Beleidsregels uitstroompremie Gooise Meren 2021

Geldend van 12-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels uitstroompremie Gooise Meren 2021

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

overwegende dat het wenselijk is beleid te hebben dat het aanvaarden en behouden van betaald werkt aanmoedigt;

gelet op artikel 31, tweede lid, onderdeel j van de Participatiewet;

besluiten vast te stellen de volgende ‘Beleidsregels uitstroompremie Gooise Meren 2021’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren

 • b.

  Arbeid: betaald werk dat wordt uitgeoefend op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Ook werk dat wordt gedaan op grond van een andere arbeidsverhouding, waarvoor loon of soldij wordt ontvangen – zoals werk als militair ambtenaar of als zelfstandige of als uitzendkracht – valt onder het begrip arbeid zoals hier bedoeld.

 • c.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • d.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • e.

  Uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

 • f.

  Uitstroompremie: een eenmalige premie die verstrekt wordt bij uitstroom naar betaald arbeid gedurende tenminste zes maanden;

 • g.

  Uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering voor levensonderhoud op grond van de IOAW, IOAZ of Participatiewet van het college ontvangt;

 • h.

  Verordening: Verordening werk en participatie Gooise Meren. Als deze verordening wordt vervangen door een nieuwe verordening, dan wordt onder verordening die nieuwe verordening verstaan.

Artikel 2 Voorwaarden voor het verstrekken van een uitstroompremie

De uitstroompremie kan eenmalig toegekend worden aan de vroegere uitkeringsgerechtigde die: 27 jaar of ouder was op de laatste dag dat hij/zij uitkeringsgerechtigd was en:

 • 1.

  Na 31 december 2020 vanuit de uitkering geheel uitstroomt naar arbeid en daarmee inkomen verwerft waardoor hij of zij niet meer afhankelijk is van de uitkering en;

 • 2.

  ten minste zes maanden lang betaalde arbeid heeft en

 • 3.

  in de periode direct voorafgaand aan de werkaanvaarding tenminste zes maanden aaneengesloten recht had op een uitkering en

 • 4.

  het aanvaarden van deze betaalde arbeid of de uitbreiding van al bestaande arbeid zo spoedig mogelijk doch binnen vier weken aan het college heeft doorgegeven.

Artikel 3 Hoogte van de premie

De hoogte van de uitstroompremie bedraagt eenmalig € 750,-.

Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

De uitstroompremie wordt achteraf uitgekeerd, nadat betrokkene binnen maximaal negen maanden na beëindiging van de uitkering bewijsstukken heeft overgelegd dat hij of zij gedurende de periode van minimaal zes maanden na beëindiging van de uitkering betaalde arbeid verrichtte. De beëindigingsdatum van de uitkering is de datum vanaf wanneer iemand geen uitkeringsgerechtigde meer is.

Artikel 5 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan ten gunste van de persoon afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing van de beleidsregels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen, die de uitvoering van deze beleidsregels betreffen, waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 6 Uitvoering

De uitvoering van deze beleidsregels wordt gemandateerd aan het adjunct-afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en ondergemandateerd aan de medewerker beleidsuitvoering Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitstroompremie Gooise Meren 2021.

Ondertekening