Verordening begraafrechten Den Haag 2021

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening begraafrechten Den Haag 2021

De raad van de gemeente Den Haag,

gezien het voorstel van het college van 6 oktober 2020,

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid onderdelen a en b van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de Verordening begraafrechten Den Haag 2021:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

-

algemeen foetusgraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden;

-

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

-

algemeen graf voor een begraving krachtens artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken door of vanwege de burgemeester

-

algemeen kindergraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken voor een maximale kistlengte van 1.20 meter;

-

asbus:

een bus ter berging van de as van een overledene;

-

begraafplaatsen:

de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan en de gemeentelijke begraafplaats Westduin;

-

buitengewone uren van begraving:

de niet onder de gewone uren van begraving vermelde uren van begraving;

-

capaciteit:

het maximum aantal stoffelijke overschotten dat kan worden begraven of urnen c.q. asbussen dat kan worden bijgezet, dan wel waarvan de as kan worden verstrooid;

-

categorie:

aanduiding voor een onderverdeling van particuliere en algemene graven. De aanduiding is gebaseerd op de afmeting en de situering van die graven;

-

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

-

feestdagen:

de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, Hemelvaartsdag, de beide kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en 5 mei;

-

gewone uren van begraving:

de uren tussen 09.00 en 16.30 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de op deze dagen vallende en de in dit artikel aangegeven feestdagen ;

-

graf:

een zandgraf of een keldergraf;

-

grafbedekking:

een gedenkteken of grafbeplanting op een grafruimte, een verstrooiingsplaats of een gedenkplaats;

-

islamitische bekisting:

houten omwanding van het graf welke voldoet aan de islamitische voorschriften;

-

jaar:

een periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden;

-

keuzegraf:

een uitsluitend recht voor particulier graf of een particulier urnengraf vrijgesteld van standaard afmetingen op een locatie buiten de bestaande aangewezen locaties voor graven;

-

particulier graf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend tot:

 
 

1. het doen begraven of het begraven houden van lijken;

 
 

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 
 

3. het doen verstrooien van as;

-

particulier urnengraf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend tot:

 
 

1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 
 

2. het doen verstrooien van as;

-

rechthebbende:

natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

-

stoffelijk overschot:

levenloos aangegeven kinderen of binnen drie maanden na de geboorte overleden kinderen worden gelijkgesteld met een stoffelijk overschot;

-

uitgifte voor onbepaalde tijd:

uitgifte voor een termijn die voortduurt uiterlijk tot aan het tijdstip waarop het terrein met inachtneming van de wettelijke voorschriften aan zijn bestemming van begraafplaats zal zijn onttrokken;

-

uitsluitend recht:

een recht op een particulier graf, een particulier urnengraf en een urnennis;

-

urn:

een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

-

urnennis:

een nis ten aanzien waarvan voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

-

verstrooiingsplaats:

een plaats waarop door of vanwege de gemeente as wordt verstrooid.

2. Ten aanzien van particuliere graven wordt in deze verordening verstaan onder:

categorie AU:

zand-urnengraf met afmeting 60 centimeter bij 60 centimeter, waarin maximaal 4 asbussen bijgezet kunnen worden;

categorie A-1:

zandgraf met afmeting 200 centimeter bij 100 centimeter;

categorie A-2:

zandgraf met afmeting 200 centimeter bij 150 centimeter;

categorie A-3:

keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan met afmeting 270 centimeter bij 130 centimeter en een keldergraf met afmeting 270 centimeter bij 150 centimeter;

categorie A-4:

keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats Westduin met afmeting 270 centimeter bij 130 centimeter;

categorie A-5:

keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan met afmeting 270 centimeter bij 150 centimeter en een keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats Westduin met afmeting 244 centimeter bij 112 centimeter;

categorie BU:

zand-urnengraf met afmeting 60 centimeter bij 60 centimeter, waarin maximaal 2 asbussen bijgezet kunnen worden;

categorie B:

zandgraf met afmeting 180 centimeter bij 80 centimeter;

categorie B-4:

keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats Westduin met afmeting 220 centimeter bij 70 centimeter, waarin maximaal 4 kisten bijgezet kunnen worden met een uitgiftetermijn voor 30 jaren;

categorie BK:

zand-kindergraf met afmeting 80 centimeter bij 50 centimeter met een uitgiftetermijn van 20 jaar;

categorie C-4:

keldergraf op de gemeentelijke begraafplaats Westduin met afmeting 220 centimeter bij 70 centimeter, waarin maximaal 4 kisten bijgezet kunnen worden met een uitgifte voor onbepaalde tijd;

categorie D:

zandgraf inclusief islamitische bekisting met afmetingen 200 centimeter bij 100 centimeter, waarin maximaal 1 kist kan worden geplaatst;

categorie VK

keuzegraf met maximale afmeting 250 centimeter bij 250 centimeter bij 250- centimeter.

3. Ten aanzien van algemene graven wordt in deze verordening verstaan onder:

categorie A:

zandgraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan voor begraving van 3 personen in volgorde van binnenkomst;

categorie BA:

keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats Westduin voor begraving van 4 personen in volgorde van binnenkomst;

categorie BK:

keldergraf gelegen op de gemeentelijke begraafplaats Westduin en Kerkhoflaan voor begraving van 8 personen in volgorde van binnenkomst;

categorie C:

zandgraf op de gemeentelijke begraafplaats Westduin dat uitsluitend bestemd is voor de begraving van menselijke vruchten als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De in de onderdelen 5.1 en 5.6 van de tarieventabel bedoelde rechten worden niet geheven voor het opgraven van een stoffelijk overschot op rechterlijk gezag.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en berekend aan de hand van de in die tabel opgenomen tarieven, met inachtneming van de in die tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1. Voor de rechten die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Voor de rechten genoemd in onderdeel 7.5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. De begraafrechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De rechten, bedoeld in de onderdelen 7.4, 7.4.1 en 7.5 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht na 1 januari maar voor 1 april van het kalenderjaar aanvangt, zijn de rechten bedoeld in onderdeel 7.4 van de tarieventabel volledig verschuldigd.

 • 3. Indien de belastingplicht op of na 1 april maar voor 1 oktober van het kalenderjaar aanvangt, zijn over het betreffende deel van het kalenderjaar de helft van de rechten verschuldigd bedoeld in onderdeel 7.4 van de tarieventabel.

 • 4. Indien de belastingplicht op of na 1 oktober aanvangt, zijn over het betreffende deel van het kalenderjaar geen rechten verschuldigd bedoeld in onderdeel 7.4 van de tarieventabel.

 • 5. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt voor de rechten, bedoeld in onderdeel 7.4 van de tarieventabel, op aanvraag ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 7. Ontheffing wordt niet verleend indien deze minder dan € 10,00 bedraagt.

Artikel 9. Termijn van betaling

 • 1. De in de bij deze verordening behorende tabel bedoelde rechten moeten worden betaald binnen zes weken na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10. Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de begraafrechten.

Artikel 11. Intrekking

De Verordening begraafrechten Den Haag 2016 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3. Over de tijd, waarvoor reeds eerder ingevolge vroegere verordeningen betalingen zijn verricht, zijn op grond van deze verordening geen bijbetalingen verschuldigd, c.q. bestaat geen recht op teruggaaf.

 • 4. De graven, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht om daarin te begraven en asbussen bij te zetten ingevolge vorige verordeningen is verleend in de klassen B, A I en A V, worden voor de heffing van de in het onderdeel 1.4 van de tarieventabel bedoelde rechten aangemerkt als graven onderscheidenlijk in de categorie B, capaciteit 3, in de categorie A1, capaciteit 3 en in de categorie A5, capaciteit 5.

 • 5. vervallen

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening begraafrechten Den Haag 2021.

Tarieventabel, behorende bij de Verordening begraafrechten Den Haag 2021

Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten

Onderdeel 1.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht wordt geheven:

 

Onderdeel

soort

categorie

capaciteit

uitgifte voor bepaalde tijd: Minimaal 10 – maximaal 30 jaar

Tarief per jaar

 

1.1.1

zandgraf

B

3

Per jaar

€ 120,00

 

1.1.2

zandgraf

A1

3

Per jaar

€ 127,00

 

1.1.3

zandgraf

A2

5

Per jaar

€ 197,00

 

1.1.4

keldergraf

A3

5

Per jaar

€ 326,00

 

1.1.5

keldergraf

A4

4

Per jaar

€ 401,00

 

1.1.6

keldergraf

A5

3

Per jaar

€ 401,00

 

1.1.7

keldergraf

A5

4

Per jaar

€ 455,00

 

1.1.8

keldergraf

A5

5

Per jaar

€ 495,00

 

1.1.9

zand-kindergraf

BK

1

Per jaar

€ 31,00

 

1.1.10

zand-urnengraf

BU

4

Per jaar

€ 35,00

 

1.1.11

zand-urnengraf

AU

8

Per jaar

€ 48,00

 

1.1.12

urnennis

N

1

Per jaar

€ 32,00

 

1.1.13

urnennis

N

2

Per jaar

€ 65,00

 

1.1.14

keuzegraf

VK

*

Per jaar

€ 30,00*

* het tarief voor een keuzegraf geldt per vierkante meter, per laag en per jaar.

