Beleidsregel uitstroompremie 2021 gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel uitstroompremie 2021 gemeente Heerde

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 31 lid 2 sub j van de Participatiewet

BESLUIT

Vast te stellen de “beleidsregel uitstroompremie 2021”.

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (verder: PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (verder: IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (verder: IOAW), de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) en de Gemeentewet.

 • a.

  Uitstroompremie: Een eenmalige premie die verstrekt wordt bij het aanvaarden en behouden van werk.

Artikel 2. Uitstroompremie

Het college kan een uitstroompremie toekennen aan de inwoner met een langdurig minimuminkomen die voor een periode van ten minste zes maanden is uitgestroomd naar betaald werk.

Artikel 3. Inwoner

Onder een inwoner als bedoeld in artikel 2 wordt verstaan:

 • a.

  De uitkeringsgerechtigde die direct voorafgaand aan de werkaanvaarding gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 36 maanden recht had op een uitkering ingevolge de PW, IOAW of IOAZ;

Artikel 4. Uitstroom

Onder uitstroom naar betaald werk wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan: Het door werkaanvaarding verkrijgen van een inkomen hoger dan de bijstandsnorm.

Artikel 5. Hoogte

De hoogte van een uitstroompremie bedraagt: € 450,00.

Artikel 6. Toekenning

Mits aan de voorwaarden is voldaan, wordt de uitstroompremie toegekend:

 • a.

  Aan de voormalig uitkeringsgerechtigde, ambtshalve bij beëindiging uitkering vanwege werkaanvaarding voor minimaal 3 maanden;

 • b.

  Aan de voormalig uitkeringsgerechtigde, ambtshalve bij beëindiging uitkering vanwege start eigen onderneming.

Artikel 7. Geen recht

Geen recht op de uitstroompremie bestaat als:

 • a.

  De inwoner binnen een periode van 12 maanden voorafgaand aan de uitstroom naar betaald werk al een uitstroompremie heeft ontvangen;

 • b.

  De uitkeringsgerechtigde de inlichtingenplicht heeft geschonden met betrekking tot de werkaanvaarding of de daaruit ontvangen inkomsten.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2021;

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitstroompremie 2021;

Ondertekening

Heerde, 1 december 2020,

Het college voornoemd,

secretaris, burgemeester,