Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent de heffingsambtenaar (Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Kerkrade 2021)

Geldend van 26-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent de heffingsambtenaar (Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Kerkrade 2021)

De heffingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het Dagelijks Bestuur van de BsGW op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid onder a van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) aan te wijzen;

dat het Dagelijks Bestuur op 24 december 2020 heeft besloten de heer N.M.J.G. Lebens, directeur van BsGW, aan te wijzen als heffingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De heffingsambtenaar mandateert aan het hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Kerkrade, de heffingsbevoegdheid en – voor zover van toepassing – de bevoegdheid tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota’ s of andere schrifturen dan wel aanslagbiljetten ter zake de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde orgaan van de gemeente Kerkrade vastgestelde regeling:

 • a.

  Parkeerbelasting;

 • b.

  Toeristenbelasting.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1. De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit:

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels:

 • 3. Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

 • 4. Afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De heffingsambtenaar van de BsGW,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Kerkrade.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1. De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Awb.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW gemeente Kerkrade 2021”.

Ondertekening

Roermond, 6 januari 2021

De ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid onder a van de Gemeentewet

(heffingsambtenaar),

De directeur,

N.M.J.G. Lebens

Kerkrade, 7 januari 2021

Ondergetekenden,

verklaren zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

M. de Waal

Hoofd Financiën

R.M.J.S. Stijns

Directeur Bestuursdienst