Onderdeel 1.2

Voor het verlenen van een uitsluitend recht wordt geheven:

 

Onderdeel

soort

categorie

capaciteit

uitgifte voor:

Tarief

1.2.1

zandgraf

A1

3

onbepaalde tijd

€ 4.407,00

 

1.2.2

zandgraf

D

1

onbepaalde tijd

€ 5.152,00

 

1.2.3

keldergraf

C4

4

onbepaalde tijd

€ 5.018,00

 

Onderdeel 1.3

 • 1. Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor bepaalde tijd wordt geheven het in onderdeel 1.1 genoemde tarief vermenigvuldigt met het aantal jaar waarvoor het grafrecht wordt verleend, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016.

 • 2. Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 1 wordt geheven het in onderdeel 1.2 genoemde tarief.

Onderdeel 1.4

Voor de verlenging van een uitsluitend recht als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.11 wordt geheven het in die onderdelen aangegeven tarief per jaar vermenigvuldigt met het aantal jaren van de verlenging, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016.

Onderdeel 1.5

Indien het in de onderdelen 1.1 en 1.2 vermelde uitsluitend recht is vervallen als gevolg van verzuim van overboeking na het overlijden van de rechthebbende, wordt voor het opnieuw verlenen van het uitsluitend recht aan een nieuwe rechthebbende voor de voor de overleden rechthebbende geldende resterende periode geheven een derde gedeelte van het van toepassing zijnde tarief, vermeld in de onderdelen 1.1. en 1.2.

Onderdeel 1.6

Voor de algemene bijdrage in de onderhoudskosten van een algemeen graf, wordt geheven:

Onderdeel

soort

uitgifte voor

tarief

1.6.1

algemeen graf

10 jaar

€ 331,00

1.6.2

algemeen graf voor een begraving krachtens artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging

10 jaar

€ 248,00

Hoofdstuk 2. Tarief voor het begraven

Onderdeel

omschrijving

tarief

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

2.1.1

in een graf:

€ 971,00

2.1.2

in een algemeen graf indien het betreft een begraving krachtens artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging:

€ 654,00

2.1.3

in een algemeen foetusgraf:

€ 129,00

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon waarvan de kist kleiner is dan 120 cm wordt geheven de helft van de rechten, vermeld in het onderdeel. 2.1.1

 

2.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn:

 

2.3.1

in een particulier graf wordt geheven:

€ 163,00

2.3.2

in een particulier urnengraf wordt geheven:

€ 163,00

2.3.3

in een urnennis of op een particulier urnen-, zand- of keldergraf wordt geheven:

€ 129,00

2.4

Voor het verstrooien van de as van een overledene op een particuliere grafruimte, tombe of op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

€ 124,00

2.5

Indien tegelijkertijd meer dan een stoffelijk overschot in hetzelfde particuliere graf wordt begraven of meer dan één asbus in dezelfde particuliere grafruimte wordt bijgezet, worden de rechten, vermeld in de onderdelen 2.1.1, en 2.3.1 tot en met 2.3.3, voor het tweede en de volgende stoffelijke overschotten c.q. asbussen tot de helft geheven.

 

2.6

Voor het aanbrengen van een islamitische bekisting in een particulier of algemeen graf wordt geheven:

 

2.6.1

ten behoeve van een stoffelijk overschot waarvan de kist groter is dan 120 cm:

€ 733,00

2.6.2

ten behoeve van een stoffelijk overschot waarvan de kist kleiner is dan 120 cm:

€ 183,00

2.7

Voor het aanbrengen van een urnenkelder in een particulier urnengraf wordt geheven:

€ 138,00

2.8

Voor het gebruik van faciliteiten voor de uitvaart of het begraven wordt geheven:

 

2.8.1

steunijzers:

€ 104,00

2.8.2

steunplank keldergraf:

€ 163,00

2.8.3

geluidsinstallatie aan het graf:

€ 78,00

2.8.4

groen maken van het graf:

€ 62,00

2.8.5

extra grafloop per kwartier (het eerste halfuur wordt niet meegerekend):

