Regeling vervallen per 01-01-2022

Uitvoeringsregeling subsidie toeristische jeugdgroepen gemeente Ameland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie toeristische jeugdgroepen gemeente Ameland 2021

Burgemeester en Wethouders van Ameland;

overwegende dat het gewenst is om een specifieke – jongere en minder draagkrachtige – toeristische doelgroep voor het eiland te behouden

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 5, tweede lid en artikel 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2019

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie toeristische jeugdgroepen gemeente Ameland 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Ameland 2019.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van Ameland.

 • c.

  Subsidieplafond: zoals omschreven in artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht.

 • d.

  Verordening toeristenbelasting: de vastgestelde belastingverordening zoals die geldt voor het betreffende jaar.

 • e.

  Toeristische jeugdgroep: groep van ten minste 15 personen, exclusief de begeleiders van de groep, waarvan minimaal 90% 16 jaar of jonger is, die in georganiseerd verband in de gemeente Ameland verblijf houdt.

 • f.

  Aanvrager: de organisatie waarvan de toeristische jeugdgroep onderdeel uitmaakt, dan wel de natuurlijke persoon die geldt als vertegenwoordiger van de toeristische jeugdgroep, die voor toeristische jeugdgroepen vakanties organiseert in de gemeente Ameland.

 • g.

  Subsidieontvanger: de organisatie, dan wel natuurlijke persoon die als aanvrager wordt aangemerkt zoals bedoeld onder f.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan een toeristische jeugdgroep waarvan de verblijfsduur op Ameland minimaal 2 nachten bedraagt.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie betreft een tegemoetkoming in de betaalde toeristenbelasting als bedoeld in artikel 2 sub b van de Verordening toeristenbelasting voor of door een toeristische jeugdgroep in verband met het houden van verblijf met overnachting in de gemeente Ameland.

Artikel 4. Indiening aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier, te vinden op de website van de gemeente.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt in ieder geval verstrekt:

 • a.

  Factuur van de verhuurorganisatie waarop het aantal personen, het aantal begeleiders, het aantal overnachtingen en de verschuldigde toeristenbelasting staan vermeld

 • b.

  Betaalbewijs van de factuur zoals bedoeld in sub a.

 • 3.

  Een aanvraag kan het gehele jaar door worden ingediend, maar moet uiterlijk 6 weken na afloop van het verblijf op Ameland worden ingediend.

Artikel 5. Beoordeling aanvraag

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 6. Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie wordt verleend met een subsidiebeschikking op basis van de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie bedraagt het verschil tussen het in het jaar van het verblijf geldende tarief zoals opgenomen in artikel 8, lid 2 van de Verordening toeristenbelasting en €0,75 per persoon per nacht.

 • 3.

  Het subsidieplafond is bij de verlening van de subsidie leidend.

 • 4.

  De betaling aan de subsidieontvanger vindt plaats binnen 4 weken na verlening van de subsidie.

Artikel 7. Subsidievaststelling

Vaststelling van de subsidie geschiedt op grond van de bepalingen in Hoofdstuk 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ameland 2019.

Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond

Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledig ingevulde en complete aanvraag. Deze aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. Vanaf dat moment worden de aanvragen afgewezen. Hierdoor geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie toeristische jeugdgroepen gemeente Ameland 2021.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening voorkomende begrippen is daarvan een omschrijving opgenomen in artikel 1.

Onder toeristische jeugdgroepen (onderdeel e) worden groepen van tenminste 15 personen verstaan, waarbij minimaal 90% van zo’n groep de leeftijd van 16 jaar of lager heeft. Daarbij geldt dat er sprake moet zijn van het houden van verblijf op Ameland in georganiseerd verband. Onder meer vanuit historisch perspectief wordt hier gedoeld op scholen, werkweken, sportverenigingen en de zogenaamde Duitse groepen die vooral verblijven in ‘kampeerboerderijen’.

Omdat verblijf van jeugdigen op Ameland vaak leidt tot vakanties op latere leeftijd, wanneer mensen zelf een gezin hebben en dergelijke, wordt deze doelgroep van groot belang geacht.

Om te voorkomen dat elk willekeurig groepje jongeren aanspraak kan maken op deze subsidieregeling, zijn enkele voorwaarden gesteld voor minimale omvang van de groep en het percentage van die groep dat moet voldoen aan het leeftijdscriterium. Bovendien dient sprake te zijn van verblijf houden op Ameland in een georganiseerd verband, oftewel via bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, een kerkelijke organisatie of een sportclub.

Omdat de begeleiders van de groep (leiders, leerkrachten, etc.) ouder zullen zijn dan 16 jaar, worden deze personen niet beschouwd als onderdeel van de ‘toeristische jeugdgroep’ en dan ook niet meegeteld bij de beoordeling van een subsidieaanvraag.

Als aanvrager en ontvanger van de subsidie (onderdeel f en g) zal in het algemeen de organisatie gelden waartoe een toeristische jeugdgroep behoort, dus de onderwijsinstelling, of de sportclub.

Artikel 2. Doelgroep

In artikel 2 wordt de doelgroep nog wat nader gespecificeerd, namelijk als een toeristische jeugdgroep die minimaal 2 nachten op Ameland overnacht. Hiermee wordt beoogd om een minimale omvang te stellen aan het aan een toeristische jeugdgroep uit te betalen subsidiebedrag.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie is een tegemoetkoming in de toeristenbelasting die door of voor een toeristische jeugdgroep is betaald in verband met het houden van verblijf met overnachting op Ameland.

Artikel 4. Indiening aanvraag

Eerste lid

Een door het college vastgesteld aanvraagformulier kan via de website van gemeente Ameland worden ingediend.

Tweede lid

Samen met het aanvraagformulier dienen enkele bewijsstukken te worden overlegd. Het gaat hier in ieder geval om een factuur waarop het aantal personen, het aantal begeleiders, het aantal overnachtingen en het bedrag aan toeristenbelasting is vermeld.

Met de verhuurorganisatie als bedoeld onder a wordt bedoeld degene die volgens artikel 3, lid 3 van de Verordening toeristenbelasting belastingplichtig is voor de belasting (als bedoeld in artikel 2 sub b), omdat diegene de gelegenheid biedt tot het houden van verblijf op Ameland (als bedoeld in artikel 2 sub b) in of op hem ter beschikking staande ruimten, terreinen en vaartuigen.

Derde lid

Om tot een tijdige afwikkeling van aanvragen te kunnen komen, is een termijn gesteld waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend.

Artikel 5. Beoordeling aanvraag

Binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van een aanvraag neemt het college een beslissing over de te verstrekken subsidie. Hierbij wordt getoetst of de aanvraag compleet is en vindt een beoordeling plaats of wordt voldaan aan de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. De controle van het ‘groepskarakter’ van de betreffende toeristische jeugdgroep kan plaatsvinden aan de hand van bijvoorbeeld informatie van de onderwijsinstelling (BRIN-nummer), of anderszins.

Artikel 6. Subsidieverlening

Eerste lid

Op basis van een ingediende aanvraag ontvangt een aanvrager een subsidiebeschikking waarin de gevraagde subsidie wordt toegekend of afgewezen.

Tweede lid

De subsidie per persoon per nacht bedraagt het verschil tussen het geldende tarief voor toeristenbelasting in enig jaar en € 0,75. De toeristenbelasting volgens het geldende tarief wordt door een toeristische jeugdgroep eerst aan de verhuurorganisatie betaald. Wanneer daarna een subsidie door gemeente Ameland wordt verstrekt, betekent dit dat de leden van de in deze regeling bedoelde doelgroep feitelijk nooit meer toeristenbelasting betalen dan € 0,75 per persoon per nacht.

Derde lid

De raad van de gemeente Ameland stelt een bedrag beschikbaar voor de uitvoering van deze subsidieregeling. De hoogte hiervan, het zogenaamde subsidieplafond, is jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het hierdoor beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledig ingevulde en complete aanvragen. Wanneer op deze wijze het subsidieplafond is bereikt, worden de aanvragen afgewezen.

Artikel 7. Subsidievaststelling

In dit artikel wordt verwezen naar de bepalingen in Hoofdstuk 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ameland 2019. In dit hoofdstuk is onder meer aangegeven dat voor subsidiebedragen tot € 4.000 de subsidieverlening volgens artikel 6 en de subsidievaststelling tegelijkertijd plaatsvinden, waarmee de uitbetaling van de subsidie een verplichting wordt.

Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond

Zie de toelichting bij artikel 6, derde lid.

Ondertekening

Ballum-Ameland, 22 december 2020

Leo Pieter Stoel Iwan Valk

burgemeester secretaris-directeur

Artikelsgewijze toelichting