Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2021

[DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020 (kenmerk);

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet

BESLUIT :

Vast te stellen de:

Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  veerpont: het vaartuig dat een veerdienst onderhoudt via een reguliere dienstregeling bestemd voor het vervoer van personen en/of (motor)voertuigen met of zonder aanhanger over het Prinses Margrietkanaal tussen de Garde Jagerswei, ter hoogte van Haan’s Krite, en het eiland De Burd.

 • b.

  veergelden: vergoeding voor de overzet van en naar het eiland De Burd.

 • c.

  abonnement: een voorziening waarbij de houder recht heeft op overzetting gedurende het kalenderjaar vanaf het moment van afgifte.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “veergelden” wordt een recht geheven voor het gebruik van de bij de gemeente in eigendom en beheer zijnde veerpont, die via het Prinses Margrietkanaal de verbinding onderhoudt tussen de Garde Jagerswei, ter hoogte van “Haan’s Krite”, en het eiland De Burd.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die gebruik maakt van de in artikel 2 genoemde dienst.

Artikel 4 Belastingtarieven

 • 1.

  Het recht bedraagt voor één overzetting van een: voetganger, wielrijder, bromfietser of inzittende van een voertuig € 1,38 excl. BTW en € 1,50 incl. BTW.

 • 2.

  Het recht bedraagt voor een retouroverzetting van een: voetganger, wielrijder, bromfietser of inzittende van een voertuig € 2,75 excl. BTW en € 3,00 incl. BTW.

 • 3.

  Het recht bedraagt voor een retouroverzetting van een:

 • a.

  een personenauto of motorfiets, op grond van de wegenverkeerswet zoals vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur en vastgelegd in het voertuigreglement d.d. 16 juni 1994, inclusief de bestuurder € 4,96 excl. BTW en € 6,00 incl. BTW.

 • b.

  een (motor)voertuig, niet zijnde een personenauto of motorfiets zoals hiervoor genoemd in lid a, eventueel met aanhanger en een lengte van meer dan 5,5 meter, inclusief de bestuurder € 5,79 excl. BTW en € 7,00 incl. BTW.

 • c.

  op afroep buiten de reguliere vaartijden zoals vastgesteld bij beheerverordening veerpont de Burd geldend voor de aanvrager € 86,78 excl. BTW en € 105,00 inclusief BTW.

 • 4.

  Het recht voor de afgifte van een abonnement voor het overzetten van een persoon en/of (motor)voertuig inclusief bestuurder, geldend vanaf het moment van afgifte tot en met 31 december van het kalenderjaar, geldt voor:

 • a.

  Eigenaren van een onroerende zaak op het eiland “de Burd” met inbegrip van de eerste lijn verwanten (kinderen) en echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner hebben recht op gratis overvaart voor zover de eigenaar als abonnementhouder en de eerste lijn verwanten op het woonadres van de eigenaar staan ingeschreven (op grond van de registers van burgerzaken). Een uitzondering geldt voor hun kinderen, die voor hun studie uitwonend zijn om een voltijdopleiding te volgen. Zij kunnen door overlegging van bewijsstuk(en) ook gebruik maken van het abonnement.

 • b.

  Personen die ingeschreven staan als huurder op een woonadres op het eiland “de Burd” met inbegrip van de eerste lijn verwanten (kinderen) en echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner hebben recht op gratis overvaart voor zover de eigenaar als abonnementhouder en de eerste lijn verwanten op het woonadres van de eigenaar staan ingeschreven (op grond van de registers van burgerzaken). Een uitzondering geldt voor hun kinderen, die voor hun studie uitwonend zijn om een voltijdopleiding te volgen. Zij kunnen door overlegging van bewijsstuk(en) ook gebruik maken van het abonnement.

 • c

  Het tarief bedraagt € 468,25 excl. BTW en € 566,58 incl. BTW.

 • d.

  Het tarief in artikel 4, lid 4, wordt naar rato naar beneden bijgesteld bij beëindiging van het abonnement over de duur van de resterende periode in het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De veergelden worden geheven door een schriftelijke kennisgeving op het moment van de overtocht waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld. Uitzonderingen hierop zijn:

 • 1.

  Abonnementhouders; de kosten worden in één keer in rekening gebracht voor het gehele jaar door middel van een factuur;

 • 2.

  Bedrijven; de kosten worden per kwartaal in rekening gebracht door middel van een factuur.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de veergelden worden betaald:

 • 1.

  op het moment van uitreiking van een schriftelijke factuur of,

 • 2.

  binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 8 Vrijstellingen

Van de betaling van veergelden zijn vrijgesteld:

 • 1.

  De medewerkers van overheidsinstellingen en hulpdiensten - inclusief eventuele vervoermiddelen - voor zover zij ter uitoefening van hun functie van de pont gebruik moeten maken.

 • 2.

  Personen jonger dan vier jaar

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de veergelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  De verordening Veergelden Leeuwarden 2020, vastgesteld bij raadsbesluit op 18 december 2019, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2021.  

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2020.

De voorzitter,

De griffier,