Regeling vervallen per 01-03-2023

Subsidieregeling Groene Daken

Geldend van 26-02-2022 t/m 28-02-2023

Intitulé

Subsidieregeling Groene Daken

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelezen de nota (Collegevoorstel) d.d. 12 januari 2021 kenmerk 1404818;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

overwegende dat door het aanbrengen van groene daken, meer hemelwater lokaal wordt vastgehouden en het rioolstelsel minder wordt belast, dat biodiversiteit en luchtkwaliteit verbeteren en dat Amersfoort daarom het aanbrengen van groene daken wil bevorderen;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Groene Daken

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

 • bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met zich op hetzelfde perceel bevindend hoofgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

 • college: college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort;

 • dakconstructie: samenstelling van balken (hout, staal of beton), regels en bebording die beloopbaar is voor onderhoud en inspectie en sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen;

 • groen dak: dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud), met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • Particulier eigendom: eigendom van een natuurlijk persoon.

Artikel 2 Activiteit die voor subsidie in aanmerking komt

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor het aanleggen van een vegetatiepakket voor een groen dak.

Artikel 3 Aanvrager

Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Het college stelt bij afzonderlijk besluit een openstellingsbesluit vast waarin vastligt in welke periode aanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3. Een aanvraag wordt vergezeld van onderstaande gegevens:

  • a.

   een gespecificeerde offerte, welke ten minste de volgende informatie bevat;

   • kosten per m2;

   • aantal m2 vegetatiepakket;

   • substraatdikte van het vegetatiepakket;

   • handtekening aanbieder;

  • b.

   een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en

   omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument, indien deze is vereist.

 • 4. [vervallen]

Artikel 5 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

 • 1. Uitsluitend de aanschafkosten van een vegetatiepakket voor een groen dak komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2. De subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal €20,- per m2 vegetatiepakket, met een maximum van €600,-.

 • 3. [vervallen]

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 10 van de ASV verstrekt het college geen subsidie voor:

 • a.

  kosten ten behoeve van het opstellen van de aanvraag;

 • b.

  kosten die worden gemaakt voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  kosten die uit anderen hoofde worden gesubsidieerd;

 • d.

  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten;

 • e.

  kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes en sancties;

 • f.

  kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen;

 • g.

  kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager;

 • h.

  kosten gemaakt na beëindiging van activiteiten;

 • i.

  kosten van in natura geleverde diensten en goederen;

 • j.

  kosten van gelieerde rechtspersonen die onderling in rekening worden gebracht;

 • l.

  kosten betaald aan vrijwilligers, met uitzondering van vergoedingen voor werkelijk gemaakte onkosten

 • m.

  kosten voor de vereiste verklaring van de constructeur, advieskosten, inspectie, installatie of andere kosten.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks bij afzonderlijk besluit een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college kan een subsidieplafond verlagen als:

  • a.

   het plafond wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd, en

  • b.

   de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

 • 5. Mocht na de openstelling niet het gehele plafondbedrag niet besteed zijn, dan kan het college besluiten de regeling open te stellen voor een extra aanvraagronde in betreffende kalenderjaar.

Artikel 8 Subsidievereisten

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt slechts verleend indien:

 • a.

  de oppervlakte van het groene dak ten minste 6 m2 is;

 • b.

  de minimale substraatdikte 40 mm is;

 • c.

  het dak in de gemeente Amersoort is;

 • d.

  het dak in particulier eigendom is.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1. Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de ASV verstrekt het college geen subsidie als:

  • a.

   is begonnen met het werk voordat de subsidie is aangevraagd;

  • b.

   door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd.

Artikel 10 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt, met betrekking tot de verdeling als bedoeld in het eerste lid, als datum van ontvangst de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt en op volgorde van loting met in achtneming van het subsidieplafond verleend.

Artikel 11 Beslissing op aanvraag

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de Asv stelt het college een subsidie op grond van deze regeling zonder voorafgaande verlening vast.

Artikel 12 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen op grond van de ASV is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  de activiteit bedoeld in artikel 2 binnen 5 maanden na vaststelling van de subsidie uit te voeren, en

 • b.

  de administratie van de aan de activiteit verbonden uitgaven te voeren en gedurende 12 maanden te bewaren.

Artikel 13 Vaststelling

[vervallen]

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2021;

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Groene Daken;

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2024

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2021.

De secretaris,

De burgemeester,