Regeling vervallen per 01-10-2021

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2021

Geldend van 21-01-2021 t/m 30-09-2021

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z21-001462

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelezen het advies van de afdeling Jeugd en Samenleving van 7 januari 2021;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Aalsmeer.

 • College: burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • Maatschappelijk overbruggingskrediet: subsidie waarbij de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen of niet te gebruiken. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de gemeente over tot vaststelling van (het gedeelte van) de subsidie (dat niet door aanvrager zelf gedekt kon worden).

 • Instelling(en): maatschappelijke organisatie(s) op het gebied van de sport, kunst en cultuur en welzijn die haar activiteiten (mede) binnen de gemeente Aalsmeer minimaal 3 jaar uitvoert.

 • liquiditeit: de beschikbare geldmiddelen die nodig zijn om lopende rekeningen/verplichtingen te voldoen.

Artikel 2 Doelstelling

Het bieden van een voorlopige overbrugging aan instelling(en) wanneer de bedrijfscontinuïteit van deze instellingen in gevaar komt als gevolg van de Corona-crisis en de door de overheid vanwege deze crisis ingestelde beperkingen over de periode tussen 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Met de subsidie maatschappelijk overbruggingskrediet wil de gemeente Aalsmeer tegelijk bijdragen aan de continuïteit van maatschappelijke voorzieningen op langere termijn.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college verleent uitsluitend een maatschappelijk overbruggingskrediet voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling.

Artikel 4 Toepassingsbereik

Het maatschappelijke overbruggingskrediet is een complementaire maatregel en moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie zijn gefaciliteerd. Voordat een maatschappelijk overbruggingskrediet kan worden verleend dient men eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

De subsidieregeling is alleen gericht op instellingen als bedoeld in artikel 1 en 2. Uitgezonderd zijn overwegend door de rijksoverheid gefinancierde organisaties (zoals publiek onderwijs, zorginstellingen), organisaties waarvoor reeds passende maatregelen ter voorkomen van continuïteitsproblemen bestaan (zoals kinderopvang) of door de gemeente gecontracteerde zorgpartijen voor wie de gemeente reeds een coulance regeling maatschappelijke zorg in het leven riep.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 500.000 voor door Corona gerelateerde financiële schade tussen 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 dat leidt tot mogelijke discontinuïteit van de bedrijfsvoering.

 • 2.

  Het college verdeelt het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, geldt als de datum van ontvangst.

Artikel 6 Bevoegdheid van het college

Het college besluit met in achtneming van de ASV en deze nadere regels over het verstrekken van een maatschappelijk overbruggingskrediet voor instellingen.

Hoofdstuk 2 Subsidieverstrekking

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Om voor een maatschappelijk overbruggingskrediet in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager is een instelling en heeft haar activiteiten (mede) binnen Aalsmeer en waarbij uit de statuten blijkt dat het doel is activiteiten te ontplooien op het gebied van sport, kunst en cultuur of welzijn;

  • b.

   de aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag voor subsidieverlening van het maatschappelijke overbruggingskrediet 2021 wordt ten minste vergezeld van:

  • een scan of screenshot van het meest recente (digitale) bankafschrift of bankpas waaruit het IBAN rekeningnummer blijkt;

  • het ingevulde Excel bestand Financiële gevolgen Coronacrisis;

  • een toelichting op de door aanvrager zelf getroffen en te treffen maatregelen om de schade van de crisis te beperken alsook op de door aanvrager bij derden, zoals het rijk en de gemeente, ingediende verzoeken om ondersteuning;

  • de vastgestelde begroting 2021 (indien nog niet in ons bezit) met een toelichting op de gevolgen van de crisis op de begroting alsook op het meerjarig financieel perspectief van de instelling;

Artikel 8 Indiening aanvraag en Beslistermijn

In afwijking van de ASV:

 • kunnen aanvragen voor een maatschappelijk overbruggingskrediet tot 1 oktober 2021 worden ingediend;

 • wordt op de subsidieaanvraag door burgemeester en wethouders binnen 8 weken besloten nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9 Verplichtingen aan de subsidie

 • 1.

  Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen.

  • De aanvrager verplicht zich maximaal in te spannen om het maatschappelijke overbruggingskrediet bij de vaststelling terug te kunnen betalen. Enerzijds door zo veel mogelijk gebruik te maken van andere maatregelen, anderzijds door zelf maatregelen te treffen om de continuïteit van de instelling te laten voortbestaan.

  • Indien de (financiële) situatie wezenlijk wijzigt ten opzicht van de situatie bij de aanvraag, zowel positief als negatief, heeft de instelling de verplichting dit zo snel mogelijk met het college te communiceren.

 • 2.

  Het college kan bij de verlening van het maatschappelijke overbruggingskrediet (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 10 Vaststelling

De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 januari 2022 een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag geschiedt door een daartoe door het college vastgesteld formulier en gaat vergezeld van:

 • a.

  Onderbouwd vaststellingsbedrag;

 • b.

  De begroting 2021 en de jaarrekening 2020, dan wel een concept jaarrekening, indien nog geen accountantsverklaring is afgegeven of indien deze niet benodigd is;

 • c.

  Liquiditeitsprognose 2021 en liquiditeitsverloop 2020.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en betreft de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 • 2.

  Deze Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2021 vervallen op 1 oktober 2021.

Artikel 13 Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte