Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wijdemeren 2021)

Geldend van 26-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wijdemeren 2021)

De raad van de gemeente Wijdemeren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van3 november 2020

gelet op de artikelen 4a etc.

gehoord de Commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken op 1 december 2020

gelet op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein op ….

BESLUIT

de Verordening Beslistermijn schuldhulpverlening Wijdemeren 2021 vast te stellen

Artikel 1. Begrippen

  • College: college van burgemeester en wethouders;

  • Inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen van Wijdemeren is ingeschreven;

  • Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

  • Eerste gesprek: Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt vastgesteld;

  • Verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Artikel 2. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Evaluatie

Burgemeester en wethouders evalueren de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening binnen vijf jaar na de inwerkingtreding, en zenden daarvan een verslag aan de raad.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wijdemeren 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2020

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. drs. C.M. de Heus

de voorzitter,

mw. drs. C.Larson

Toelichting

Algemeen

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet), zoals deze met ingang van 1 januari 2021 zal gelden. Artikel 4a van de wet is ingevoerd bij Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Stb. 239).

De Tweede Kamer nam op 10 maart 2020 een amendement aan (Kamerstuk 35 316, vergaderjaar 2019-2020) met daarin het voorstel om het advies van de Nationale ombudsman op te volgen en een wettelijke termijn in de gemeentelijke verordening op te nemen, waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. In de toelichting stellen de indieners: ‘Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de gemeenteraad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.’

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begrippen

Begrippen die al zijn omschreven in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

Artikel 2. Beslistermijn schuldhulpverlening

De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is.

Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming van de inwoner is het belangrijk dat de inwoner weet binnen welke (uiterlijke) termijn na het eerste gesprek besloten wordt op zijn schuldhulpverleningsverzoek. Daarnaast staan er bezwaar en beroepsmogelijkheden open tegen de besluitvorming.

Op grond van artikel 4a, derde lid, van de wet bedraagt de termijn maximaal acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan.

De beslistermijn is bepaald op 8 weken na het eerste gesprek gelet op de bestaande praktijk, die aansluit bij de Algemene wet bestuursrecht, en uitvoerbaarheid voor het opstellen van een plan van aanpak.

Artikel 3. Evaluatie

Omdat deze verordening een nieuwe beslistermijn bepaalt, wordt deze verordening binnen 5 jaar geëvalueerd.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

De datum van inwerkingtreding valt samen met de inwerkingtreding van artikel 4a van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, namelijk op 1 januari 2021