Subsidieregeling Duurzame Energie Stede Broec

Geldend van 05-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Duurzame Energie Stede Broec

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  duurzame energielijst 2021: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten (bijlage 1);

 • b)

  bestaande bouw c.q. woning: een woning die is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner vóór 1 januari van het (kalender)jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd;

 • c)

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om verlening of vaststelling van de gemeentelijke energiesubsidie;

 • d)

  aanvrager: natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak is waaraan energie wordt geleverd en die een aanvraag heeft ingediend;

 • e)

  maatregel: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen een warmtepomp of maatregelen die de energievraag reduceren, zoals isolatie en HR++-glas. Alle subsidiabele installaties en maatregelen staan in bijlage 1.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt ingezet om natuurlijke personen (eigenaar-bewoner) te stimuleren te investeren in de energie-efficiency van hun bestaande woningen.

Artikel 3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1. Er geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond is € 23.625,-.

 • 2. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen ingediend na 1 december worden niet in behandeling genomen.

 • 3. De subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijfstellen van de maatregelen, zoals genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • 4. Per maatregel wordt maximaal 15 % subsidie verstrekt, gerekend over de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in gebruikstellen van de maatregel.

 • 5. Per woning c.q. aanvrager mag voor één of meer voorzieningen een subsidie worden aangevraagd, echter tot een gezamenlijk maximaal subsidiebedrag van duizend euro (€ 1.000,--) per woning.

 • 6. Subsidie vanuit deze regeling kan niet worden gestapeld met subsidie uit andere regelingen (zowel gemeentelijk, als provinciaal, als landelijk).

Artikel 4 Subsidiecriteria

Subsidie wordt alleen verstrekt:

 • a)

  aan natuurlijke personen;

 • b)

  als de aanvrager de bewoner en eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • c)

  voor de aanschaf van maatregelen na het in werking treden van de regeling;

 • d)

  voor maatregelen die voorkomen op de Duurzame Energielijst 2021 (bijlage 1);

 • e)

  indien de maatregelen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Stede Broec;

 • f)

  indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de openstelling van de regeling.

Artikel 5 Aanvraag om subsidieverlening

Aanvragen die niet voldoen aan de volgende vereisten worden niet in behandeling genomen:

 • a)

  De aanvraag voor subsidieverlening moet worden ingediend voordat met het plaatsen of installeren van de maatregel is gestart;

 • b)

  De aanvraag voor subsidieverlening dient te worden ingediend via het formulier ‘Aanvraagformulier subsidieverlening energiemaatregelen’, welke is opgenomen in bijlage 2;

 • c)

  Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen;

 • d)

  Bij het aanvraagformulier subsidieverlening energiemaatregelen dient een kopie van de gespecificeerde offerte (of bestelformulier) te worden gevoegd, waarop in ieder geval de prijs en de voor subsidieverlening noodzakelijke gegevens staan vermeld;

 • e)

  Voor zover voor de aan te brengen maatregel een omgevingsvergunning is vereist dient de aanvraag te worden vergezeld van een (kopie van de) aanvraag voor een omgevingsvergunning of de reeds verleende omgevingsvergunning;

 • f)

  Het college kan indien dit nodig geacht wordt aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening.

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan eenmalig worden opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 2. Wanneer een aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt voor de verdeling van het subsidieplafond niet het tijdstip van indiening, maar het tijdstip waarop de aanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3. Indien honorering van aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 4. Indien in verband met het treffen van de energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist, of anderszins toestemming nodig is, beslist het college zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 8 weken na verlening van de omgevingsvergunning en/of het verkrijgen van deze toestemming(en).

 • 5. indien binnen het subsidieplafond voldoende middelen beschikbaar zijn, wordt bij een positieve beslissing het subsidiebedrag gereserveerd.

 • 6. Het bedrag van de reservering wordt maximaal 32 weken aangehouden.

 • 7. De maatregel dient 16 weken na dagtekening van verzending van het besluit tot subsidieverlening aan de aanvrager te zijn aangeschaft, geïnstalleerd en in gebruik gesteld. Indien 16 weken na bekendmaking van het besluit de maatregel niet is aangeschaft, geïnstalleerd en in gebruik gesteld vervalt het gereserveerde bedrag aan de subsidieregeling en stelt het college, ingevolge artikel 4:46 Algemene wet bestuursrecht, de subsidie ambtshalve vast op nihil.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt gemotiveerd geweigerd indien niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden.

 • 2. De subsidie wordt gemotiveerd geweigerd indien binnen het subsidieplafond onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

 • 3. Degenen waaraan de subsidie is geweigerd op grond van lid 2 worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst is uitsluitend bedoeld voor gelden die nog uit het subsidieplafond 2021 (hiervoor bedoeld in artikel 3) beschikbaar komen.

Artikel 8 Aanvraag voor subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag voor subsidievaststelling dient te worden ingediend via het ‘Aanvraagformulier subsidievaststelling energiemaatregelen´, welk aanvraagformulier als bijlage 3 is toegevoegd. Bij dit formulier dient de factuur en het betaalbewijs (bank- of giroafschrift en, indien van toepassing, de omgevingsvergunning te worden gevoegd.

 • 2. Een aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de maatregel is gerealiseerd en in gebruik is genomen.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 2. Het college kan indien dit nodig geacht wordt aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • 3. Voor zover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag, wordt deze gemotiveerd.

Artikel 10 Betaling subsidie

Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 11 Intrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie

 • 1. Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Het college kan de subsidie lager vaststellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Indien binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door de gemeente is ontvangen stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

 • 4. Indien de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie wordt verwijderd, verkocht of verhuurd, dient degene die de subsidie heeft ontvangen daarvan melding met opgaaf van redenen te doen aan het college.

 • 5. Verwijdering, verkoop of verhuur van de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie, kan leiden tot de verplichting het subsidiebedrag te restitueren aan de gemeente Stede Broec.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

 • 3. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit en vervalt met ingang van 31 december 2021.

 • 4. De regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Duurzame Energie Stede Broec 2021’.