdheid voorzover passend binnen het werkveld van de griffie. Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Mandatenregister 2021

Bijzonder mandaat Fysiek

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

Algemeen

Mandaat aan derden

Mandaat directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

1

Vaststellen van verweerschriften en het voeren van correspondentie in het kader van bezwaarprocedures bij de provincie/gemeente en beroepsprocedures bij rechtbank, Raad van State

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

2

Instellen van bezwaar en beroep door de gemeente en voeren rechtsgedingen waarbij de gemeente optreedt als eisende partij

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Na overleg met B&W

3

Nemen van besluiten op bezwaar inhoudende ongegrondverklaring of niet-ontvankelijkheidverklaring

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Conform advies van de Commissie bezwaar en beroep van Lelystad

4

Digitaal aanleveren aan het kadaster van besluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen in de zin van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

5

Aanwijzen ambtenaren belast met het onttrekken van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen zoals die zijn opgenomen in de Gemeentelijke basisadministratie

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet GBA

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

6

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur aangaande het werkterrein van het samenwerkingsverband

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet openbaarheid van bestuur

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

7

Het raadplegen van registers (algemene registers en justitieel documentatieregisters)

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Diverse wetten

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

8

Het geven van wettelijke en vrijwillige adviezen, inspraakreacties en/of commentaar op beleidsplannen, regelgeving van en vergunningverlening door andere overheden of externe partijen.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Diverse wetten

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

9

Procedurele correspondentie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvolledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag, opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag,vaststellen ontwerpbesluit en inwinnen en beoordelen van advies over de aanvraag (ziet ook op Bibob-advies) en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo, de Bor, de Mor, Wet Bibob, Algemene wet bestuursrecht, Bouwbesluit en milieuregelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

10

Beslissen op aanvragen om (het wijzigen van een) ontheffing.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, op grond van hoofdstuk 5 VFL 2012 en hoofdstuk 7 VFL 2012 die niet opgaan in de omgevingsvergunning

11

Beslissen op aanvragen om (het wijzigen van) een vergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van vergunningverlening in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1988 en het weigeren van een vergunning op grond van de Wet Bibob

12

Het afdoen van aanvragen om een enkelvoudige omgevingsvergunning o.g.v. art 2.1 lid 1, sub d en e

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en Bouwbesluit

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

13

Besluit tot het ambtshalve wijzigen van een vergunning/ontheffing.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en milieuregelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, op grond van hoofdstuk 5 VFL 2012 en hoofdstuk 7 VFL 2012 die niet opgaan in de omgevingsvergunning

14

Het nemen van verlengingsbesluiten voor de enkelvoudige aanvragen om een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 2.1 lid 1, sub d en e

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

15

Het afdoen van meldingen op grond van artikel 8:40 Wm en het BARIM

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Artikel 8.40 Wm en BARIM

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

16

Het afdoen van aanvragen om ontheffing op grond van artikel 3 van het Lozingenbesluit bodembescherming

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo, milieuregelgeving en Bouwbesluit

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

17

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verstrekken van wettelijk advies aan B&W

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

18

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beslissen omtrent het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen aan B&W

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Uitgezonderd Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet 1998

19

Intrekken ontheffing/vergunning op verzoek houder ontheffing/vergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van - vergunningverlening in kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 -ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet -op grond van hoofdstuk 5 VFL en hoofdstuk 7 VFL die niet opgaan in de omgevingsvergunning -een vergunning o.g.v de Wet Bibob

20

Ambtshalve intrekken van een ontheffing/vergunning

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wabo en diverse regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

Met uitzondering van: - vergunningverlening in kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 -ontheffingen in het kader van de Flora en faunawet -op grond van hoofdstuk 5 VFL en hoofdstuk 7 VFL die niet opgaan in de omgevingsvergunning -een vergunning o.g.v de Wet Bibob

21

Beslissen naar aanleiding van meldingen op grond van het Besluit Uniforme Saneringen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Besluit Uniforme Saneringen

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

22

Het afdoen van meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Besluit bodemkwaliteit

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

23

Beslissen op aanvragen om ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van professioneel vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Vuurwerkbesluit, Algemene plaatselijke verordening (evenementen)

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

24

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom/ bestuursdwang

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

25

Besluit tot beëindiging van een dwangsomprocedure/bestuurs-dwang

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

26

Het nemen van een besluit op een aanvraag om handhaving (positief dan wel negatief)

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht, Wabo en diverse bijzondere regelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

27

Het in rekening brengen van verbeurde dwangsommen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

B&W ontvangen een afschrift t.b.v. de invordering

28

Het uitgeven en tekenen van legitimatiebewijzen voor toezichthouders voor de gemeente Lelystad

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Algemene wet bestuursrecht

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

29

Vaststellen hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet geluidhinder

