Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie voor het beheer van een dorpshuis (Subsidieregeling Dorpshuizen Altena 2021)

Geldend van 04-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie voor het beheer van een dorpshuis (Subsidieregeling Dorpshuizen Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat het gewenst is de activiteiten van de dorpshuizen in de verschillende kernen van de gemeente Altena te stimuleren;

overwegende dat het derhalve gewenst is een nadere regeling vast te stellen waarin is vastgesteld welke dorpshuizen in de gemeente Altena in aanmerking kunnen komen voor subsidie en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder die subsidies worden verstrekt;

gelet op artikel 3, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 1 en 4, artikel 8 lid 1 en 3 en

artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de Algemene subsidieverordening Altena 2019;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Dorpshuizen Altena 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  Dorpshuis: een gebouw in de gemeente Altena met een sociaal-culturele functie, toegankelijk voor dorpsbewoners, dat onderdak biedt aan het verenigingsleven en bijdraagt aan de sociale samenhang in de maatschappij, niet zijnde:

  • a.

   een ruimte behorende bij een multifunctionele accommodatie;

  • b.

   een ruimte behorende bij een brede school;

  • c.

   een gemeenschapsruimte behorende bij een religieuze instelling; of

  • d.

   een dorpshuis waarmee de gemeente een huurovereenkomst heeft afgesloten.

 • c.

  Beheerder: een stichting of vereniging die blijkens de statuten zich specifiek tot taak stelt: het beheer van een dorpshuis;

 • d.

  Kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het beheer van een dorpshuis in de gemeente Altena door een beheerder.

Artikel 4 Doelgroep en subsidiabele periode

 • 1. Een subsidie als bedoeld in artikel 3 wordt per kalenderjaar uitsluitend verstrekt aan een beheerder van een dorpshuis mits die voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   de ruimtes in het dorpshuis worden beschikbaar gesteld aan maatschappelijke organisaties in de gemeente Altena;

  • b.

   de gehanteerde huurtarieven voor de maatschappelijke organisaties zijn conform het huurtarievenbeleid van de gemeente Altena, zoals vastgelegd in de Accommodatienota gemeente Altena van augustus 2020;

  • c.

   de beheerder is een organisatie zonder winstoogmerk.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

Een vast bedrag per dorpshuis, te weten € 1.680,--, aangevuld met

een bijdrage van maximaal € 10,50 per m2 bruto vloeroppervlak.

Artikel 6 Indieningvereisten aanvraag subsidie

Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van een overzicht van de gehanteerde huurtarieven in het betreffende dorpshuis.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 3, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8 Beslistermijn

Op een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 9, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 4 aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie worden geweigerd als:

 • 1.

  Niet voldaan wordt aan het bepaalde in de artikelen 3 of 4;

 • 2.

  De subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 3.

  Voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (aanvullende) activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 10 Bevoorschotting

Er wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag beschikbaar gesteld in het betreffende kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van deze regeling wordt een aanvraag om een subsidie voor het kalenderjaar 2021 ingediend uiterlijk 1 februari 2021.

 • 2. Op een aanvraag om subsidie voor het kalenderjaar 2021, als bedoeld in lid 1, beslist het college van burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Altena 2019 en in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze regeling, uiterlijk op 1 maart 2021.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorpshuizen Altena 2021.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM