Subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende:

dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (= ASV 2018) nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

dat Meierijstad de leefbaarheid wenst te bevorderen door versterking van sociale samenhang, verbinding, verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving en veiligheid;

dat dat doel kan worden bereikt door beschikbaarstelling van subsidie voor initiatieven op dat gebied;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en bovengenoemde artikelen van de ASV 2018.

besluit

vast te stellen de:

‘Subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021’

Artikel 1 Doel van deze subsidieregeling

Het doel van deze regeling is om inwoners van Meierijstad te stimuleren zelf activiteiten uit te voeren die de leefbaarheid (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in straten, buurten, wijken of dorpen verbeteren/versterken.

Artikel 2 Doelgroep

Een subsidie op grond van deze regeling is bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen zonder winstoogmerk, die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Meierijstad.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie in aanmerking komen activiteiten of objecten, die een bijdrage leveren aan het versterken en/of verbeteren van de leefbaarheid (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in straat, buurt, wijk of dorp die aan de volgende criteria en/of voorwaarden voldoen:

 • a.

  de activiteiten of objecten hebben een duidelijke meerwaarde en leveren een bijdrage aan het versterken en/of verbeteren van de leefbaarheid (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in Meierijstad;

 • b.

  er is draagvlak voor de activiteit of object in de betreffende straat, buurt, wijk of dorp;

 • c.

  de activiteit of object is niet in strijd met de geldende wetgeving, het gemeentelijk beleid of het algemeen belang;

 • d.

  er is nooit eerder voor een vergelijkbare activiteit of object in de straat, buurt, wijk of dorp een subsidie verkregen op grond van deze regeling;

 • e.

  de activiteit is laagdrempelig en openbaar toegankelijk.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   die gericht zijn op individuele hulpverlening, eigenbelang, commercieel belang of commerciële belangen van derden;

  • b.

   die tot doel hebben fondsen te werven;

  • c.

   die plaatsvinden op privaat terrein, tenzij het terrein permanent of tijdens de activiteit opengesteld is voor publiek;

  • d.

   jubilea, reünies of andere feestelijkheden of herdenkingen van persoonlijke aard.

Artikel 4 Bijzondere subsidievoorwaarden

 • 1.

  de aanvrager is verantwoordelijk voor het aanvragen van een evenementen- of omgevingsvergunning of het doen van een melding van een klein evenement, zie de website https://www.meierijstad.nl/home/vergunningen_3400/ ;

 • 2.

  De aanvrager werkt het idee zelf uit tot een activiteit en voert dit ook zelf uit, samen met andere inwoners uit de straat, buurt, wijk of dorp.

 • 3.

  De aanvrager is contactpersoon voor de aanvraag en activiteit, ook voor andere bewoners.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van de ASV 2018 kan subsidieverlening worden geweigerd als met de activiteiten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor deze regeling maakt het college per kalenderjaar het subsidieplafond bekend.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

Artikel 7 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is gelijk aan de in het tweede lid genoemde kosten, maar niet hoger dan € 2000,-- per aanvraag.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de hoogte van de subsidie worden uitsluitend de kosten betrokken die rechtstreeks verband houden met het doel van deze regeling en die in artikel 8 niet zijn uitgesloten.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid gelden voor ontmoetingsactiviteiten de volgende maximumbedragen per activiteit:

  • a.

   een kleine ontmoetingsactiviteit is een activiteit dat maximaal 50 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 1.000,00 wordt verstrekt;

  • b.

   een middelgrote ontmoetingsactiviteit is een activiteit dat maximaal 100 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 1.500,-- wordt verstrekt;

  • c.

   een grote ontmoetingsactiviteit is een activiteit dat meer dan 100 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie tot maximaal € 2.000,-- wordt verstrekt;

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt de subsidie voor barbecues en maaltijden € 10,-- per deelnemer met een maximum van € 500,-- per activiteit.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

 • 1.

  Loonkosten.

 • 2.

  Bijdrage in reguliere exploitatiekosten.

 • 3.

  Vrijwilligersvergoedingen.

Artikel 9 Aanvraagformulier

 • 1.

  Een aanvraag wordt uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit ingediend.

 • 2.

