Regeling vervallen per 04-12-2021

Besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel houdende regels omtrent legger waterberging 2019

Geldend van 04-12-2019 t/m 03-12-2021

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel houdende regels omtrent legger waterberging 2019

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit in gevolge artikel 5.1 van de Waterwet:

  • -

    vast te stellen de legger waterberging 2019, welke omvat een herbegrenzing van de regionale waterberging en een wijziging van een aantal gestuurde waterbergingsgebieden, overeenkomstig de bij dit besluit behorende digitale gegevensbestanden:

  • 25 kaartbladen, afgesloten en gedateerd op d.d. 26 november 2019, genaamd: Legger_waterberging 2019_ vastgesteld_KAARTBLAD.pdf

Ondertekening

Vastgesteld op d.d. 26 november 2019

het dagelijks bestuur,

E. de Ridder

watergraaf

A.G. Dekker

secretaris

Toelichting besluit legger waterberging 2019

Een kerntaak van het waterschap is ervoor te zorgen dat inwoners ‘droge voeten’ houden. Om wateroverlast tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te brengen zijn o.a. waterbergingsgebieden nodig. Deze zijn voldoende om ook op langere termijn (2050) droge voeten te houden. Naast de gestuurde waterbergingsgebieden zijn er ook gronden die van oudsher van nature overstromen. Deze vormen samen de regionale waterberging en zijn voornamelijk gelegen in de beekdalen. De regionale waterberging is gebaseerd op een overstroming die eens in de 10 jaar of vaker voor komt (T=10) en wordt vastgelegd in de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant en de legger waterberging van Waterschap De Dommel.

Herbegrenzing regionale waterberging

In 2013 heeft het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel (hierna: dagelijks bestuur) een eerste legger waterberging vastgesteld. Destijds is al aangegeven dat de legger een momentopname is. Nu de gebiedsbegrenzing voor normen wateroverlast in de Verordening water is bijgesteld en een herbegrenzing van de regionale waterberging heeft plaatsgevonden in de Verordening ruimte, is een actualisatie van de legger waterberging nodig. De nieuwe begrenzing in de Verordening ruimte is gebaseerd op een betere modellering van de beekdalgebieden en op het klimaatscenario 2014 en de nieuwe neerslagreeks.

Gestuurde waterberging op orde

Het dagelijks bestuur heeft in het kader van het project ‘Gestuurde waterberging op orde’ in 2018 besloten tot een wijziging van een aantal gestuurde waterbergingsgebieden. Het project Valkenswaard heeft hierdoor geen doorgang gevonden. In de legger waterberging 2019 wijkt hierdoor de begrenzing van de legger af van de Verordening ruimte omdat destijds nog niet bekend was dat projectplan geen doorgang zou vinden. Verder zijn de gestuurde bergingsgebieden Tongelreep Noord en Baest in de legger omgezet naar natuurlijke overstromingsgebieden. De Pielis maakt als natuurlijk overstromingsgebied voortaan deel uit van de regionale waterberging en de gestuurde waterberging Noorderplas komt te vervallen.

Reserveringsgebieden waterberging

Er zijn ook gebieden, waarvan met de kennis van nu is te zeggen dat ze in de toekomst nodig zijn om het juiste beschermingsniveau te realiseren. Dit zijn de reserveringsgebieden waterberging. Ook de reserveringsgebieden zijn na vaststelling door Provinciale Staten van de wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant ook ruimtelijk vastgelegd in de provinciale Verordening ruimte en daarmee beschermd tegen mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die een negatief effect hebben op de functie van waterberging. Zodra deze gebieden concreet nodig zijn om het gewenste beschermingsniveau te realiseren, worden deze als bergingsgebied opgenomen in de legger waterberging. Tot die tijd worden ze als reserveringsgebied voor waterberging aangegeven op een aparte plankaart van het waterschap.

Bergingsgebied artikel 1.1 Waterwet

De provincie Noord-Brabant heeft deze gebieden ruimtelijk vastgelegd in de Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte richt zich tot gemeenten en bevat (instructie)regels waar gemeenten in hun bestemmingsplan rekening mee moeten houden. De gemeente moet vervolgens het bestemmingsplan of de beheersverordening na de inwerkingtreding van deze (instructie)regels aanpassen met inachtneming van deze regels. Door deze gebieden vervolgens op te nemen in de legger kunnen deze als waterbergingsgebied in de zin van de Waterwet worden aangemerkt en worden deze als zodanig juridisch beschermd.