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

30

Beslissen krachtens artikel 7.8b lid 1 Wet milieubeheer omtrent de vraag of een milieueffect-rapportage moet worden opgemaakt

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

31

Goedkeuren (nazorg)plannen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer en Wet Bodembescherming

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

32

Kennisname bereikt sanerings-resultaat en besluit instemming nazorgplan als bedoeld in de Wet bodembescherming.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer en Wet Bodembescherming

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

33

Het laten uitvoeren van geluidsmetingen o.g.v. de Wm en de Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer en APV

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

34

Het afdoen van klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene Wet bestuursrecht, die het werkveld van het samenwerkingsverband betreffen

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Diverse wetten o.a Wabo, Bouwbesluit en milieuregelgeving

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

35

Opvoeren en bijhouden van RRGS (Risico Register Gevaarlijke Stoffen)

B&W / Burg.

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

Wet Milieubeheer

18-12-2012 inwerking 01-01-2013

13-11-2013

36

Het inzien, verkrijgen en gebruiken van energiegegevens die inrichtingen hebben verstrekt via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van artikel 2.15. tweede lid Activiteitenbesluit Milieubeheer (de informatieplicht)

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Omgevingsdienst

 

 

Artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit Milieubeheer

08-10-2019

23-10-2019

Mandaat brandweer Flevoland

Het afgeven en intrekken van voor de functie van toezichthouder benodigde legitimatiebewijzen aan specialisten en medewerkers van het team Risicobeheersing van brandweer Flevoland en brandweer Gooi- en Vechtstreek

B&W/Burg.

Afdoening/ondertekening

Regionaal Commandant brandweer Flevoland

Wabo, Woningwet, Bouwbesluit, gemeentelijke verordeningen, Wet Milieubeheer, Wet Veiligheidsregio's, Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

06-02-2018

14-02-2018

Mandaat Stichting ECL

Het aangaan van een overeenkomst inzake de exploitatie van de kermis zoals dit is opgenomen in de SLA

B&W/Burg

Afdoening/ondertekening

Stichting ECL

Artikel 160 juncto 171, lid 2, Gemeentewet, Service Level Agreement Evenementen

08-03-2017

17-05-2017

Verder ondermandaat niet geoorloofd.

Mandaat directeur GGD

Het machtigen van één of meer medewerker(s) van de GGD om op te treden als toezichthouder in de zin van de Wet Kinderopvang.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur GGD Flevoland

Wet Kinderopvang

06-02-2018

14-02-2018

Mandaat Havenmeester Stichting Bataviahaven

het nemen van besluiten op grond van de Verordening Bataviahaven

B&W

Afdoening/ondertekening

Algemeen directeur

Havenmeester Stichting Bataviahaven

artikel 4 lid 7, 5 lid 2 en 13 lid 2 Verordening Bataviahaven

30-03-2015

22-04-2015

Mandatenregister 2021

Bijzonder mandaat Sociaal

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat

Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

Derdenmandaat

Gemeente Almere

B&W

Afdoening/ondertekening

B&W Almere

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

31-10-2017 (170011798)

29-11-2017 inwerkingtreding: 30-11-2017 met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 m.b.t. beschermd wonen d.m.v. PGB

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en Interkerkelijk Diaconaal Overleg

B&W

Afdoening/ondertekening

- Directeur Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

- Directeur Interkerkelijk Diaconaal Overleg

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

3-6-2013

Mandaat om alle bevoegdheden op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulverlening, behoudens het beslissen op bezwaarschriften, uit te oefenen waarbij ondermandaat aan hun medewerkers is toegestaan.

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland

Zorgdragen voor het verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg.

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland

Art 5:2 lid 2 Wvggz

29-10-2019

26-02-2020

Indienen van een aanvraag voor het voorbereiden van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging

B&W

Afdoening/ondertekening

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland

Art 5:2 lid 3 Wvggz

29-10-2019

26-02-2020

Mandatenregister 2021

Bijzonder mandaat Strategie en Ontwikkeling

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Soort mandaat Afdoenings/ Ondertekenings *

Mandaat verleend aan

Ondermandaat verleend aan

Verder ondermandaat

Juridische grondslag

Datum besluit

Datum publicatie

Bijzonderheden

Derdenmandaat

Mandaat Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 Flevoland en Gooi en Vechtstreek

B&W / Burg.

Div. functionarissen Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Wet Veiligheidsregio's

Besluit Veiligheidsregio's

1-5-2007

22-4-2015

Het horen van betrokkene voor wie mogelijk een crisismaatregel wordt genomen

Burgemeester

Afdoeningsmandaat

Khonraad software Engineering bv

art 7:1 lid 3 b Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

10-12-2019

26-02-2020

Budgethoudersregeling Lelystad 2021

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad,

Gelet op artikel 23, sub c van de Financiële Verordening 2019 van de gemeente Lelystad;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende

Budgethoudersregeling.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. Op basis van de door de raad vastgestelde programmabegroting stelt het college de beschrijving van de financiële begroting vast.

 • 2. De budgethoudersregeling heeft betrekking op budgetten binnen het overzicht van baten en lasten (exploitatiebudgetten) als de uiteenzetting van de financiële positie (investerings- en andere balansbudgetten) van productbegroting.

 • 3. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de master-, deel- en budgethouder zijn beschreven in het organisatiebesluit.

 • 4. De masterbudgethouder is de algemeen directeur.

 • 5. De masterbudgethouder wordt vervangen door de mede-directeur en concernmanagers. De mede-directeur is de eerste vervanger van de masterbudgethouder. De algemeen directeur bepaalt de volgorde van de vervanging door de concernmanagers.

 • 6. Een budgethouder is een ambtenaar van de gemeente aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten en aan wie het (onder-) mandaat is toegekend bestedingen te verrichten ten laste van aan hem toegekende budgetten. In deze regeling wordt verstaan onder budgethouder, de concernmanager.

 • 7. De budgethouder kan onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de budgetten van zijn domein een teamleider als deelbudgethouder aanwijzen.

 • 8. Bij vervanging van de budgethouder is sprake van horizontale vervanging. De budgethouder wordt vervangen door een andere budgethouder. De budgethouder bepaalt de volgorde in de vervanging.

 • 9. Bij vervanging van de deelbudgethouder is sprake van horizontale vervanging. De deelbudgethouder wordt vervangen door een andere deelbudgethouder. De deelbudgethouder bepaalt de volgorde in de vervanging.

Artikel 2. Bevoegdheden

 • 1. Een budgethouder mag verplichtingen aangaan of aanbestedingen starten tot € 250.000,-- aan waarde.

 • 2. Boven het bedrag van € 250.000,-- kan na toestemming van de masterbudgethouder de verplichting worden aangegaan of aanbesteding worden gestart.

 • 3. Een deelbudgethouder mag verplichtingen aangaan of aanbestedingen starten tot € 125.000,-- aan waarde.

 • 4. Aan een projectmanager kan mandaat worden verleend tot het aangaan van verplichtingen tot een maximum van € 125.000,--

 • 5. Een (deel)budgethouder wijst prestatieverantwoordelijken aan. Een prestatieverantwoordelijke verricht de bestelling, autoriseert de levering en codeert de opdracht en factuur.

 • 6. Indien de deelbudgethouder de levering autoriseert, dan autoriseert de budgethouder de betaling. Indien de prestatieverantwoordelijke de bestelling doet, dan autoriseert de budgethouder de opdracht. Budgethouders autoriseren geen leveringen en plaatsen geen bestellingen.

Artikel 3. Overige bepalingen

 • 1. De budgethoudersregeling regelt enkel de bevoegdheid voor de betreffende ambtenaar bij het aangaan van verplichtingen en autoriseren van facturen voor de aan hem toegekende budgetten.

 • 2. In het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2018 zijn op grond van art. 23 van de Financiële verordening 2019 nadere regels gesteld voor de wijze waarop opdrachten mogen worden verstrekt en verplichtingen worden aangegaan.

 • 3. De verplichting dienen schriftelijk te worden aangegaan, onder vermelding van de inkoopvoorwaarden van de gemeente.

 • 4. Opdrachten worden aan de financiële administratie gezonden en vastgelegd in de verplichtingenadministratie.

 • 5. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2021onder gelijktijdige intrekking van de Budgethoudersregeling 2020.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Budgethoudersregeling Lelystad 2021.

Ondertekening

Lelystad 2021,

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Handleiding/toelichting Mandaatregister gemeente Lelystad

Inhoudsopgave :blz.

1. Inleiding 1

2. Nut en noodzaak van een goed mandaatregister 1

3. Opzet en reikwijdte 2

4. Juridische grondslag 3

5. Wanneer mag géén gebruik worden gemaakt van verleende mandaatbevoegdheid 4

6. Uitgangspunten opstellen mandaatregeling 5

7. Concrete uitwerking besluitvorming 5

8. Vorm en wijze van ondertekening besluit 6

9. Mandaatbevoegdheid in relatie tot aangaan overeenkomsten 7

10. Mandaat personeelsaangelegenheden 8

11. Financiën 8

12. Bekendmaking gegeven mandaten 8

13. Beheer van de mandatenregister 8

14. Taakverdeling bij aanpassing mandaatregeling 8

Uitgangspunten Mandaatregister

1 Inleiding

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, de bestuurspraktijk, de ambtelijke organisatie en veranderde opvattingen omtrent de bedrijfsvoering, is het noodzakelijk/wenselijk om periodiek de bestaande Mandaatregeling te herzien.

