Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie voor evenementen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie voor evenementen

Het doel van de deelverordening “subsidie evenementen” is het stimuleren van organisaties om categorie 2 evenementen te organiseren: evenementen die bijdragen aan de profilering en de (toeristische) aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast bevorderen deze evenementen de contacten tussen de bewoners, oftewel de leefbaarheid, onder elkaar.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Overeenkomstig artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 betreft het een jaarlijkse subsidie, lid c stimuleringssubsidie.

Subsidieplafond

Er is een structureel budget van €20.000,- beschikbaar voor de te verstrekken evenementensubsidies.

Indienprocedure

Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze deelverordening moet schriftelijk en uiterlijk 8 weken voorafgaand aan het evenement bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend middels het Aanvraagformulier evenementensubsidie. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer deze volledig is.

Beleidsdoel

Met het verlenen van subsidie voor evenementen wil de gemeente Maasgouw (één van) de volgende doelen bereiken:

 • het verhogen van (boven)regionale bekendheid van de ‘parels’ casu quo kernkwaliteiten (cultuurhistorie, water en natuur) van de gemeente Maasgouw waarbij een interessant evenementenaanbod wordt gerealiseerd. Het beleven van de cultuur(historie) in al haar facetten staat hierbij centraal;

 • het verhogen van het aantal verblijfstoeristen en betere spreiding door het jaar heen. Aanbieders van logies worden door het evenementenbeleid uitgedaagd en gestimuleerd in te spelen op het interessante evenementenaanbod in de gemeente door middel van arrangementen en activiteiten;

 • het verhogen van het aantal dagbezoekers en deze langer vasthouden. Een uniek en onderscheidend evenementenaanbod vormt hiervoor de basis.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Geen subsidie wordt verleend aan een evenement waar andere deelverordeningen al in voorzien (zoals bijvoorbeeld de deelverordeningen “volkscultuur en folklore” en “specifieke jaarlijkse culturele activiteiten”).

 • 2.

  Per kalenderjaar wordt aan een evenementenorganisatie maximaal twee maal een evenementensubsidie verleend voor een evenement in dezelfde kern. In voorkomende gevallen dient aanvrager aan te tonen dat er een substantieel verschil is qua aard/omvang van beide evenementen.

 • 3.

  De toekenning en de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de mate waarin het evenement overeenstemt met de doelstellingen van de gemeente en voldoet aan de gestelde subsidiecriteria. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.

 • 4.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor evenementen die vallen binnen de reikwijdte van de in de “Beleidsvisie evenementen gemeente Maasgouw” genoemde evenementen categorie 2 1 . Dit zijn evenementen:

  • °

   met een bovenlokale uitstraling;

  • °

   met een economische spin off voor de gemeente en/of zijn imagoversterkend;

 • 5.

  De organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 6.

  De organisatie heeft een inspanningsverplichting om lokale welzijns-, sport en maatschappelijke instellingen en ondernemers te betrekken bij het evenement of hiermee samen te werken.

 • 7.

  De subsidie wordt maximaal twee keer verstrekt voor hetzelfde evenement. De 3e keer moet de organisator in zijn aanvraag aantonen dat er sprake is van:

  • °

   een vernieuwing van het concept, en/of

  • °

   het bereiken van een andere doelgroep, en/of

  • °

   het actief inzetten op een meerdaags verblijf als onderdeel van het evenement, en/of

  • °

   er inhoudelijke samenwerking en synergie wordt gezocht met andere evenementen.

 • 8.

  De organisatie levert bij de gemeente informatie over het evenement aan voor vermelding op de gemeentelijke website. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het geven van informatie aan VVV Midden-Limburg voor plaatsing in de evenementenkalender. Daarnaast geeft zij ook aan op welke manier de omwonenden worden geïnformeerd.

 • 9.

  De organisatie moet op de dag van het evenement beschikken over een vergunning.

Toetsingscriteria

Het evenement levert een bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen. Toekenning en hoogte van de subsidie wordt bepaald op grond van de mate waarin het evenement aan onderstaande toetsingscriteria voldoet:

 • a.

  het evenement heeft een relatie met het beleven van cultuur(historie);

 • b.

  het evenement heeft een relatie met het beleven van water;

 • c.

  het evenement heeft een relatie met het beleven van de natuur;

 • d.

  het is een meerdaags evenement van minimaal twee opeenvolgende dagen;

 • e.

  het evenement vindt plaats in de maanden oktober – maart;

 • f.

  het evenement bereikt een bezoekersaantal van >1.500 bezoekers;

 • g.

  bij het evenement wordt samengewerkt met lokale welzijns-, sport en maatschappelijke instellingen en ondernemers;

 • h.

  het evenement is nieuw of vernieuwend.

Verdeelsleutel

 • Als een evenement voldoet aan 1 van de 6 subsidiecriteria bedraagt de subsidie € 500 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 2 van de 6 subsidiecriteria bedraagt de subsidie € 1.000 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 3 van de 6 subsidiecriteria bedraagt de subsidie € 1.500 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 4 van de 6 subsidiecriteria bedraagt de subsidie € 2.000 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 5 van de 6 subsidiecriteria bedraagt de subsidie € 2.500 per evenement.

 • Als een evenement voldoet aan 6 van de 6 subsidiecriteria bedraagt de subsidie € 3.000 per evenement.

Ondertekening


Noot
1

Dit zijn evenementen die bijdragen aan het imago dat Maasgouw wil hebben als het gaat om evenementen: zich profileren en (boven)regionaal gezien wil worden als een toeristisch aantrekkelijke gemeente in Midden-Limburg zoals uitgewerkt in de beleidsvisie evenementen Maasgouw 2013.