Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Reimerswaal 2021;

besluit vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2021

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van het jeugd- en jongerenbeleid c.q. sociaal beleid van de gemeente.

2. Activiteiten voor jeugdigen en jongeren die gericht zijn op educatie, vorming, ontwikkeling, cultuurbeleving, ontspanning en vrijetijdsbesteding in groepsverband.

3. Commerciële activiteiten of activiteiten met een winstoogmerk zijn niet subsidiabel.

4. De activiteiten dienen zich te richten op kinderen of jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Artikel 3. Doelgroep

1. Voor een subsidie op grond van deze verordening komen in aanmerking organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, die:

a. gevestigd zijn in de gemeente Reimerswaal;

b. verspreid over het jaar gedurende minimaal tien dagdelen activiteiten organiseren die in beginsel open staan voor alle Reimerswaalse jeugdigen en jongeren, blijkend uit het ingediende activiteitenprogramma.

Artikel 4. Berekening van de subsidie

1. De subsidie bestaat maximaal uit de volgende bestanddelen:

a. 50% van de kosten van activiteiten;

b. 25% van de huisvestingslasten;

2. De subsidie is maximaal gelijk aan het totaal van alle zelf opgebrachte inkomsten van de organisatie in het subsidiejaar, waarbij de toegekende subsidie buiten beschouwing wordt gelaten.

4. De subsidievrager dient aan te tonen dat het aangevraagde subsidiebedrag daadwerkelijk benodigd is teneinde het uitvoeren van de beoogde activiteiten.

5. Het aangevraagde subsidiebedrag staat naar mening van burgemeester en wethouders in verhouding tot het aantal georganiseerde activiteiten en daarbij bereikte deelnemers.

Artikel 5. Wijze van verdeling

1. De gemeenteraad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt.

2. Als het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreft, worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd.

Artikel 6. Aanvraag

1. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels het

door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

2. De aanvraag dient vóór 1 juni te zijn ingediend tezamen met een financiële begroting voor het

aan te vragen jaar en een beschrijving van de te organiseren activiteiten.

Artikel 7. Verantwoording

1. Verantwoordingen van verstrekte subsidies van meer dan € 3.000,- worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels het door burgemeester en wethouders vastgestelde verantwoordingsformulier.

2. De aanvrager legt vóór 1 juni verantwoording af over het afgelopen jaar middels een inhoudelijk en verslag en financieel overzicht waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 8. Zaken waarin de verordening niet voorziet

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021 en is van toepassing op activiteiten vanaf kalenderjaar 2022.

2. De subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2014 wordt met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal in haar vergadering van 5 januari 2021.