  De aanvraag geschiedt digitaal met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat op de website, www.meierijstad.nl/meedoeninjebuurt, beschikbaar is.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 14 werkdagen op de aanvraag.

Artikel 10 Verplichtingen

Bij verlening van de subsidie kunnen de volgende verplichtingen worden opgelegd:

 • a.

  promotie van het leefbaarheidsbudget in diverse communicatie uitingen (krant, Facebook, website, e.d.) voor, tijdens en na de activiteit door de aanvrager;

 • b.

  bij activiteiten zoals barbecues, maaltijden en buurt- en straatfeesten kan, onder meer afhankelijk van doelgroep en situatie, een tegenprestatie worden gevraagd;

 • c.

  bij aanvragen die betrekking hebben op objecten wordt als voorwaarde gesteld dat de aanvrager de structurele kosten en onderhoud voor zijn/haar rekening neemt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De spelregels leefbaarheidsbudget worden op die dag ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs.M.G.C.Wilms-Wils RA.,

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij

Toelichting subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021

Meierijstad, een nieuwe gemeente als opvolger van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, is een stad met 13 kernen. Een dorpenstad met 80.000 inwoners, met een groen buitengebied, prachtige toonaangevende (inter)nationale bedrijven, bruisende evenementen en talloze vrijwilligers. Meierijstad heeft het beste van twee werelden. Enerzijds heeft Meierijstad het dorpse karakter met haar bourgondische folklore waar mensen dicht bij elkaar zijn, elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Anderzijds heeft Meierijstad goede recreatieve mogelijkheden, stadse voorzieningen met een sterke economische motor en veel werkgelegenheid. Het is er goed werken, wonen en leven. Samen met de inwoners willen we dat graag behouden en daar waar mogelijk versterken. Er is dus werk aan de winkel

Een van de mogelijkheden voor inwoners is het bedenken, doen en organiseren van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in alle onderscheiden dimensies: sociale cohesie, fysieke leefbaarheid en veiligheid. In sommige gevallen kunnen de inwoners daar wat ondersteuning bij gebruiken. Daarom wil Meierijstad initiatieven van inwoners, die de leefbaarheid en sfeer in een straat, buurt, wijk of dorp verbeteren, ondersteunen. De voorliggende subsidieregeling heeft hierbij een aanjaagfunctie. Graag wil de gemeente met inwoners in gesprek over activiteiten om te kijken hoe we mee kunnen denken en welke ondersteuning nodig is om het idee uit te kunnen voeren.

Artikel 1Doel van de regeling

In dit artikel wordt het doel van de regeling uitgelegd. Het gaat om het ondersteunen van activiteiten/objecten die de leefbaarheid (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in straten, buurten, wijken of dorpen vergroten of bevorderen. Hiervoor wil de gemeente graag in gesprek met inwoners over hun idee om te kijken welke ondersteuning gewenst is en welke ondersteuning de gemeente (of anderen) kan leveren. Dit hoeft niet altijd subsidie te zijn vanuit deze regeling, maar als dit nodig is en het past binnen de regeling kan het wel.

De regeling heeft hiermee een aanjaagfunctie om inwoners te stimuleren initiatieven te ondernemen om de leefbaarheid in hun straat, buurt, wijk of dorp te bevorderen.

Artikel 2Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking komt.

Artikel 3Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

In dit artikel is aangegeven aan welke criteria een aanvraag moet voldoen om subsidie te kunnen krijgen en de activiteiten die in ieder geval geen subsidie krijgen.

 • Bij het bepalen van de meerwaarde letten we op onder meer: het aantal deelnemers, het verwachte gebruik van de verbetering in de openbare ruimte en de gekozen aanpak van het initiatief.

 • Er moet draagvlak zijn en dit moet aangetoond worden door de aanvrager, b.v. deelnemerslijst, adhesiebetuigingen of dat deelnemers bereid zijn een eigen bijdrage te betalen. Dit kan aangegeven worden in het aanvraagformulier. Hierdoor wordt voorkomen dat andere inwoners de activiteit of object niet ondersteunen of waar ze zelfs tegen zijn.

 • Als de activiteit/verbetering niet past in het gemeentelijk beleid of in strijd is met de wet of dat het niet algemeen nuttig is, dan wordt geen subsidie verleend.

