VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE BOEKEL 2020

Geldend van 13-01-2021 t/m heden

Intitulé

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE BOEKEL 2020

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2020 (BW/001978)

Overwegende dat de raad regels kan stellen over de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente en aan derden;

Gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en 3.9 lid 1 en lid 2 Wet BRP;

Gelet op de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG);

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE BOEKEL 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP);

b. basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

c. derde: elk natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elk rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

d. Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

e. Overheidsorgaan:

een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

een ander persoon of college, met enige openbaar gezag bekleed;

f. Persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de wet over een persoon in de basisregistratie;

g. Openbare lichamen; de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

h. Reglement: reglement basisregistratie personen

Artikel 2. Reglement basisregistratie personen

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt een reglement vast waarin met achtinachtneming van de artikelen 3.8 en 3.9 van de wet wordt geregeld:

a. Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente;

b. Verstrekkingen aan derden;

Artikel 3. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsonrgaan

gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het

college.

2. De verstrekking kan gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

a. rechstreekse inzage;

b. systematische verstrekkingen;

c. telefonische verstrekkingen;

d. technische koppelingen en verbanden met andere verwerkingen.

3. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen.

Artikel 4. Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig art. 3.9 Wet BRP

op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie

personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over

wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats

voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde

belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de

ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente,

ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens

uit de basisregistratie.

Artikel 5. Overige bepaling

In het reglement bedoeld in artikel 2 worden de voorwaarden geregeld waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze de gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

2. De Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van 26-03-2014 wordt

hiermee ingetrokken.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking

basisregistratie personen gemeente Boekel 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 10 december 2020.

de griffier, M.R.P. Philipse

de voorzitter, P.M.J.H. Bos