Regeling vervallen per 01-11-2021

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond versterking kennis- en innovatienetwerken

Geldend van 01-02-2021 t/m 31-10-2021

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond versterking kennis- en innovatienetwerken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 19 januari 2021, kenmerk 4508, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor versterking van kennis- en innovatie netwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van hoofdstuk 16 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor versterking van kennis- en innovatienetwerken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 16.5, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 16.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 februari 2021 tot en met 1 november 2021.

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 16.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 400.000,-.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 19 januari 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 22 januari 2021

De secretaris, A.W. Smit