€ 65,00

2.9.1

Voor een algemeen graf – inclusief het maken en sluiten van een graf, de ontvangst van gasten, het gebruik van de aula, muziekinstallatie of het orgel, de grafloop (max 30 min), gebruik van de condoleanceruimte, begraafrecht en onderhoudsbijdrage – wordt geheven:

 
 
 • -

  60 minuten

€ 1.535,00

 
 • -

  90 minuten

€ 1.737,00

 
 • -

  120 minuten

€ 1.938,00

2.9.2

Voor het verzorgen van een totale uitvaart voor een particulier graf – inclusief het maken en sluiten van een graf, het begraafrecht, de ontvangst van gasten, het gebruik van de aula, muziekinstallatie of het orgel, de grafloop (max 30 min) en het gebruik condoleanceruimte, exclusief grafrecht en onderhoudsbijdrage - wordt geheven:

 
 
 • -

  60 minuten

€ 1.334,00

 
 • -

  90 minuten

€ 1.535,00

 
 • -

  120 minuten

€ 1.737,00

2.10

Voor het verstrekken van een duplicaat van de grafakte wordt geheven:

€ 31,00

Hoofdstuk 3. Tarief voor het gebruik van de aula en het orgel of de muziekinstallatie

Onderdeel

omschrijving

tarief

3.1

Voor extra gebruik van de aula wordt geheven per kwartier:

€ 107,00

3.2

In het in het onderdeel 3.1 vermelde gebruik is begrepen het doen bedienen van de audio- en video installatie of het orgel.

 

3.3

Voor extra gebruik van de condoleanceruimte wordt geheven per kwartier:

€ 113,00

Hoofdstuk 4. Tarief voor het begraven als bedoeld in hoofdstuk 2 en het gebruik van de aula, het orgel of de muziekinstallatie en condoleanceruimte als bedoeld in hoofdstuk 3 op buitengewone uren van begraving

Onderdeel

omschrijving

tarief

4.1

Voor het begraven, het gebruik van de aula, het orgel, de muziekinstallatie en de condoleanceruimte op de buitengewone uren van begraving worden de volgende toeslagen gerekend:

 
 
 • -

  maandag tot en met vrijdag tussen 16:30 uur en 19:00 uur per kwartier:

€ 58,00

 
 • -

  starttarief voor de zaterdag (eerste 1,5 uur):

€ 622,00

 
 • -

  zaterdag (uitloop na 1,5 uur) per kwartier:

€ 89,00

 
 • -

  starttarief voor de zon- en feestdagen (eerste 1,5 uur):

€ 836,00

 
 • -

  zon- en feestdagen (uitloop na 1,5 uur) per kwartier:

€ 115,00

4.2

Het bepaalde in onderdeel 4.1 vindt geen toepassing, indien het tijdstip van de begraving, bijzetting of verstrooiing door de burgemeester in het belang van de openbare orde of volksgezondheid is vastgesteld.

 

Hoofdstuk 5. Tarief voor het opgraven, weder begraven of ruimen van graven

Onderdeel

omschrijving

tarief

5.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot uit een grafruimte binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van tien jaar wordt geheven:

€ 1.467,00

5.2

Voor het opgraven van een asbus uit of verwijderen van een urn van een particulier grafruimte wordt geheven:

€ 486,00

5.3

Voor het opgraven van een asbus uit of verwijderen van een urn van een particulier urnengraf wordt geheven:

€ 245,00

5.4

Indien ten behoeve van de dienstverlening vermeld in de onderdelen 5.1 en 5.2 het noodzakelijk is dat een gedenkteken wordt afgenomen en weer wordt aangebracht, zijn afzonderlijk rechten verschuldigd naar het van toepassing zijnde tarief, vermeld in hoofdstuk 7.

 

5.5

Voor het herbegraven van het stoffelijk overschot in een andere grafruimte of het weer bijzetten van de asbus in of de urn in of op een andere grafruimte, dan wel verstrooien van de as zijn afzonderlijk rechten verschuldigd naar het van toepassing zijnde tarief, vermeld in hoofdstuk 2.

 

5.6

Voor het op verzoek opgraven van de stoffelijke resten van een persoon, dan wel bewaren van de stoffelijke resten van een persoon bij een ruiming uit een grafruimte na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van tien jaar wordt geheven, per persoon:

€ 816,00

5.7

Voor het op verzoek ruimen van een particulier graf en het verzamelen van de daarin aanwezige stoffelijke resten, wordt geheven:

 

5.7.1

voor een zandgraf:

€ 816,00

5.7.2

voor een keldergraf:

€ 518,00

5.7.3

voor het tweede en de volgende stoffelijke resten, de helft van het onder 5.7.1 en 5.7.2 geldende tarief.

 

5.8

De rechten, vermeld in de onderdelen 5.6 en 5.7 worden verminderd tot de helft, voor zover het een kist is, met de stoffelijke resten van een persoon van één jaar tot twaalf jaar en tot een vierde gedeelte, voor zover het betreft een kist, uitsluitend bevattende de stoffelijke resten van een persoon beneden één jaar.

 

5.9

Voor het openen van een particulier keldergraf, alsmede voor het openen van een particulier graf tot het bijzetten van stoffelijke resten - buiten het geval van begraving of opgraving bedoeld in de onderdelen 5.1 en 5.2 - zijn nogmaals verschuldigd de rechten, vermeld in de onderdelen 2.1.1 en 2.2.

 

5.10

Indien tegelijkertijd stoffelijke resten van meer dan één persoon in één kist in hetzelfde particuliere graf worden begraven worden voor het nogmaals begraven de rechten, vermeld in de onderdelen 2.1.1 en 2.2 tot en met 2.4.3 eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 6. Tarief voor het overboeken van een particulier graf, een particulier urnengraf, urnennis en een verstrooiingsplaats

Onderdeel

omschrijving

tarief

6.1

Voor het overboeken van een particulier graf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 88,00

6.2

Voor het overboeken van een particulier urnengraf, een urnennis of een particuliere verstrooiingsplaats in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 88,00

Hoofdstuk 7. Tarief voor grafbedekking en onderhoud

Onderdeel

omschrijving

tarief

7.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen dan wel aanbrengen van een grafbedekking wordt geheven:

€ 65,00

7.1.2

voor het aanpassen van een dergelijke vergunning wordt geheven:

€ 31,00

7.2

Voor het afnemen en weer aanbrengen van een grafbedekking wordt geheven:

 

7.2.2

op een particulier zand- of keldergraf voor een grafbedekking tot 1500 kilo:

€ 479,00

7.2.3

op een particulier zand- of keldergraf voor een grafbedekking vanaf 1500 kilo:

€ 687,00

7.2.4

op een particulier graf in categorie BK of op een eigen urnengraf:

€ 108,00

7.3

Voor het aanbrengen van een haag inclusief tuinaarde wordt geheven:

 

7.3.1

voor een graf:

€ 421,00

7.3.2

voor een kindergraf:

€ 210,00

7.4

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de grafbedekking op een particulier graf wordt voor het eenmaal per jaar schoonmaken inclusief het wieden en snoeien van een eventueel plantvak, per kalenderjaar per graf geheven:

€ 84,00

7.4.1

Dit tarief is inclusief de bijdrage in de kosten van het algemene onderhoud van de begraafplaats, waaronder het dagelijks- en groot onderhoud aan paden, groenvoorzieningen en opstallen en het zo nodig vervangen daarvan.

 

7.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016 kunnen voor een particulier graf, particulier urnengraf of een particuliere verstrooiingsplaats de rechten als bedoeld in onderdeel 7.4 worden afgekocht voor een termijn van maximaal 30 jaar.

 

7.6

Voor het verwijderen en afvoeren van de grafbedekking na afstand van de grafrechten wordt geheven:

€ 129,00

Hoofdstuk 8. Opbaren

Onderdeel

omschrijving

tarief

8.1

Voor het gebruik van de volgende voorzieningen, wordt geheven:

 

8.1.1

verzorgingsruimte (per half uur):

€ 37,00

8.1.2

koelruimte exclusief rouwbezoek (per dag):

€ 51,00

8.1.3

rouwkamers 24 uur (per dag):

€ 125,00

8.1.4

rouwbezoek op afspraak (inclusief personeel, per half uur):

€ 97,00

8.1.5

toeslag rouwbezoek condoleanceruimte na 16.30 (per half uur)

€ 52,00

8.1.6

toeslag rouwbezoek in het weekend (inclusief personeel, per half uur):

€ 97,00

8.1.7

personele ondersteuning (per half uur):

€ 37,00

8.1.8

gebruik van de rijdende baar per keer:

€ 31,00

8.1.9

reserveren koelruimte overledene

€ 20,00

Alle prijzen zijn exclusief het gebruik van consumpties

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 5 november 2020.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Jan van Zanen.