In verband daarmee is in 2019 besloten tot de invoering van een jaarlijkse actualisering van de Mandaatregeling.

Met het oog daarop wordt jaarlijks op centraal niveau en in overleg met alle betrokken organisatieonderdelen gewerkt aan de totstandkoming van een geactualiseerde Mandaatregeling.

Daarnaast is ook de toelichting op de Mandaatregeling geactualiseerd.

Deze toelichting is niet alleen bedoeld om inzicht te bieden in de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de mandaatregeling, maar dient tevens om betrokkenen meer inzicht te bieden in de geldende (wettelijke- en buitenwettelijke) regels die samenhangen met gebruikmaking van mandaatbevoegdheden.

Kortom een handreiking voor een verantwoord gebruik van toegekende mandaatbevoegdheden.

Daarbij is ook van belang te beseffen dat aan de bevoegdheden zoals die gebruikt worden en de mandaten die gegeven zijn zowel intern organisatorische aspecten, als externe aspecten naar de burgers en de samenleving kleven. M.b.t. dat laatste speelt uiteraard mee de politieke context waarin we werken en waarvan we ons terdege bewust moeten zijn.

Ondanks het feit dat de directe grondslag voor mandaten wordt gevormd door een aantal zakelijke overwegingen van efficiency, snelheid, klantgerichtheid en integraal management blijft daarom ambtelijke alertheid vereist om te bepalen dat in bepaalde situaties geen gebruik dient te worden gemaakt van een gegeven mandaat.

2 Nut en noodzaak van een goed mandaatregister

Volgens de binnen onze organisatie geldende besturingsfilosofie is het streven er op gericht om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Om de beoogde bevoegdheidstoedeling feitelijk vorm te geven is daarvoor de mandaatregeling het aangewezen instrument.

Daarnaast uiteraard ook het praktische element dat, gezien de grote hoeveelheid besluiten die genomen dienen te worden, het niet doenlijk dat alle besluiten door het bestuursorgaan zelf worden genomen. In het belang van een snelle en efficiënte verwerking van besluiten is ook daarom een goede mandaatregeling noodzakelijk.

Van belang daarbij is, dat aan een dergelijke mandaatregeling vanuit verschillende invalshoeken hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, toegankelijkheid en actualiteit van de verleende mandaten.

Allereerst omdat een onjuiste bevoegdheidstoedeling in eerste instantie kan leiden tot vernietigde of vernietigbare besluiten met diverse mogelijke gevolgen, waaronder:

 • -

  beleidsmatige gevolgen;

 • -

  financiële gevolgen;

 • -

  politieke gevolgen.

Daarnaast stelt ook de accountant hoge eisen aan een goede mandaatregeling in het kader van de door hem uit te voeren rechtmatigheidstoets.

In verband daarmee is op het gebied van mandaatverlening eerder besloten tot:

 • -

  de opzet van een centraal mandatenregister

 • -

  de zorg voor een deugdelijk beheer van een dergelijk register

 • -

  een goede (digitale) toegankelijkheid van het mandatenregister .

Een bundeling van verleende mandaten in de vorm van een mandatenregister zorgt niet alleen voor het noodzakelijke overzicht van verleende mandaten, maar het draagt tevens bij aan meer duidelijkheid zowel naar de ambtelijke organisatie, naar de politiek als naar de burgers.

3 Opzet en reikwijdte

Met het mandatenregister wordt het volgende nagestreefd:

 • -

  een verzameling van alle binnen de gemeente geldende mandaten verleend door de gemeentelijke bestuurorganen

 • -

  latere genomen mandaatbesluiten worden opgenomen in het mandatenregister

 • -

  het mandatenregister wordt – net als dit voor het verordeningenregister geldt – beheerd door het team Juridische zaken en veiligheid.

 • -

  mandaatverlening zal zich met name uitstrekken over die besluiten die zeer frequent moeten worden genomen en waarvan het doorgaans wenselijk is om de besluitvorming/afdoening op een lager niveau te laten plaatsvinden dan het bestuursorgaan zelf

 • -

  spelregels voor de wijze waarop (geen) gebruik wordt gemaakt van de gemandateerde bevoegdheden zijn o.a. neergelegd in deze toelichting o.a. onder A5

 • -

  de verlening van het mandaat gebeurt in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van positieve en negatieve besluiten omvat het mandaat tevens onderstaande bevoegdheden . Indien het feitelijke handeling betreft is een ieder bevoegd.

  • het stellen van voorschriften en nadere voorwaarden

  • alle werkzaamheden ter voorbereiding van het besluit

  • het uitreiken van bewijs van ontvangst van aanvragen e.d.

  • verdagen of uitstellen van besluiten

  • het verzoeken om aanvullende informatie

  • het voeren van correspondentie die direct te maken heeft met de opgedragen taak

  • het interpreteren van de regelgeving

  • het bekend maken of mededelen (met inbegrip van het publiceren) van besluiten of beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wet is opgenomen

  • het inschrijven van besluiten of beschikkingen

  • het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wet is opgenomen

  • alle andere besluiten die genomen moeten worden (waaronder het buiten behandeling laten van aanvragen) en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoeringen van de verleend bevoegdheid

 • -

  het mandaat voor het aangaan van overeenkomsten omvat, tenzij specifiek anders aangegeven, tevens:

  • het nemen van alle noodzakelijke besluiten in de eventuele daaraan voorafgaande aanbestedingsprocedure

  • het wijzigen, verlengen, of beëindigen van een afgesloten overeenkomst

  • de bevoegdheid om eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen voor afwikkeling en transport van notariële akten te verrichten

  • alsmede het uitoefenen van alle rechten die de wet of de overeenkomst zelf aan die overeenkomst verbindt, zoals in gebreke stellen, het vorderen van nakoming, ontbinding of schadevergoeding, het geven van toestemming bij contractovernames e.d..

 • -

  het verstrekken van ambtelijke informatie geschiedt niet krachtens mandaat en niet namens het college of burgemeester, maar op eigen naam. Onder ambtelijke informatie dient te worden verstaan het verstrekken van inlichtingen over geldende regelingen of over bestaand beleid, door het verstrekken waarvan geen rechtsgevolgen ontstaan. Mandaten en volmachten hebben betrekking op rechtshandelingen.

4 Juridische grondslag

Voor een verantwoord gebruik van toegekende mandaatbevoegdheden is enige summiere juridische kennis omtrent de mogelijkheden én beperkingen rond de uitoefening van mandaatbevoegdheden noodzakelijk.

In verband daarmee zal in het kort een aantal juridisch van belang zijnde aspecten hieronder puntsgewijs worden toegelicht.

Voornaamste kenmerken van mandaat

Onder het begrip mandaat wordt in de Algemene wet bestuursrecht verstaan:

“De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.”

De voornaamste kenmerken van mandaat zijn:

 • -

  de bevoegdheid gaat niet over, maar wordt in naam van het bestuursorgaan door een ander uitgeoefend

 • -

  het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid

 • -

  het bestuursorgaan blijft zelf bevoegd om besluiten te nemen die binnen de grenzen van de mandaatregeling vallen

 • -

  het mandaterende bestuursorgaan kan zowel algemene als bijzondere instructies geven aan de gemandateerde over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend. Bijzondere instructies betekenen in dit kader dat de mandaatgever aanwijzingen kan geven in een concreet geval.

Hoofdregel : mandaat kan worden verleend, tenzij …

De Algemene wet bestuursrecht geeft als hoofdregel dat een bestuursorgaan mandaat kan verlenen tenzij :

 • a.

  in een wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald

 • b.

  de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet

ad. a. wettelijk voorschrift bepaalt anders

Hoewel dit niet vaak voorkomt, kan in een wettelijk voorschrift worden bepaald dat mandaatverlening niet is toegestaan.

ad. b. de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet.

Ten eerste is dat het geval indien de bevoegdheid een zodanig karakter heeft, dat mandaatverlening in het geheel uitgesloten moet worden geacht omdat de besluitvorming door het bestuursorgaan dat de wetgever heeft aangewezen zelf moet plaatsvinden. Het gaat daarbij vooral om zware bevoegdheden.

Ten tweede is kan ook de positie van de gemandateerde t.o.v. de mandaatgever ertoe leiden dat de aard van de bevoegdheid mandaatverlening in de weg staat. Hierbij moet worden gedacht aan de situatie dat de te mandateren bevoegdheid niet in de sfeer van de normale bevoegdheidsuitoefening behoort.

Daarnaast worden in de Algemene wet bestuursrecht ook een aantal gevallen geconcretiseerd waarbij mandaatverlening niet mogelijk is, waaronder:

 • -

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften

 • -

  het nemen van besluiten waarbij is voorgeschreven dat een dergelijk besluit met versterkte meerderheid moet worden genomen.

 • -

  tot het beslissen op een beroepschrift

 • -

  tot het beslissen op een bezwaarschrift, als degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, dat besluit in mandaat heeft genomen.

Mandaat aan niet-ondergeschikten

Mandaatverlening aan iemand of een organisatorische eenheid van buiten de gemeentelijke organisatie is op grond van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk. Wél spelen de aard van de beslissing en de verhouding tussen mandaatverlener en gemandateerde een rol bij de toelaatbaarheid hiervan. Aangezien de afstand tot de besluitvorming en de controle afstandelijker wordt, dient van externe mandaatverlening beperkt gebruik te worden gemaakt.

