Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Geldend van 19-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2020

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein,

gelet op:

Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 10:4 Awb mandatering aan een niet-ondergeschikte);

mede gelet op:

de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

BESLUIT

vast te stellen het

Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat

  de bevoegdheid om namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen zoals in dit mandaatbesluit vermeld;

 • b.

  het mandaatbesluit

  het “Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” zoals vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

 • c.

  gemandateerde

  het in het mandaatbesluit genoemd College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht genoemd in artikel 2, lid 1 dat namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein besluiten neemt zoals omschreven in artikel 2, lid 1 van dit mandaatbesluit;

 • d.

  volmacht

  de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam privaatrechtelijke handelingen te verrichten.

 • e.

  machtiging

  de bevoegdheid die een bestuursorgaan verleent om in zijn naam handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Reikwijdte mandaatbesluit:

 • 1. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden welke het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein heeft op grond van:

  • -

   de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

  • -

   de met voornoemde regeling, samenhangende bepalingen van de Participatiewet,

  • -

   de op voornoemde regeling gebaseerde uitvoeringsregelingen en -besluiten (zowel op rijks- als gemeentelijk niveau).

 • 2. Het in het eerste lid genoemde mandaat strekt zich ook uit tot het in dat kader uitoefenen van bevoegdheden van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein die verband houden met de volgende uitvoeringstaken:

  • a.

   de voorbereiding en uitvoering in het kader van aanhangig gemaakte bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures evenals het in dit kader voeren van verweer;

  • b.

   de voorbereiding en uitvoering in het kader van verzoeken om voorlopige voorzieningen, welke aanhangig worden gemaakt in het kader van lopende bezwaar-, beroeps- en/of hoger beroepsprocedures en het in dit kader voeren van verweer;

  • c.

   de voorbereiding en het voeren van verweer in het kader van verzet-, herzienings- en andere procedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   de afhandeling van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet hergebruik overheidsinformatie, de AVG zulks voor zover betrekking hebbende op voornoemde wet- en regelgeving;

  • e.

   de afhandeling van ingebrekestellingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en anderszins.

 • 4. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht wordt mandaat verleend voor het beslissen op klachten bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht tegen gedragingen in het kader van de uitoefening van de in voorgaande leden bedoelde taken en bevoegdheden.

 • 5. De uit te oefenen mandaten zijn nader gespecificeerd in de mandaatlijst inzake de uitvoering van de Tozo, welke lijst als bijlage aan dit besluit wordt gehecht en daarmee deel uitmaakt van dit besluit.

 • 6. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht wordt toegestaan met betrekking tot de verstrekte mandaten ondermandaat te verlenen.

  De gemeente Maastricht draagt zorg voor de vereiste wettelijke bekendmaking zoals bedoeld in Afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7. Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht wordt volmacht verleend voor de privaatrechtelijke rechtshandelingen die nodig zijn bij de uitvoering van bovengenoemde wetten, regelingen en besluiten.

 • 8. De gemandateerde stemt in met de mandaatverlening (artikel 10:4 Awb)

Artikel 3 Gebruik mandaat

 • 1. Van het mandaat mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid past binnen de budgetten die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers beschikbaar worden gesteld.

 • 2. De mandaathouder legt een gemandateerde beslissing ter besluitvorming voor aan het betreffende college van burgemeester en wethouders, indien daarbij het beleid van dat college is betrokken.

 • 3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt in elk geval geacht het beleid van het college bij een te nemen beslissing te zijn betrokken:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er rekening mee gehouden moet worden, dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor de te nemen beslissing zal worden aangesproken;

  • c.

   indien uit de te nemen beslissing niet voorziene financiële of andere zwaarwegende bestuurlijke gevolgen kunnen voortvloeien;

  • d.

   indien dit door of namens het in het tweede lid van dit artikel bedoelde college is kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Terugkoppeling

 • 1. Van de op grond van dit besluit tot stand gekomen besluiten wordt onder verantwoordelijkheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht periodiek, te weten per maand, een overzicht opgesteld.

 • 2. Het in het voorgaande lid vermelde overzicht wordt ter kennis gebracht aan het Afdelingshoofd SoZa van de gemeente Stein.

Artikel 5 De ondertekening van besluiten (afdoenings- en ondertekeningsmandaat)

 • 1. Een krachtens mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein is genomen.

 • 2. Een besluit dat in mandaat is genomen namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein dient als volgt te worden ondertekend:

  Namens het College van burgemeester en wethouders van Stein,

  Burgemeester en wethouders van Maastricht,

  de secretaris, de burgemeester,

 • 3. Een besluit dat in ondermandaat is genomen namens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein dient als volgt te worden ondertekend:

  Namens het College van burgemeester en wethouders van Stein,

  Burgemeester en wethouders van Maastricht,

  Namens dezen,

  functienaam van de ondergemandateerde,

  de handtekening van de ondergemandateerde,

  en onder vermelding van de naam van de ondergemandateerde.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 maart 2020.

Artikel 7 Citeertitel

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Ondertekening

Aldus besloten op 27 oktober 2020,

Burgemeester en wethouders van Stein,

M.F.H. Leurs-Mordang

De Burgemeester

Drs. J.H.J. Sanders

De gemeentesecretaris

Instemming verkregen mandaten d.d. 8 december 2020

Burgemeester en wethouders van Maastricht

J.M.Penn-te Strake

De Burgemeester

R.E.C. Kleijnen

De gemeentesecretaris