Subsidieregeling buurtbudgetten gemeente Oldambt 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling buurtbudgetten gemeente Oldambt 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

gelet op titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 156, derde lid van de Gemeentewet en de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2019;

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling buurtbudgetten gemeente Oldambt 202 1

luidende als volgt:

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college van burgemeester en wethouders aan de in de gemeente gevestigde dorps- en wijkbesturen.

Artikel 2. Subsidie buurtbudgetten

 • 1.

  De subsidie wordt jaarlijks eenmaal verstrekt aan de bestaande verenigingen van dorpsbelangen en wijkplatforms in het kader van het gebiedsgericht werken om ze te faciliteren in de organisatie en uitvoering van hun rol als belangbehartiger en aandrijver als het gaat om de versterking en behoud van de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie is als volgt opgebouwd:

 • Basisbedrag van 4150,00 euro per dorp/wijk vermeerderd met € 0,35 per geregistreerde bewoner van dat dorp/ die wijk.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 4. Indiening van de aanvraag

 • 1.

  Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt dient de subsidie uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking te worden aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt is de subsidieaanvrager niet verplicht een activiteitenplan en begroting aan te leveren.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond gelijk aan het voor dit jaar beschikbare bedrag voor Gebiedsgericht Werken vastgesteld in de begroting van de gemeente Oldambt.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college van burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college van burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 7. Wijze van verstrekken en verantwoording

 • 1.

  In afwijking van de Asv levert de subsidieontvanger voor het einde van het kalenderjaar een overzicht aan waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed.

 • 2.

  Wanneer er subsidiegeld aan het einde van het kalenderjaar is overgebleven dan mag dit geld worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar als er een duidelijke bestemming voor is aan te wijzen.

 • 3.

  De vaststelling vindt plaats binnen vier weken nadat het overzicht is toegezonden.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Subsidieregeling buurtbudgetten Oldambt 2021 treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als de Subsidieregeling buurtbudgetten Oldambt 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

d.d. .. december 2020

De secretaris, De burgemeester,

Berlinda Aukema Cora Yfke Sikkema

Toelichting

Artikel 4 Indiening van de aanvraag

De buurtbudgetten worden verstrekt, zodat dorpsbelangenverenigingen of wijkplatforms andere leefbaarheidsbevorderende projecten financieel kunnen ondersteunen. Op voorhand is niet duidelijk is welke activiteiten zullen plaatsvinden en kan er dus geen activiteitenplan ingediend worden