Van belang is overigens dat bij mandaatverlening aan een instantie of persoon die niet onder verantwoordelijkheid van de mandaatverlener werkzaam is, dat de mandaatverlening uitdrukkelijk moet worden geaccepteerd door de gemandateerde.

Overigens wordt met het bovenstaande niet gedoeld op de situatie dat een extern persoon wordt ingehuurd als vervanger van een bepaalde functionaris binnen de gemeentelijke organisatie.

In de laatstgenoemde situatie is ook op de vervanger de gemeentelijke mandaatregeling van toepassing. Niettemin verdient het aanbeveling om – ter voorkoming van onnodige onduidelijkheden - betrokkene een verklaring te laten ondertekenen waarin betrokkene verklaart bekend te zijn met van de van toepassing zijnde bepalingen in de mandaatregeling.

Ondermandaat

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt expliciet dat de mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.

Onder ondermandaat moet in dit geval worden verstaan de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander.

Voor het ondermandaat is wél de toestemming van de oorspronkelijke mandaatverlener noodzakelijk.

In het kader van de nieuwe mandaatregeling is in verband met de bijbehorende verantwoordelijkheden de hiërarchische structuur van de gemeentelijke organisatie gevolgd.

Zo verloopt de mandaatverlening doorgaans via de lijn van:

bestuursorgaan – algemeen directeur – directeur – teamleider.

Tenzij nadrukkelijk anders in de regeling is aangegeven, is daarbij als uitgangspunt gehanteerd dat het verlenen van ondermandaat is toegestaan. Hierbij is het wél van belang dat dit schriftelijk gebeurt en in het register wordt opgenomen, zodat (ook voor het bestuursorgaan) inzichtelijk is of en hoever de bevoegdheden zijn ondergemandateerd. Tevens geeft het belanghebbenden de mogelijkheid te onderzoeken of een besluit bevoegd is genomen.

5 Wanneer mag géén gebruik worden gemaakt van verleende mandaatbevoegdheid

Een belangrijke aspect die bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat in ogenschouw moet worden genomen, is het besef dat er situaties zich voor kunnen doen waarbij geen of terughoudend gebruik moet worden gemaakt van gemandateerde bevoegdheden.

Met name wordt hierbij gedoeld op situaties waarbij een krachtens mandaat te nemen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben (terughoudendheidscriteria). In geval van twijfel of een dergelijke situatie zich voordoet is het raadzaam daarover overleg te plegen met de terzake politiek verantwoordelijke bestuurder(s).

Van het verleende afdoenings- en/of ondertekeningsmandaat wordt in ieder geval géén gebruik gemaakt indien:

 • -

  door of namens het bestuursorgaan te kennen is gegeven dat zij de besluitvorming- en ondertekeningbevoegdheid aan zich willen houden;

 • -

  de afdoening van een zaak naar redelijkerwijs mag worden aangenomen grote politieke consequenties met zich zal brengen dan wel precedentwerking zal oproepen;

 • -

  de inwilliging van het verzoek zou leiden tot strijdigheid met c.q. afwijkingen van ingezet beleid, richtlijnen of voorschriften dan wel tot overschrijding van het budget;

 • -

  de over het stuk ingewonnen adviezen / standpunten niet eenstemmig zijn;

 • -

  het gaat om een heroverwegingsbesluit;

 • -

  het bestuursorgaan op een door of namens het bestuursorgaan zelf ingediend verzoek om vergunning / ontheffing dienen te besluiten, met uitzondering van gebonden beschikkingen.

6Uitgangspunten opstellen mandaatregeling

Aan de opstelling van de nieuwe mandaatregeling hebben de navolgende uitgangspunten ten grondslag gelegen:

 • -

  de mandaatstructuur voor de organisatie moet eenvoudig van opzet zijn;

 • -

  kenbaarheid van de mandaatregeling is mogelijk via het Intranet;

 • -

  het geven van mandaat betreft in hoofdzaak standaardbeslissingen;

 • -

  de krachtens mandaat te nemen beslissing draagt voornamelijk een uitvoerend karakter;

 • -

  de krachtens mandaat te nemen beslissing moet niet beleidsveranderend, -vernieuwend of initiërend zijn;

 • -

  voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie dient normaliter voor alle zaken gemandateerd te worden;

 • -

  verleende mandaten zijn gekoppeld aan de functie en niet aan de persoon;

 • -

  degene die formeel is aangewezen als plaatsvervanger oefent bij afwezigheid bij de betreffende functionaris dezelfde bevoegdheden uit;

 • -

  andaatverlening vindt plaats met mogelijkheid tot verlenen van ondermandaat, tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven;

 • -

  op een aantal punten worden mandaten gegeven die annex zijn aan de beleidsterrein van de betreffende organisatie-eenheid. Gedoeld wordt hier op zaken als:

  • *

   het voeren van correspondentie over een beleidsterrein zonder dat beslissingen worden genomen, waaronder begrepen het opvragen of verstrekken van informatie voorzover passend binnen het beleidsterrein van de organisatie-eenheid

  • *

   uitvoering en informatieverstrekking in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur

7Concrete uitwerking besluitvorming

Naast de hiervoor genoemde punten is het van belang dat de gemandateerde bij de uitoefening van mandaatbevoegdheden de volgende punten in ogenschouw te neemt.

 • -

  Welke formele wettelijke grondslag wordt gebruikt?

 • -

  Betreft het hier een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtshandeling?

 • -

  Valt de besluitvorming binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan dat het mandaat gaf?

 • -

  Is er een terughoudendheidcriterium van toepassing?

 • -

  Is er een begrotingspost die toereikend is?

 • -

  Zijn de bepalingen in de Budgethoudersregeling in acht genomen ?

 • -

  Zijn er beleidsregels?

 • -

  Zijn er andere voorschriften of instructies?

 • -

  Met wie moet overleg worden gevoerd?

 • -

  Zijn er andere beleidsaspecten die in beeld moeten komen? Is het een beslissing krachtens gebruikelijk beleid?

 • -

  Wat zijn de externe implicaties?

Van belang is voorts dat krachtens mandaat genomen besluiten op dezelfde manier behandeld worden als door het oorspronkelijk orgaan genomen besluiten (bijv. bekendmakingsvereisten).

8Vorm en wijze van ondertekening besluit

Doordat het aantal in mandaat gegeven besluiten toe zal nemen en de besluitvorming daaromtrent steeds meer uitwaaiert, wordt het van groot belang de gang van zaken rond besluitvorming, vastlegging en archivering meer uniform te laten zijn en ook formeel indringender. Genomen besluiten moeten vastliggen en duidelijk toegankelijk zijn. Alle krachtens mandaat

genomen besluiten moeten schriftelijk zijn of tenminste achteraf schriftelijk worden vastgelegd.

Wordt een mandaat gegeven aan een functionaris dan beslist die functionaris krachtens mandaat. Hij krijgt bij publiekrechtelijke handelingen dan ook het ondertekeningmandaat. Daardoor ondertekent hij het besluit zelf en alleen.

V.w.b. de wijze van ondertekening schrijft de wet voor dat in een besluit dat krachtens mandaat is genomen, moet worden vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Ingeval van ondermandaat dient bij het besluit in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever te worden vermeld. Niet wenselijk is het dat bij ondermandaat iedere tussenschakel wordt genoemd.

Het besluit geldt immers als een besluit van het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan en namens degene van wie hij/zij de bevoegdheid in ondermandaat heeft verkregen.

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bij mandaat dient in ogenschouw te worden genomen dat sprake kan zijn van afdoeningsmandaat danwel ondertekeningsmandaat.

Onder afdoeningsmandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuurorgaan besluiten te nemen. Dit mandaat omvat dan het afdoen én ondertekenen van stukken.

Afdoeningsmandaat

Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het afdoen en ondertekenen van stukken dienen de stukken als volgt te worden ondertekend:

Namens [bestuursorgaan] van Lelystad,

……………… (naam, functie en handtekening van de (onder-gemandateerde)

Ondertekeningsmandaat

In plaats van het bovengenoemde afdoeningsmandaat kan een bestuursorgaan alleen een ondertekeningsmandaat verlenen. Ondertekeningsmandaat houdt in dat het bestuursorgaan wél zelf het besluit genomen heeft, maar alleen de schriftelijke afdoening en ondertekening daarvan is gemandateerd.

Bij gebruikmaking van het verleende ondertekeningsmandaat dient de volgende ondertekeningsformule te worden aangehouden:

Overeenkomstig het door …………..…[bestuursorgaan] genomen besluit,

……………… (naam, functie en handtekening van de ondertekeningsgemandateerde)

Afwijking van de hierboven beschreven wijze van ondertekening is slechts toegestaan voorzover dit wettelijk is toegestaan en met inachtneming van de daaraan verbonden voorwaarden.

9Mandaatbevoegdheid in relatie tot aangaan overeenkomsten

Een onderdeel van de mandaatregeling dat bijzondere aandacht vraagt is de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten.

Enerzijds vanwege zowel de publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten die daarbij komen kijken, anderzijds vanwege de relatie met de huidige Budgethoudersregeling voor het aangaan van financiële verplichtingen.

Daarnaast vanwege de betrokkenheid van zowel de gemeenteraad, het college als de burgemeester bij het sluiten van overeenkomsten.

Voor een goed begrip van de verschillende aspecten die samenhangen met het aangaan van overeenkomsten moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • -

  De bevoegdheid om tot het aangaan van de overeenkomst te besluiten

 • -

  De ondertekening van het besluit

 • -

  De ondertekening van de overeenkomst zelf

Besluit tot aangaan overeenkomst en ondertekening van dat besluit

De mandaatregels voor het besluiten en de ondertekening van een besluit tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten zijn op zich gelijk aan die voor andere mandaten.

Vanwege de financiële consequenties die het met het aangaan van overeenkomst doorgaans is gemoeid, is deze bevoegdheid echter budgettair begrensd. Deze begrenzing is geregeld in de Budgethoudersregeling.

De gemandateerde bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten geldt dan ook alleen indien en voorzover de bevoegdheid bestaat op grond van de Budgethoudersregeling.

Daarnaast wordt nogmaals gewezen op de noodzakelijke begrotingspost.

Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat de bevoegdheid van het college voor het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten niet formeel, maar wel materieel beperkt wordt door de feitelijke ruimte op de begroting. Bij gebreke daarvan moet de raad eerst die belemmering opheffen.

Ondertekening overeenkomst

Van een geheel andere orde dan de ondertekening van het besluit tot het aangaan van de overeenkomst is de ondertekening van de overeenkomst zelf.

De eerstgenoemde bevoegdheid is een bevoegdheid van het college, waarbij in bijzondere gevallen geldt dat een dergelijk besluit niet wordt genomen voordat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.

Daarentegen is de ondertekening van de overeenkomst zelf niet een bevoegdheid van het college, maar komt deze op grond van de Gemeentewet toe aan de burgemeester. Dit omdat bij deze ondertekening sprake is van een vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte.

In de aanhef van een overeenkomst dient duidelijk tot uiting te komen wie het besluit heeft genomen en moet melding worden gemaakt van een mandaat tot besluitvorming. De aanhef moet bovendien vermelden wie de gemeente vertegenwoordigt met eventueel vermelding van volmacht.

Bij gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheid dient de aanhef van de overeenkomst bij voorkeur als volgt te luiden:

De gemeente Lelystad, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door (functionaris), daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door de burgemeester bij besluit van …., handelend ter uitvoering van het besluit d.d. ……. genomen krachtens door burgemeester en wethouders gegeven mandaat, hierna te noemen ‘de gemeente’

10Mandaat personeelsaangelegenheden

Ook voor de inrichting van de mandaatregeling op het terrein van personeel en organisatie is leidend geweest het uitgangspunt om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Dit heeft er toe geleid dat de beslissingsbevoegdheid over de P&O-resultaatgebieden via ondermandaten – binnen gestelde kaders – over het algemeen bij de teamleider ligt.

Wel geldt daarbij dat voor de uitoefening van diverse in de mandaatregeling genoemde bevoegdheden geldt dat het team P & O betrokken dient te worden bij de voorbereiding van de besluitvorming en het opstellen van de brieven.

11Financiën

Een besluit dat financiële consequenties heeft, wordt - zoals ook aangegeven bij de mandaatbevoegdheid in relatie tot het aangaan van overeenkomsten (zie 9) - slechts in mandaat genomen indien en voorzover de bevoegdheid daartoe bestaat op grond van de Budgethoudersregeling.

12Bekendmaking gegeven mandaten

Besluiten omtrent mandaten dienen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht te worden bekendgemaakt, hetgeen betekent een officiële bekendmaking in de Flevopost, in het elektronisch Gemeenteblad en een ter inzage legging bij de centrale balie in het Stadhuis.

13Beheer van de mandatenregister

Het team JZV is - net als dit geldt voor het verordeningenregister - verantwoordelijk voor het beheer van het mandatenregister.

14Taakverdeling bij aanpassing mandaatregeling

1. Het betreffende organisatieonderdeel zorgt voor:

 • 1.

  het tijdig opstellen van een mandaatvoorstel én advertentietekst voor bekendmaking mandaatbesluit

 • 2.

  toezending voorstel naar het team JZV voor medeparaaf

 • 3.

  bekendmaking van het mandaatbesluit

 • 4.

  het toezien op een formeel juiste toepassing van een gegeven mandaat

 • 5.

  de correcte toetsing van mandaatbeslissingen aan wettelijke voorschriften, beleidsregels, beleid e.d.

 • 6.

  verslaglegging en verantwoording voorzover dit is vereist danwel gevraagd.

2. Het team Juridische Zaken en Veiligheid draagt de zorg voor:

 • 1.

  het beheer van het mandatenregister

 • 2.

  uniformiteit in de mandaatregeling

 • 3.

  inzichtelijkheid in de mandaatregeling

 • 4.

  advisering van teams op het terrein van mandaten