Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties welzijn 2021 e.v.

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties welzijn 2021 e.v.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties welzijn 2021 e.v.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • AED Automatische Elektronische Defibrillator.

 • EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEREGELS

PARAGRAAF 1 EHBO-VERENIGINGEN

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan EHBO-verenigingen voor:

  • a.

   het jaarlijks aanbieden van cursussen dan wel herhalingslessen aan inwoners, vrijwilligersorganisaties dan wel sportverenigingen.

  • b.

   Het ondersteunen van evenementen door de inzet van opgeleide vrijwilligers.

 • 2.

  De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één EHBO-vereniging. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari 2021.

EHBO Erp

Erp, Keldonk, Boerdonk

EHBO Eerde

Eerde

EHBO Zijtaart

Zijtaart

EHBO Veghel

Veghel, Mariaheide

EHBO Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Olland

EHBO Schijndel

Schijndel, Wijbosch

Artikel 3 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie per EHBO-vereniging bestaat uit een basissubsidie per jaar van € 550 (prijspeil 2019) plus een aanvullend bedrag van 4 cent per inwoner van het verzorgingsgebied van de desbetreffende vereniging op de peildatum 24 juli 2018.

 • 2.

  Op basis van het bepaalde in het eerste lid bedraagt de subsidie (prijspeil 2019):

  • a.

   EHBO Erp € 824

  • b.

   EHBO Eerde € 620

  • c.

   EHBO Zijtaart € 614

  • d.

   EHBO Veghel € 1.690

  • e.

   EHBO Sint-Oedenrode € 1.274

  • f.

   EHBO Schijndel € 1.504

Artikel 4 Specifieke subsidievoorwaarden

De EHBO-vereniging levert per cyclus van 4 jaar een financieel en inhoudelijk verslag aan ter verantwoording van de subsidie.

PARAGRAAF 2 HARTSAV(F)E STICHTINGEN

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één Hartsav(f)e stichting die zich toerust op het realiseren, in stand houden en uitbreiden van het AED netwerk en het opleiden van burgerhulpverleners op het gebied van reanimatie en gebruik van AED’s.

Veghel Hartsave

Verzorgingsgebied: Veghel, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk, Zijtaart, Eerde, Erp

Rooi Hartsafe

Verzorgingsgebied: Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Olland

Schijndel Hartsave

Verzorgingsgebied: Schijndel, Wijbosch

Artikel 6 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie voor de drie Hartsav(f)e stichtingen is gebaseerd op het aantal AED’s dat nodig is voor het realiseren en in stand houden van het AED-dekkend netwerk in het binnen- en buitengebied. Tevens ontvangen de Hartsav(f)e stichtingen een financiële ondersteuning voor de kosten die zij maken voor het geven van trainingen aan burgerhulpverleners. Dat betekent dat de drie stichtingen vanaf 2021 het volgende bedrag jaarlijks ontvangen:

  • a.

   Veghel Hartsave € 15.397,70

  • b.

   Rooi Hartsafe € 8.354,50

  • c.

   Schijndel Hartsave € 7.247,80

Artikel 7 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  De Hartsav(f)e stichtingen ontvangen subsidie van gemeente Meierijstad voor aanschaf, onderhoud, vervanging, verzekering en beheer van AED’s.

 • 2.

  De Hartsav(f)e stichtingen ontvangen subsidie voor het verzorgen van opleidingen tot burgerhulpverlening.

 • 3.

  We streven naar een volledig AED-dekkend netwerk eind 2022, dat vanaf dan AED-dekkend blijft.

 • 4.

  Alle AED’s die vallen binnen de zes-minutenzone zijn aangemeld bij HartslagNu, 24/7 bereikbaar en bevestigd in een (buiten)kast

 • 5.

  Elke stichting houdt de digitale gemeentelijke kaart bij waarin alle AED’s binnen de gemeente Meierijstad zijn opgenomen. Daardoor heeft men blijvend zicht op de spreiding en dichtheid van AED’s

Artikel 8 Wijze van vaststellen

 • 1.

  De subsidie wordt door het college bij verlening direct vastgesteld.

 • 2.

  Elke Hartsav(f)e stichting dient jaarlijks na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag in.

PARAGRAAF 3 VOEDSELBANKEN

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één voedselbank voor het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van Meierijstad met financiële problemen. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari 2021.

