Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de berekening van het persoonsgebonden budget (pgb)

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 15 december 2020 het “Besluit maatschappelijke ondersteuning Langedijk 2021” is vastgesteld.

In dit besluit zijn de bedragen voor 2021 vastgesteld voor het Persoonsgebonden budget. Het gaat om ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

Het besluit is te raadplegen via www.overheid.nl

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Langedijk 2021

Regels voor de berekening van het persoonsgebonden budget

(pgb)

Hoofdstuk 1: Soort tarieven

Hoofdstuk 2: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Regels voor persoonsgebonden budget Wmo

HOOFDSTUK 1: Soort tarieven

Voor ondersteuning middels een persoonsgebonden budget worden verschillende tarieven gehanteerd.

Professionele organisatie

Een professionele organisatie is een gecontracteerde organisatie of een vergelijkbare organisatie die aan dezelfde voorwaarden voldoet als een gecontracteerde aanbieder. Een professionele organisatie is HKZ/ISO 9001 gecertificeerd.

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor een professionele organisatie is maximaal 100% van het door het College vastgestelde (regionale) tarief voor betreffende hulpvorm.

Professioneel

Het betreft organisaties die niet voldoen aan bovenstaande criteria of bijvoorbeeld een zelfstandig werkende professional. De professional (al dan niet werkend binnen een organisatie):

 • -

  heeft diploma(s) en/of relevante werkervaring op het gebied van begeleiding (aantoonbaar);

 • -

  is ingeschreven bij het kwaliteitsregister of vergelijkbaar register van betreffende beroepsvereniging;

 • -

  werkt volgens de richtlijnen van de betreffende beroepsgroep en overige richtlijnen die van toepassing zijn op de uitvoering van het beroep;

 • -

  heeft een inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel;

 • -

  kan een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen;

 • -

  de betrokken behandelaar moet instemmen met de begeleiding (verklaring overhandigen).

De hoogte van het persoonsgebonden budget waarbij professionele ondersteuning wordt ingezet is 75% van het door het College vastgestelde (regionale) tarief voor betreffende hulpvorm.

Ondersteuning vanuit het netwerk

Onder het netwerk worden personen bedoelt uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt (wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 1.1.1).

Bij de bepaling van het Persoonsgebonden budget voor ondersteuning door het netwerk worden maximale vergoedingen gehanteerd.

Een persoonsgebonden budget is voor het netwerk niet mogelijk voor begeleiding groep.

HOOFDSTUK 2: WMO

 • 2.1

  De hoogte van het pgb voor een collectieve vervoersvoorziening bedraagt € 381,18 per jaar. Dit kan getotaliseerd worden voor een periode van 5 jaar tot een bedrag van €1.905,90.

 • 2.2

  Voor thuisondersteuning is het tarief voor de professional gelijk aan het tarief van het netwerk.

 • 2.3

  De bijdrage in de kosten van de maatwerkvoorziening collectief vervoer is vanaf 1 april 2021 gelijk aan het geldende OV-tarief. Deze bedraagt in 2021 0,99 euro per rit plus 0,157 euro per kilometer (art. 16, lid 3 verordening Wmo Langedijk).

 • 2.4

  Persoonsgebonden budget voor ondersteuning staan in onderstaande tabel.

Product Wmo

Professionele organisatie

(Zorg in nature, ZIN)

Professioneel tarief

(Zorg in nature, ZIN)

Netwerk tarief

Thuisondersteuning

€ 25,29

€ 18,97

€ 18,97

Zelfstandig & veilig wonen

(Begeleiding individueel)

100% ZIN

75% ZIN

50% ZIN

Zinvolle daginvulling

(Begeleiding Groep)

100% ZIN

75% ZIN

Niet mogelijk

Ondersteund netwerk

(respijtzorg met dagbesteding)

100% ZIN

75% ZIN

50% ZIN

Ondertekening