 • Als eerder subsidie is verleend voor een vergelijkbare of dezelfde activiteit/verbetering in de straat, buurt, wijk of dorp dan wordt de aanvraag afgewezen. Bij jaarlijks terugkerende activiteiten wordt alleen subsidie verleend voor de eerste activiteit/verbetering.

 • Iedereen uit de betreffende straat, buurt, wijk of dorp moet mee kunnen doen.

 • Bij de activiteit/verbetering moeten meerdere mensen betrokken zijn, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.

 • Activiteiten waarbij winst kan worden gemaakt ontvangen geen subsidie.

 • Activiteiten waarbij geld bijeen wordt gebracht voor fondsen ontvangen ook geen subsidie.

 • Het terrein moet tijdens de activiteit openbaar toegankelijk zijn.

 • Feestelijkheden en herdenkingen van persoonlijke aard ontvangen geen subsidie.

Artikel 4Bijzondere subsidievoorwaarden

In dit artikel wordt aangegeven waar de aanvrager zelf verantwoordelijk voor is, zoals:

 • het nagaan en aanvragen van een evenementenvergunning of het doen van een evenementenmelding;

 • het uitwerken van het idee;

 • de aanvrager blijft contactpersoon.

Artikel 5Weigeringsgronden

Is de aanvrager al begonnen met de activiteit/verbetering in de openbare ruimte dan kan de subsidie worden geweigerd.

Artikel 6Subsidieplafond en wijze van verdeling

In dit artikel is aangegeven wie de hoogte van het leefbaarheidsbudget bekend maakt en voor welke periode.

Daarnaast is bepaald dat de beschikbare subsidie wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de datum waarop de aanvraag helemaal volledig is.

Artikel 7Hoogte subsidie

In dit artikel staan de subsidiegrondslagen waarop aanvragers maximaal aanspraak kunnen maken.

 • De maximale subsidie is nooit hoger dan € 2.000,00.

 • Vastgelegd is dat bij de berekening van de subsidie alleen de kosten worden betrokken die rechtstreeks verband houden met het doel van deze regeling. Hiermee wordt geprobeerd te voorkomen dat er subsidie wordt verleend voor kosten die naar het oordeel van het college niet noodzakelijk zijn om het doel te kunnen halen of kosten waarvoor geen subsidie wordt verleend (artikel 8).

 • Voor kleine, middelgrote en grote ontmoetingsactiviteiten zijn vaste maximale bedragen opgenomen.

 • Voor barbecues en maaltijden ontvangt de aanvrager een vast maximaal bedrag per deelnemer met een maximum van € 500,-- per activiteit.

Artikel 8Niet subsidiabele kosten

In dit artikel worden kosten opgesomd waarvoor geen subsidie wordt verleend. Dit om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de inzet van de maatschappelijke middelen.

Dit zijn onder meer loonkosten, reguliere exploitatiekosten en vergoedingen voor vrijwilligers.

Artikel 9Aanvraagformulier

In dit artikel is aangegeven waar het aanvraagformulier aan moet voldoen.

 • De aanvraag moet uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de startdatum van de activiteit worden ingediend.

 • De aanvraag moet door middel van het digitale formulier, https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/leefbaarheidsbudget_1114.html, worden ingediend. Hiermee borgen we dat het college over alle relevante informatie kan beschikken die nodig is voor het beoordelen van de aanvraag.

 • Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 14 dagen een beslissing.

Artikel 10Verplichtingen

Dit artikel heeft als doel dat de aanvrager de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen nakomt. Er zijn een drietal verplichtingen, te weten:

 • het promoten van het leefbaarheidsbudget door het logo te gebruiken in diverse communicatie uitingen;

 • het uitvoeren van een tegenprestatie na een barbecue, maaltijd of een buurt- of straatfeest, afhankelijk van de doelgroep en situatie. De doelgroep moet fysiek in staat zijn om een tegenprestatie uit te kunnen voeren en de uit te voeren tegenprestatie wordt altijd in overleg met de aanvrager bepaald;

 • het voor eigen rekening nemen van de structurele kosten en onderhoud van een object.

Artikel 11Citeertitel en artikel 12Inwerkingtreding

Deze artikelen hebben geen toelichting nodig.