Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent hondenbelasting (Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent hondenbelasting (Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2021)

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling d.d. 22 december 2020;

gelet op:

 • -

  artikel 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid van de Gemeentewet;

 • -

  artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • -

  artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 7 van de Verordening hondenbelasting 2020;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020 (Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2021)

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Hondenbelasting.

Artikel 1 Aangifte

 • 1. Degene die belastingplichtig wordt, alsmede de belastingplichtige die meer of minder honden is gaan houden dan waarvoor hij aangifte heeft gedaan of is aangeslagen, is gehouden binnen 14 dagen nadat de genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk, dan wel via het daarvoor bestemde webformulier van de gemeente aangifte te doen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2021".

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 22 december 2020.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester