Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de duurzaamheidslening (Verordening Duurzaamheidslening Lansingerland)

Geldend van 26-01-2021 t/m 08-06-2022

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de duurzaamheidslening (Verordening Duurzaamheidslening Lansingerland)

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2020;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening Lansingerland

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Lansingerland, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en die als hoofdverblijf dient voor de aanvrager.

 • 2.

  De aanvrager is een particuliere woningeigenaar-bewoner of huurder. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden de gezamenlijke eigenaren/huurders als ‘aanvrager’.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler

  • d.

   Gevelisolatie

  • e.

   Dakisolatie

  • f.

   Vloer- en bodemisolatie

  • g.

   Raamisolatie

 • 2. Tot de financierbare maatregelen wordt tevens specifiek gerekend een integraal all-electric warmte- en energiesysteem, te installeren in een in de CBS buurt Havenbuurt gelegen woning, conform de bij SVn reeds opengestelde regeling ‘Duurzaamheidslening pilot Van Gas Los Briellestraat’.

 • 3. De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 25.000,- inclusief BTW.

 • 4. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening:

energievoorziening van de woning.

 • a.

  een beperking van de energievraag van de woning, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot.

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Lansingerland stelt het budget van 5 miljoen euro vast dat beschikbaar is voor Duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal portaal op de gemeentelijke website en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen gemeente Lansingerland en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Lansingerland”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raad van 17 december 2020,

de plv griffier,

drs. Karin Koemans