Regeling vervallen per 28-09-2022

Reglement projectcommissie Raadswerkgroep participatie Lisse 2020

Geldend van 16-01-2021 t/m 27-09-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Reglement projectcommissie Raadswerkgroep participatie Lisse 2020

De raad van de gemeente Lisse,

gelezen het voorstel van het presidium met als onderwerp Instellen projectcommissies op grond van artikel 84 Gemeentewet

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 84 Gemeentewet en artikel 5b Reglement van orde Lisse 2020,

besluit vast te stellen:

Reglement projectcommissie Raadswerkgroep participatie Lisse 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de projectcommissie;

 • b.

  raad: de gemeenteraad;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • e.

  griffier: de griffier zoals bedoeld in de Gemeentewet of diens plaatsvervanger;

 • f.

  raadscommissies: de commissies Maatschappij en Financiën en Ruimte en Infrastructuur.

Artikel 2 Opdracht

De commissie heeft de volgende opdracht:

 • 1.

  De raadswerkgroep adviseert de raad over de ontwikkeling van een participatieagenda, i.c. de selectie van onderwerpen en thema’s die zich lenen voor interactieve beleidsontwikkeling;

 • 2.

  De raadswerkgroep ontwikkelt per gekozen thema vooraf de proceskaders, ziet toe op de uitvoering en evalueert participatieprojecten die op initiatief van de raad in gang worden gezet;

 • 3.

  De raadswerkgroep evalueert de huidige werkwijze van de raad en doet op basis hiervan voorstellen aan het presidium die bijdragen aan het:

  • a.

   Vergroten van de interactie van de raad met bewoners en de wijze waarop bewoners gehoord en actief betrokken worden bij de lokale politiek;

  • b.

   Versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de raad;

  • c.

   Optimaliseren van de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming.

Artikel 3 Samenstelling, aanwijzing en ontslag

 • 1. De commissie bestaat uit de leden die door de fracties daarvoor worden voorgedragen.

 • 2. De leden van de commissie worden op voordracht van de fractievoorzitters aangewezen door de raad.

 • 3. De voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij tussentijds ontslag als lid van de raad of de raadscommissie.

 • 5. De griffier ziet toe op de verslaglegging en het verlenen van advies en bijstand aan de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo vaak als zij dat nodig acht of op verzoek van tenminste 2 leden.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 5 Bestuurlijke informatievoorziening

 • 1. Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter wordt door de secretaris een verslag gemaakt van iedere vergadering van de commissie. Het verslag wordt in de daaropvolgende vergadering vastgesteld door de projectcommissie.

 • 2. De commissie rapporteert schriftelijk aan de raad via de raadscommissies door middel van adviezen.

 • 3. De agenda en vergaderstukken van de commissie zijn openbaar en kunnen op verzoek door een ieder worden ingezien bij de griffie. Deze stukken worden digitaal beschikbaar gesteld voor de leden van de raad en raadscommissies.

Artikel 6 Informatie

Het college draagt er zorg voor dat stukken, behorend tot het taakgebied van de commissie, tijdig aan de commissie ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Reglement Raadswerkgroep participatie Lisse”.

 • 3. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2020,

Mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

Mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter