Uitvoeringsregeling Havengeld 2021 van de gemeente Lochem

Geldend van 14-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Uitvoeringsregeling Havengeld 2021 van de gemeente Lochem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

gelet op de artikelen 6, 7, 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verbinding met artikelen 231, tweede lid, 237 en 238, tweede lid van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

vast te stellen de Uitvoeringsregeling Havengeld 2021 van de gemeente Lochem:

Artikel 1 Verplichting verzoek analoog aangiftebiljet

De belastingplichtige voor het havengeld die niet binnen de daarvoor gestelde termijn op de daartoe gestelde wijze als vermeld in de Havengeldenverordening 2021 digitale aangifte doet, is gehouden binnen één week na aankomst in de haven bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om de uitreiking van een analoog aangiftebiljet Havengeld.

Artikel 2 Aangiftebiljet Havengeld

Het aangiftebiljet Havengeld luidt als volgt:

Door of namens Heffingsambtenaar in te vullen:

Datum uitreiking aangiftebiljet:

Uiterste datum inzending:

(binnen veertien dagen na de uitreiking van het aangiftebiljet)

Door aangever in te vullen:

Kenmerken van het vaartuig

Naam van het vaartuig : ……………….

ENI nummer van het vaartuig : ……………….

Actueel geldend Green Award-certificaat: ……………….

Lengte in m1 van het vaartuig: ……………….

Datum aanvang bezoek haven Almelo

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Almelo

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Almelo

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Enschede

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Enschede

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Enschede

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Hengelo

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Hengelo

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Hengelo

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Hof van Twente

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Hof van Twente

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Hof van Twente

……….……….

Datum aanvang bezoek haven Lochem

……….……….

Aantal TEU’s of aantal tonnen tijdens bezoek haven gemeente Lochem

………. TEU’s / tonnen gelost (doorhalen wat niet van toepassing is)

………. TEU’s / tonnen geladen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum einde bezoek haven Lochem

……….……….

BTW nummer belastingplichtige

……….……….

KvK-nummer belastingplichtige

……….……….

Adres belastingplichtige

……….……….

Plaats : ………………..…...…………..………………...…………..………………...…………..

Datum : ……………….………………………………...…………..…………………...…………...

Handtekening : …….…………………………………………...…………..…………………...……………

Dit formulier binnen 14 dagen na uitreiking verzenden naar:

GBTwente

Team Heffen

Postbus 845

7550 AV Hengelo

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze aanvulling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling Havengeld 2021 van de gemeente Lochem”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 januari 2021,

Burgemeester en wethouders van Lochem,

De secretaris, de burgemeester,

R. Starke S.W. van ‘t Erve