Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent de algemene begraafplaats (Nadere Regels Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2020)

Geldend van 14-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent de algemene begraafplaats (Nadere Regels Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2020)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gelet op artikel :

artikel 3, eerste lid

artikel 11, tweede lid,

artikel 13

artikel 17, derde lid, van de Verordening Algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2020

B E S L U I T

vast te stellen de volgende nadere regels voor de Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf; een zandgraf

 • b.

  urnenkeldertje; een betonnen constructie waarin een of meerdere asbussen worden bijgezet;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf waarin lijken van kinderen beneden 12 jaar worden begraven;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  particulier urnenkeldertje: een keldertje waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of een urnenkeldertje;

 • k.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument;

 • l.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • m.

  beheerder; de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • n.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf/urnenkeldertje/urnennis, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Artikel 2 Indeling en uitgifte termijn der graven

 • 1. De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   Graven uitgegeven voor de tijd van 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken, of het plaatsen van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urn(en), danwel een combinatie daarvan (tot maximaal 3);

  • b.

   Graven uitgegeven voor de tijd van 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 kinderlijken (voor kinderen t/m 11 jaar).

 • 2. De graven, urnennissen en urnenkeldertjes worden op volgorde uitgegeven. Het is niet mogelijk een graf, urnennis of urnenkeldertje te reserveren. Voor wat betreft de particuliere graven zijn er een drietal mogelijkheden zolang er plaatsen vrij zijn:

  • a.

   het eerstvolgende vrije graf in vak A t/m D;

  • b.

   het eerstvolgende vrije graf in vak E, F, G, H;

  • c.

   een graf dat door ruiming vrij is gekomen.

Artikel 3 Bezorging van as

Voor de bezorging van as bestaan de volgende mogelijkheden:

 • a.

  Particuliere urnengraven uitgegeven voor de tijd van 10, 15 of 20 jaren, bestemd voor het daarin begraven of uitstrooien van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urn(en) (vak A t/m H en K);

 • b.

  Particuliere urnennissen in een open columbarium uitgegeven voor de tijd van 10, 15 of 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste een asbus met urn (U);

 • c.

  Particuliere urnennissen in een gesloten columbarium uitgegeven voor de tijd van 10, 15 of 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn(en) (M);

 • d.

  Particuliere urnenkeldertjes uitgegeven voor de tijd van 10, 15 of 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zonder urn(en) (vak G en H);

 • e.

  Verstrooiingsplaatsen bestemd voor het verstrooien van de as van overledenen (vak I en J).

 • f.

  Het in het lid a t/m d van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van 5, 10, 15 of 20 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

Artikel 4 Grafbedekking

Het is verplicht om op een graf een grafmonument te stichten. Voor het plaatsen van een grafbedekking is in alle gevallen een melding aan het college van Burgemeester en Wethouders nodig. Aanschaf en plaatsen van de grafbedekking is voor rekening van de rechthebbende en wordt door de rechthebbende zelf verzorgd. De grafbedekking dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • 1.

  Particulier graf (gewoon of urnengraf) in de vakken A t/m D. Standaard grafbedekking conform model 1 van de bijlage.

 • 2.

  Particuliere graf (gewoon of urnengraf) in de vakken E, F, G en H. Er geldt een maximale/minimale maat conform model 2 van de bijlage.

 • 3.

  Kindergraven in vak K. Er geldt een maximale/minimale maat conform model 3 van de bijlage.

 • 4.

  Urnenkeldertjes in vak G en H. Het keldertje wordt afgedekt met een grafbedekking conform model 4 van bijlage.

 • 5.

  Gesloten urnenmuur in vak M. De ruimte waarin de urn wordt geplaatst wordt afgesloten met een steen conform model 5 van de bijlage.

 • 6.

  Open urnenmuur in vak U. De asbus wordt geplaatst in een keramische sierurn en verankerd in de muur.

 • 7.

  Na verstrooiing van de as op het strooiveld (vak I en J) kan een herinneringsplaatje worden aangevraagd conform model 6 van de bijlage. De plaatsing hiervan wordt door de gemeente verzorgd.

Rond de graven zoals genoemd in lid 1 t/m 3 kan een extra aanbrenging worden geplaatst in de vorm van een kiezelbakje, band of afdekplaat conform model 7 van de bijlage.

Artikel 5 Melding gedenkteken

 • 1. De melding voor het hebben en plaatsen van een gedenkteken geschiedt schriftelijk;

 • 2. Bij de schriftelijke melding tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend;

 • 3. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   De vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   De woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   Op het grafmonument dienen minimaal te worden vermeld de initialen en geslachtsnaam van de overledene;

 • 4. Voor zover voor de gedenktekens geen materiaal is voorgeschreven in de modellen, mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen en een verduurzaamde houtsoort.

Artikel 6 Plaatsing

 • 1. Het plaatsen en afbreken van monumenten mag uitsluitend geschieden op werkdagen van 08.00 uur tot 16.00 uur. Afvoeren van materiaal geschiedt door de steenhouwer.

 • 2. De plaatsing van een asbus/urn gebeurt door of in opdracht van de beheerder.

 • 3. Uitstrooiing gebeurt door of in opdracht van de beheerder.

 • 4. Er wordt alleen uitgestrooid op daarvoor aangewezen plaatsen

Artikel 7 Eigen aanbrenging

 • 1. Het is niet toegestaan losse kiezels rondom een graf te gebruiken anders dan in een kiezelbakje;

 • 2. Andere zaken kunnen worden aangebracht, mits de aanbrenging geen afbreuk doet aan de uniforme uitstraling van de begraafplaats;

 • 3. De eigenaar van de begraafplaats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of diefstal van eigen zaken die bij een grafsteen worden aangebracht;

 • 4. Indien wordt afgeweken van hetgeen gesteld in het eerste en tweede lid, kunnen B&W de rechthebbende verzoeken de aanbrenging te doen verwijderen of aan te passen;

 • 5. Alvorens een graf wordt geruimd, dan wel een bijzetting plaatsvindt, dienen de eigen aanbrengingen door de rechthebbende te worden verwijderd.

Artikel 8 Losse bloemen en planten

 • 1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst in de hiertoe bestemde strook van 1,20 x 0,60 m. Tevens is het toegestaan om binnen de hiertoe bestemde strook losse bloemen te leggen of eenjarige gewassen te planten.

 • 2. Eigen beplanting mag niet boven de grafsteen uitkomen.

 • 3. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant, mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden.

 • 4. Bij urnenkeldertjes mag de beplanting alleen aan de voorzijde worden aangebracht en de beschikbare oppervlakte niet overschrijden. De hoogte van de beplanting bedraagt maximaal 75 cm boven maaiveld;

 • 5. Niet-blijvende beplanting, losse bloemen, planten, kransen en dergelijke die in een verwaarloosde staat verkeren, dan wel gewassen die door besnoeiing niet binnen de oppervlakte zijn gehouden, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikel 9 Openingtijden

De algemene begraafplaats zal in beginsel iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk zijn voor voetgangers en rolstoelgangers. Indien voor een begrafenisplechtigheid of anderszins vervoer op de begraafplaats noodzakelijk is, kan een sleutel van de middenpoort bij de beheerder worden gehaald.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1. De Nadere Regels voor de Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2010 worden ingetrokken;

 • 2. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere Regels Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2020.

Ondertekening

Cranendonck, 2 juni 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris

De burgemeester,

Bijlage 1 Modellen grafbedekking algemene begraafplaats Cranendonck 2020

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Nieuw model grafbedekking vak EF algemene begraafplaats Cranendonck

afbeelding binnen de regeling