Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 19 januari 2021 nr. 1550377/1550378 houdende regels omtrent de subsidie Doortrappen (Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2021)

Geldend van 26-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 19 januari 2021 nr. 1550377/1550378 houdende regels omtrent de subsidie Doortrappen (Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is om door subsidieverlening aan gemeenten in Noord-Holland uitvoering te geven aan het programma ‘Doortrappen’, om zodoende activiteiten te stimuleren waardoor fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2021

Artikel 1

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland, uitgezonderd gemeenten binnen de Vervoerregio Amsterdam.

Artikel 4

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.

Artikel 5

Bij een subsidie gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 6

Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld formulier en bevat tenminste:

 • a.

  een plan van aanpak waarin wordt beschreven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer;

 • b.

  een begroting van de kosten van de activiteiten.

Artikel 7

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast van € 130.000,-.

Artikel 8

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk donderdag 1 juli 2021 om 17.00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode is ontvangen, wordt geweigerd.

Artikel 9

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag afkomstig uit de regio met de minste gehonoreerde aanvragen, als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 10

Per gemeente wordt maximaal één aanvraag ingewilligd per jaar van openstelling.

Artikel 11

Subsidie wordt geweigerd indien de activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet eraan bijdragen dat fietsers van 60 jaar en ouder verkeersveiliger aan het verkeer deelnemen.

Artikel 12

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de reguliere personeels- en bedrijfsvoeringskosten van de aanvrager.

Artikel 13

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-.

Artikel 14

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger rondt de uitvoering van het plan van aanpak uiterlijk 15 oktober 2021 af;

 • b.

  de subsidieontvanger stuurt uiterlijk 29 oktober 2021 een verslag in over de uitvoering van het plan van aanpak

 • c.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van onderdeel a van deze bepaling.

Artikel 15

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2021.

Ondertekening

Haarlem, X

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.