Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel

Geldend van 16-01-2021 t/m heden

Intitulé

Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel

Burgemeester en wethouders van Eersel,

overwegende dat reeds meerdere malen is geconstateerd dat buiten de openingstijden van de gemeentelijke milieustraat, gelegen aan Meerheide 1 in Eersel, toegang wordt verkregen tot de milieustraat door middel van het doorknippen van het slot op de toegangshekken;

overwegende dat dan goederen vanaf het terrein mee worden genomen;

overwegende dat ook reeds meerdere malen is geconstateerd dat buiten de openingstijden van de gemeentelijke milieustraat goederen voor de toegangshekken worden neergezet en daar ook achter worden gelaten;

overwegende dat ter beveiliging van de op de gemeentelijke milieustraat aanwezige goederen en ter voorkoming van het achterlaten van goederen voor de toegangshekken er camera’s opgehangen worden op de gemeentelijke milieustraat;

gelet op artikel 172 van de Gemeentewet en artikel 6 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

besluiten vast te stellen:

Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel.

Artikel 1 Algemeen uitgangspunt

De opnames worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De beelden worden dus uitdrukkelijk niet gebruikt voor het volgen en controleren van daar dienst doende medewerkers. De camera’s worden tijdens openingstijden van de milieustraat uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Artikel 2 Locaties van de beveiligingscamera

De beveiligingscamera hangt op de gevel van het beheerhuisje, welke is gelegen op het terrein van de gemeentelijke milieustraat. Vanaf die locatie worden meerdere plekken op het terrein in beeld gebracht, evenals de toegangshekken en de ruimte daarvoor.

Artikel 3 Beveiliging en beheer van opnameapparatuur en opnames

Degene die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke milieustraat neemt voldoende maatregelen om de videocamerabeelden te beveiligen.

Medewerkers van systeembeheer zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet toegestaan.

Artikel 4 Toegang tot de opnameapparatuur en opnames

De toegang tot de opname apparatuur en de opgenomen beelden is belegd bij het college van burgemeester en wethouders of degenen die onder hun mandaat werkzaamheden op het gebied van afval uitvoeren.

De beelden kunnen in het geval van een onderzoek, op aangeven van het college van burgemeester en wethouders, worden overgedragen aan de politie en/of justitie.

Artikel 5 Bewaartermijn

De beelden die door de beveiligingscamera’s worden opgenomen, worden maximaal vier weken bewaard. Als op de beelden een incident zichtbaar is, mogen de beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.

Artikel 6 Informeren medewerkers en klanten

Alle medewerkers die dienst doen op de gemeentelijke milieustraat worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het protocol hiervan op de hoogte gesteld.

Klanten worden van het cameratoezicht op de hoogte gesteld bij de ingang van de gemeentelijke milieustraat.

De camera’s staat niet aan tijdens openingstijden van de milieustraat.

Artikel 7 Rechten van medewerkers

Voor de rechten van de medewerkers die dienst doen op de gemeentelijke milieustraat wordt verwezen naar het Privacybeleid gemeente Eersel.

Artikel 8 Citeertitel

Dit protocol kan worden aangehaald als ‘Cameraprotocol gemeentelijke milieustraat Eersel’.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Eersel op 12 januari 2021.

Ondertekening

de secretaris,

H.M.L. Offermans

de burgemeester,

drs. W.A.C.M. Wouters