Vincentiusvereniging

Verzorgingsgebied: Schijndel, Wijbosch

Voedselbank Boxtel, Haaren en Sint-Oedenrode

Verzorgingsgebied: Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland

Voedselbank Veghel e.o.

Verzorgingsgebied: Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Keldonk, Eerde en Zijtaart

Artikel 10 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie voor Stichting Voedselbank Veghel e.o. is als volgt samengesteld:

 • een genormeerde activiteitensubsidie van € 6.200 (prijspeil 2019)

 • 100% accommodatiesubsidie op basis van de kostprijsdekkende huur van de gemeentelijke accommodatie Nicodemuspad 2, Veghel.

 • 2.

  De subsidie voor Stichting Voedselbank Boxtel, Haaren, Sint-Oedenrode is als volgt samengesteld:

  • Een genormeerde activiteitensubsidie van € 5.000 (prijspeil 2019).

  • 100% accommodatiesubsidie op basis van de kostprijsdekkende huur van de gemeentelijke accommodatie in het gebouw De Dommeltoren aan Laan ten Boogaerde 5 in Sint Oedenrode

 • 3.

  De subsidie voor de Vincentiusvereniging Schijndel is een 100% accommodatiesubsidie op basis van de kostprijsdekkende huur voor de gemeentelijke accommodatie Europalaan 40, Schijndel.

Artikel 11 Wijze van vaststellen

 • 1.

  De activiteitensubsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • 2.

  De accommodatiesubsidie wordt verrekend met de huurpenningen.

 • 3.

  De organisatie zendt jaarlijks na afloop van elk subsidiejaar een financieel en inhoudelijk jaarverslag ter kennisname aan het college.

PARAGRAAF 4 DE ZONNEBLOEM

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per verzorgingsgebied één afdeling van de Zonnebloem voor haar activiteiten voor kwetsbare inwoners ter voorkoming van eenzaamheid. Uitgegaan wordt van onderstaande indeling per 1 januari 2021.

Zonnebloem afdeling Erp-Boerdonk-Keldonk

Verzorgingsgebied: Erp, Boerdonk en Keldonk

Zonnebloem afdeling Schijndel

Verzorgingsgebied: Schijndel en Wijbosch

Zonnebloem afdeling Sint-Oedenrode

Verzorgingsgebied: Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant en Olland

Zonnebloem afdeling Veghel

Verzorgingsgebied: Veghel, Mariaheide, Eerde en Zijtaart

Artikel 13 Subsidiegrondslag

De subsidie is een genormeerd bedrag van € 1.200 (prijspeil 2019) per afdeling.

PARAGRAAF 5 DIENSTVERLENING DOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert per kern één vrijwilligersorganisatie, die diensten levert aan zelfstandig wonende kwetsbare inwoners ter voorkoming van eenzaamheid en om langer thuis wonen te ondersteunen. Het betreft diensten in en om de woning, vervoersdiensten en/of maatjesprojecten. Uitgaande van de situatie per 1 januari 2021 betreft het de volgende organisaties:

Dorpsraad Boerdonk; Zorg om het Dorp

Kern Boerdonk

Dorpsraad Keldonk Zorg en Welzijn

Kern Keldonk

Dorpsraad Wijbosch

Kern Wijbosch

Diakonie Veghel

Kern Veghel

Artikel 14 Subsidiegrondslag

De subsidie is een genormeerd bedrag van € 1.290 (prijspeil 2019) per organisatie.

Artikel 15 Specifieke subsidievoorwaarden

De organisatie zendt jaarlijks na afloop van elk subsidiejaar een jaarverslag ter kennisname aan het college.

PARAGRAAF 6 OVERIGE VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Artikel 16 Subsidiegrondslag

De subsidie voor Stichting De Kakelwals voor de organisatie van ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking is een genormeerde bedrag van € 773 (prijspeil 2019).

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Toepassing overgangsrecht

Indien een organisatie als gevolg van deze Nadere regels meer dan 20% ten opzichte van de subsidie in 2017 nadeel ondervindt, wordt het nadeel over meerdere jaren verdeeld volgens onderstaande staffel met het doel zorgvuldigheid te betrachten en de organisatie in staat te stellen om de gevolgen van het nadeel op te vangen.

 • In het 1e jaar (2019) wordt 75% nadeel gecompenseerd;

 • In het 2e jaar 50 %;

 • In het 3e jaar 25 %;

 • In het 4e jaar 0.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2021. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2020,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij