Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de subsidie op de sanering van asbestdaken (Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023)

Geldend van 13-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de subsidie op de sanering van asbestdaken (Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Overwegende dat het van belang is dat de sanering van asbestdaken wordt gestimuleerd vanwege de volksgezondheid en het tegengaan van ondermijning.

gelet op artikel 3 en artikel 16 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2018;

B E S L U I T E N :

vast te stellen de Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: diegene voor wiens rekening het asbestdak verwijderd is;

 • b.

  asbestdak: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • c.

  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • d.

  landelijk asbestvolgsysteem: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl;

 • e.

  dakbedekking: een dakbedekking van asbestgolfplaten die in contact zijn met weer en wind, hieronder wordt geen asbestdakbeschot (vaak onder de pannen in een woning) verstaan.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken binnen de gemeente Berkelland.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt voor verwijdering van asbesthoudend materiaal dat primair als dakbedekking wordt gebruikt. Het asbesthoudend materiaal dient door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.

 • 2. Deze regeling is niet van toepassing op het verwijderen van: bodemverontreiniging, puin, puingranulaat, riool- of regenwaterpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, dakbeschot, gevelbeplating, zwerfasbest of enig ander asbesthoudend bouwmateriaal.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • a. De subsidie bedraagt per locatie € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak voor de eerste 150 m2 oppervlakte aan gebouwen.

 • b. Is er op een locatie meer dan 150m2 oppervlakte aan gebouw/gebouwen met asbestdak aanwezig, dan bedraagt de subsidie voor de oppervlakte van meer dan 150m2 € 2,25 per m2 verwijderd asbestdak. Hierbij ontvangt men voor de eerste 150 m2 het bedrag onder artikel 4 lid a en voor elke volgende m2 daarboven het bedrag onder artikel 4 lid b.

 • c. Onverminderd het bepaalde in lid a. en b. bedraagt de subsidie per adres ten hoogste € 10.000,-.

 • d. Het subsidiebedrag is stapelbaar met andere subsidieregelingen van gemeente en/of andere overheden.

Artikel 5 Subsidieplafond

Er is voor deze regeling een subsidieplafond ingesteld van € 600.000.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7 Aanvraag en aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes maanden na verwijdering van het asbestdak ingediend;

 • 2. Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december 2022 ingediend via een digitale aanvraag bij het Energieloket van de AGEM;

 • 3. De aanvraag bevat het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van een asbestdak is ingevoerd;

 • 4. De aanvraag gaat vergezeld van de factuur van het verwijderd asbestdak en een herleidbare plattegrond waarop de verwijderde asbestdaken zichtbaar zijn gemaakt;

 • 5. De factuur, bedoeld in lid 4., bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd;

  • b.

   het aantal verwijderde vierkante meter asbestdak;

  • c.

   de Ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert;

 • 6. De aanvraag heeft betrekking op de verwijdering van asbestdak(en) op één adres.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Er wordt geen subsidie verstrekt als:

 • a.

  het asbestdak niet is verwijderd;

 • b.

  de verwijdering van het asbestdak niet is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;

 • c.

  de verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden voor 24 november 2020, de feitelijke startdatum is hiervoor maatgevend;

 • d.

  de aanvraag betrekking heeft op een asbestdak op een adres buiten het grondgebied van de gemeente Berkelland;

 • e.

  er aantoonbaar niet voldaan is aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van asbest;

 • f.

  de aanvraag onvolledig is aangeleverd, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen het door het college gestelde termijn aan te vullen;

 • g.

  de aanvraag betrekking heeft op de verwijdering van asbestdak(en) op meerdere adressen.

Artikel 9 Vaststelling

 • 1. Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van de subsidieaanvraag de subsidie vast zonder voorafgaande verleningsbeschikking;

 • 2. De vastgestelde subsidie wordt binnen 4 weken uitbetaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1. Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze regeling naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze regeling, indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing;

 • 2. De afwijking zoals bedoeld in lid 1wordt gemotiveerd aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • a. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 24 november 2020;

 • b. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum aangevraagde subsidies.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023.

Ondertekening

5 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.