Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 09-09-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelet op het voorstel van het college;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 (Legesverordening 2021).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart  of een reisdocument;

 • .

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  Indien een automatische incasso is afgegeven voor het innen van de gemeentelijke heffingen wordt het belastingbedrag op de kennisgeving automatisch afgeschreven in de volgende maand na die waarin in de kennisgeving is verzonden.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2020 vastgesteld op 12 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020.
De griffier, de voorzitter,
C. Elken – van Mierlo K.B. Loohuis

Tarieventabel 2021

Titel 1 – Algemene Dienstverlening - Tarief

Hoofdstuk I. Bestuurszaken

1. Leges algemeen

 Voor zover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief:

a. Voor een kopie van een bouw-/milieutekening

€ 10,75

b. Voor een scan van een bouw-/milieutekening

€ 5,40

c. Voor een beschikking op verzoek

€ 33,40

d. Voor het toekennen van een individueel verzoek

€ 33,40

e. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A4-formaat

€ 0,40

f. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A3-formaat

€ 0,50

g. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A2-formaat

€ 11,10

h. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A1-formaat

€ 14,95

i. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina A0-formaat

€ 15,55

j. Voor het verstrekken van een bodemonderzoekrapport, per rapportage€ 

€ 42,95

2. Leges bestuursstukken

 2.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken

€ 77,95

2.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

Bestuursstukken en dergelijke bestaande uit:

1 t/m 25 enkelzijdige pagina's

€ 5,50

26 t/m 50 enkelzijdige pagina's

€ 11,00

51 t/m 75 enkelzijdige pagina's

€ 16,70

76 t/m 100 enkelzijdige pagina's

€ 22,00

101 t/m 150 enkelzijdige pagina's

€ 22,75

151 t/m 200 enkelzijdige pagina's

€ 33,05

201 enkelzijdige pagina's of meer en

€ 33,05

per enkelzijdige pagina

€ 0,10

3. Leges Gemeentearchief

 3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier**

€ 16,90

Inlichtingen

3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de Gemeentewinkel, bedraagt per kadastraal perceel

€ 29,40

3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporing in de bij de Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat per object

€ 66,83

4. Leges speelautomaten

4.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 1.410,20

b. voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 140,50

4.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van één kalenderjaar bedraagt:

a. per kansspelautomaat*

€ 36,00

b. vermeerderd met een vast bedrag van*

€ 23,80

4.2.1 vervallen.

4.2.2 vervallen.

4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a. voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd*

€ 240,10

b. voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd*

€ 384,25

5. Leges winkeltijden

5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing of een wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 bedraagt

€ 96,80

Hoofdstuk II. Burgerzaken

1. Leges huwelijken/partnerschap

Met ceremonie:

1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met ceremonie, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen, op:

a. op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

€ 370,95

b. op maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur

€ 885,87

c. op zaterdag

€ 885,87

d. op zaterdag vanaf 19.00 uur

€ 1.169,65

1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

€80,15

1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

€33,40

1.6 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige

1.7 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in het Reglement Burgerlijke stand

€20,25

€161,25

2. Leges diverse uittreksels

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot delegalisatie van een handtekening**

€9,80

2.2 Voor de toepassing van verstrekkingen uit de basisregistratie personen wordt verstaan onder:

a. een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

b. selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de basisregistratie personen.

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking **

€10,50

2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties

€55,20

en vermeerderd per pagina met

€ 0,50

2.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.*

€18,90

2.5.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk (meertalig modelformulier) als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.*

€18,90

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand*

€14,00

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek *

€18.90

2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden *

€14,00

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek *

€14,00

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand *

€18,90

2.11 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag*

a tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Gemeente *

b tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Rijk*

€ 7,50

€33,85

3. Leges rijbewijzen

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs *

€ 41,00

b. vervallen

c. het tarief genoemd in sub a. en b. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met*

€ 34,10

3.2

vervallen

3.3

vervallen

4. Leges reisdocumenten

4.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

4.1.1

van een nationaal paspoort:

4.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 74,77

4.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 56,55

4.2.1

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 4.1.1 (zakenpaspoort):

4.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 74,77

4.2.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 56,55

4.3.1

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wetb etreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

4.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 74,77

4.3.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 56,55

4.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen*

€ 56,55

4.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

4.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 64,03

4.5.2

voor een persoon die op het moment van dea anvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 32,90

4.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 4.1.1 tot en met 4.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van*

Het tarief bedraagt voor het bezorgen van een document als genoemd in Hoofdstuk 2 binnen Nederland m.u.v. de Waddeneilanden en de luchthavens, op werkdagen(zodra deze voorziening mogelijk is).

€ 50,90

4.7

 

€ 6,95

4.7.1

bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten binnen een gezin en op één bezorgadres worden geen extra kosten berekend.

Hoofdstuk III. Wegen, straten en pleinen

1. Leges Telecommunicatiewet

1.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt

€345,00

1.2 Het in artikel 1 van dit hoofdstuk genoemde bedrag wordt verhoogd:

a. indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met

€352,00

b. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met

€35,00

c. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, met

€ 1,70

d. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond gelegen buiten de bebouwde kom(men), per strekkende meter sleuf – voor sleuven met een lengte van 0 tot 10.000 meter, met

€ 0,30

e. indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie voor zover die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond gelegen buiten de bebouwde kom(men), voor het deel sleuflengte boven de 20.000 strekkende meter, met het bedrag blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld

Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen en verkeersontheffingen.

1. Leges gehandicaptenparkeerkaarten, gehandicaptenparkeerplaatsen

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€135,00

1.2 Wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag

€ 51,95

1.3 Het tarief bedraagt terzake bij intrekking of vervallen van de aanvraag:

a. Wanneer er een consult is geweest bij een medisch adviseur

€ 135,00

b. Vervallen

 

1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

a. bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 294,40

b. bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 72,80

2. Leges verkeersontheffingen

2.1 Ontheffing artikel 87 van RVV

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing:

a. geldig voor één dag

€ 14,70

b. geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen

€125,75

c.geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand

€252,00

d.geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar

€ 33,45

e. (vervallen)

2.2 Leges vervoer bijzondere transporten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 41,50

b.tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van Regeling voertuigen

€ 41,50

Hoofdstuk V. Kinderopvang.

1.

Leges exploitatie kindercentrum of gastouderbureau

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€89 ,50

2.

Leges bieden van gastouderopvang

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 89,50

Hoofdstuk VI. Markt.

1.

Leges wachtlijst goederenmarkten

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

€ 21,40

Hoofdstuk VII. Kadaster en Leegstandswet

1. Leges kadaster

1. Leges kadaster

1.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt:

1.1.1 Kadastrale kaart

Inzage, kopie A3/A4

€ 8,90

1.1.2 Perceelinformatie uit de kadastrale registratie

Perceelgegevens: per perceel

€ 8,90

1.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt:

1.2.1 Grootschalige basiskaart Hoogeveen

levering GBKH in digitale vorm:

a. Vaste leveringskosten

€ 36,50

b. Informatiekosten

- per ha. landelijk gebied

€ 16,70

- per ha. bebouwd gebied

€ 123,90

1.2.2 Levering GBKH of stadsplattegronden in analoge vorm:

Informatiekosten per formaat op papier:

a. A0 0,84 x 1,20

€ 123,90

b. A1 0,60 x 0,84

€ 82,70

c. A2 0,42 x 0,60

€ 41,90

d. A3 0,30 x 0,42

€ 20,00

e. A4 0,21 x 0,30

€ 12,40

1.3 Stadsplattegronden digitaal

- overzichtskaart Hoogeveen ai bestand

€ 1.489,75

- detailkaart buitendorp, per dorp ai bestand

€ 294,45

- detailkaart Hoogeveen ai bestand

€ 2.241,60

- detailkaart centrum Hoogeveen ai bestand

€ 298,75

1.4 Bestemmingsplan

bestemmingsplan per exemplaar

€ 60,80

1.5 Overzichts- en bestemmingsplankaarten

per kaart

€ 24,00

1.6

Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn.

2

Leegstandwet

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 98,90

2.1.2

Totverlengingvaneenvergunningtottijdelijkeverhuurvanwoonruimtealsbedoeldin artikel 15, negende lid van de Leegstandwet

€ 33,45

Hoofdstuk VII. Diversen

Naturalisatie

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Gemeente.D*

€ 196,00

1.1.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Rijk.D*

€ 729,00

1.2

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd - leges Gemeente.F*

€ 196,00

1.2.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd- leges Rijk.F*

€ 492,00

1.3

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Gemeente.E*

€ 335,00

1.3.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Rijk.E*

€ 846,00

1.4

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd - leges Gemeente.G*

€ 335,00

1.4.1.

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd- leges Rijk.G*

€ 610,00

1.5

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk.H*

€ 137,00

1.5.1

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente.H*

€ 22,00

Het tarief bedraagt voor:

1.6

Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudig) A*

€ 196,00

1.7

Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijk)B*

€ 335,00

1.8

een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C*

€ 22,00

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1.1 Bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen;

1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.3 APV: Algemene plaatselijke verordening.

1.4 Wkb: Wet Kwaliteitsborging

1.5 Zonnepark:

een vorm van duurzame energieopwekking, waarbij in veldopstelling op de grond, een groot oppervlak zonnepanelen wordt geplaatst, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

1.6 Wro: Wet ruimtelijke ordening

1.7 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.8 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

Hoofdstuk II. Conceptaanvraag (Gereserveerd)

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag:

2.1.

2.2

2.3

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen

tot het beoordelen van een reguliere omgevingsvergunning

tot het beoordelen van een uitgebreide omgevingsvergunning

€107,80

€163,75

€318,20

2.4

tot het beoordelen van een bestemmingsplan wijziging

€318,20

Hoofdstuk III. Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

1 Bouwactiviteiten

1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief :

1.2 Indien de bouwkosten: minder bedragen dan € 15.000,00

a. een vast bedrag van

€ 48,35

b. vermeerderd met 3,32 % van die bouwkosten

1.3 Indien de bouwkosten: € 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

a. een vast bedrag van

€ 594,90

b. vermeerderd met 3,05 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

1.4 Indien de bouwkosten: € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

a. een vast bedrag van

€ 1.648,75

b. vermeerderd met 2,46 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

1.5 Indien de bouwkosten: € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

a. een vast bedrag van

€14.548,10

b. vermeerderd met 2,22% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

1.6 Indien de bouwkosten: € 5.000.000,00 bedragen of meer

a. een vast bedrag van

€ 110.551,30

b. vermeerderd met 1,83% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

1.7 Indien de bouwactiviteit wordt uitgevoerd onder kwaliteitsborging vanuit de wkb, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.6 geheven leges een korting verleend van 25%

1.8 In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 1.1 tot en met 1.6 bedraagt het tarief wanneer de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van een zonnepark bij een oppervlakte van:

a. 1 t/m 5 hectare

€ 10.759,00

b. > 5 t/m 10 hectare

€ 21.518,00

c. > 10 t/m 25 hectare

€ 26.897,50

d. > 25 t/m 30 hectare

€ 43.036,00

e. > 30 hectare

€ 69.933,50

2. Aanlegactiviteiten

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

Indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

€ 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,96 % van de aanlegkosten

€ 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,57 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,49 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,86 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

€ 80,35

€ 119,50

€ 1.796,05

€ 6.728,60

3 Planologisch strijdig gebruik

3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3.1.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 332,00

3.1.2.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 943,00

3.1.2.2. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse tijdelijke afwijking)

3.1.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€17.16,00

€7.668,00

3.1.4 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 400,25

3.1.5 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel g. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 400,25

3.1.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel h. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 400,25

3.1.7 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 400,25

4 (gereserveerd)

5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, wordt het tarief berekent volgens onderstaande tabel.

aantal m²:

a.

0 t/m 100 m²

€ 371,00

vermeerderd met een bedrag per m²

€ 1,60

b.

101 t/m 500 m²

€ 530,00

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 100 m2

€ 1,00

c.

501 t/m 2.000 m²

€ 92,80

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 500 m2

€ 35,00

d.

2.001 t/m 5.000 m²

€ 1.537,00

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 2000 m2

€ 10,00

e.

vanaf 5.001

€ 1.855,00

vermeerderd met een bedrag per m² boven de 5000 m2

€ 0,01

6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo bedraagt het tarief

€174,75

7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€142,40

8 Vervallen

9 Uitweg/inrit

9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief

€97,40

10 Vellen van een houtopstand (kappen)

10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 43 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief

€97,40

11 Handelsreclame

11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€97,40

12 Vervallen

13 Vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebied)

13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft

€ 899,45

14 Ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

14.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt

€2045,05

14.2

In afwijking van artikel 14.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing:

14.3

Ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

€ 0,00

14.4

Ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke ontwikkelingen van ondernemers (waaronder begrepen stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest

€ 366,85

14.5

Ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen

€ 366,85

14.6

In afwijking van artikel 14.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist)

€ 366,85

15 (Gereserveerd)

16 Advies

16.1

Indien bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt het bedrag in rekening gebracht van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

16.2

Indien een begroting als bedoeld in 16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

17 Verklaring van geen bedenkingen

17.1

Indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo worden de volgende leges opgelegd:

a

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€212,40

b

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 
 

18 Achteraf ingediende aanvraag

18.1

Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaan waarop de aanvraag betrekkig heeft geld een verhoging van

€ 269,00

19 Beoordeling bodemrapport

19.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 artikel 1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

a

voor de beoordeling van het bodemrapport

€ 84,65

b

voor de beoordeling van een milieukundig rapport

€ 215,55

c

voor de beoordeling van een archeologisch rapport

€ 215,55

20 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling bedraagt het tarief:

€ 417,90

Hoofdstuk IV. Vermindering

gereserveerd

Hoofdstuk V. Teruggaaf

1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

1.2

De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een besluit is genomen, 50% van de verschuldigde leges voor de bouwactiviteit als genoemdn de onderdelen 1.1 t/m 1.6 hoofdstuk 3

1.3

De betaalde leges voor bouwactiviteiten, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1.1 t/m 1.6 in samenhang met onderdeel 5.1, over de ingetrokken aanvraag worden verrekend met een nieuwe vergelijkbare aanvraag welke binnen een half jaar na intrekking opnieuw wordt ingediend.

2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

2.2

De teruggaaf bedraagt 25 % van de betaalde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in de onderdelen 1.1 t/m 1.6 hoofdstuk 3.

3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in de onderdelen hoofdstuk 3 artikel 1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

3.2

De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in de onderdelen 1.1 t/m 1.6 hoofdstuk 3 .

3.3

Onder een weigering wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

4.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 16 en 17 van hoofdstuk III wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk VI.

gereserveerd

Hoofdstuk VII. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een geringe wijziging in het project

€ 90,05

Hoofdstuk VIII. Bestemmingswijzigingen met of zonder activiteiten

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€7.058,05

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a. of b. Wro

€ 4.852,45

3

Het tarief bedraagt voor het stellen van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c. of d. of artikel 6.12 lid 6 Wro

€ 104,45

4

Voor het opstellen van een bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening door de gemeente op initiatief van de aanvrager wordt het tarief verhoogd met

€ 1.108,50

Hoofdstuk IX.

gerserveerd

Hoofdstuk X. In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 112,35

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk I. Horeca

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

€ 346,25

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging

€ 138,45

Hoofdstuk II. Organiseren evenementen of markten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld artikel 2, eerste lid, van de Evenementenverordening , indien het betreft:

1

een C-evenement

€ 166,50

2

een A- of B-evenement

€ 23,90

Hoofdstuk III. Prostitutiebedrijven

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven

€ 714,20

Hoofdstuk IV. Splitsingsvergunning woonruimte

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 100,45

Hoofdstuk V gereserveerd

vervallen

Hoofdstuk VI gereserveerd

Behorende bij raadsbesluit van 10 december 2020

De griffier, C. Elken – van Mierlo

* = wettelijk tarief of tarief derden