Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2021 Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Geldend van 30-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent het uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2021 Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Periode 2021

Datum vaststelling 1 juli 2020

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Binnen dit Uitwerkingsbesluit wordt ook rekening gehouden met evenementen, omdat zij onderdeel uitmaken van de culturele programmering en daarmee in relatie staan tot zowel de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 als het Stedelijk Evenementenbeleid.

Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort culturele activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

Met het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Zuidoost 2021 zet Zuidoost in op het stimuleren van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en evenementen, die het meest uitdrukking geven aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel zoals hieronder beschreven.

I

Kunst en Cultuur profiel Zuidoost

Amsterdam Zuidoost is een dynamisch stadsdeel dat sterk in ontwikkeling is en bij uitstek de plek waar bestaand en aanstormend talent in de podiumkunsten, beeldende kunst en het creatieve veld samenkomt. Hiermee is het dé ideale broedplaats voor artistiek talent. In Zuidoost wonen en/of werken o.a. kunstenaars, theatermakers, dansers, ontwerpers, muzikanten, architecten, fotografen en schrijvers. Deze subsidie is erop gericht om lokale kunst- en cultuurpartijen en hun programmering te versterken en te bestendigen. Er wordt ingezet op talentontwikkeling, zodat professionele kunstenaars en creatieve ondernemers zich beter leren profileren en verbindingen kunnen aangaan.

Zuidoost kiest ervoor om de focus te leggen op partijen/instellingen die actief zijn in Zuidoost. Dit vanuit de veel gehoorde wens om bestaande partijen in het gebied en zij die wortels en binding hebben met het gebied en haar bewoners te versterken. Tegelijkertijd zijn dit de partijen die het beste de inwoners kennen en representeren.

Om dit te bewerkstelligen stelt Stadsdeel Zuidoost budget beschikbaar voor eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven waarbij professionaliteit en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit centraal staan. Stadsdeel Zuidoost streeft ernaar het lokaal artistieke klimaat te stimuleren en te behouden door in te zetten op lokale kunst- en cultuurinitiatieven. Binnen deze regeling is kunst het doel, er wordt gerekend op andere domeinen op het moment dat kunst als een middel wordt ingezet. Activiteiten zijn gericht op de bewoners en bezoekers van Zuidoost, waarbij het publiek de kans krijgt om in aanraking te komen met nieuwe vormen van kunst en cultuur.

Er wordt gewerkt aan versterking van de stedelijke positie van broedplaatsen in Zuidoost en aan hun programmering. Zij dragen bij en werken mee aan placemaking om kunst en cultuur te verankeren in de nieuwe wijken van de veranderende stad. Zo wordt Zuidoost zowel stedelijk als landelijk op de kaart gezet. Dit is in lijn met de verkenning van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst 2019 dat, naar aanleiding van de oogst van de viering van 50 jaar Bijlmer, aangeeft dat de potentie van Zuidoost nog meer moet worden benut.

Daarnaast kent Amsterdam steeds meer kwalitatief goede en populaire evenementen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in de hele stad. Uitgangspunt is dat evenementen een duurzame balans hebben tussen leefbaarheid en plezier. Het aanbod van evenementen moet passen bij de identiteit van Zuidoost en moet een meerwaarde hebben voor de stad, haar bewoners en bezoekers.

Zuidoost zet zich in op drie pijlers: profilering, economische spin-off en sociale cohesie.

Zowel de kunst en cultuur – als de evenementenactiviteiten moeten voldoende allure hebben om de aantrekkelijkheid van Zuidoost te versterken. De gebiedsoverstijgende evenementen sluiten aan bij relevante kernwaarden (gastvrij, creatief en levendig) en dimensies (Festivalstad, Extraverte stad, Cultuurstad, Vernieuwende stad, Gastvrije stad, Ondernemende stad). De evenementen stimuleren lokale (creatieve) economie en sluiten aantoonbaar aan op de hoofdlijnen van relevant beleid: Kunst & Cultuurbeleid.

Evenementen dienen in te spelen op de voor Zuidoost kansrijke thema’s.

Herstel na corona maatregelen

De landelijke en stedelijke maatregelen die in april 2020 zijn genomen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben enorme consequenties voor het culturele veld. De coronacrisis raakt de culturele sector hard. De focus op het behouden en versterken van de bestaande instellingen/infrastructuur is meer dan actueel, gezien deze crisis.

We kunnen anticiperen op een aantal maatregelen ten aanzien van het herstel van het culturele veld: Het uitgangspunt is dat gedurende de periode van de Corona-maatregelen kunst en cultuuractiviteiten doorgang kunnen vinden volgens een anderhalve meter maatschappij. Hoe dit zijn beslag krijgt in de herstelperiode en daarna, bespreken we met partijen.

Amsterdam Zuidoost ondersteunt organisaties en initiatieven die geworteld zijn in het kunstzinnige en culturele veld van het stadsdeel. Als stadsdeel streven we naar een divers en hoogstaand aanbod van kunst- en cultuur en evenementen activiteiten met een buurtgebonden meerwaarde waarbij samenwerking tussen lokale initiatiefnemers en professionalisering hoog in het vaandel staan. Hiermee willen wij alle bewoners van Zuidoost en daarbuiten de kans geven om nog meer van de culturele rijkdom te genieten.

Het stadsdeel heeft zichzelf ten doel gesteld om zich te profileren als kunst- en cultuurwijk van Amsterdam. Om dit te bewerkstelligen zet Zuidoost in op een verscheidenheid aan kunstdisciplines, waarbinnen waarde gehecht wordt aan activiteiten met groeipotentie die tevens invulling geven aan de volgende speerpunten:

 • 1.

  Talentontwikkeling: Amsterdam Zuidoost is een bron van professionele kunstenaars en creatieve ondernemers. 2021 richt zich op verder professionaliseren van dit talent zodat zij zich beter leren profileren en sterke verbindingen kunnen aangaan.

 • 2.

  Cultuureducatie: Amsterdam Zuidoost investeert in een innovatief en gedegen aanbod op het gebied van cultuureducatie bestemd voor alle kinderen en jongeren;

 • 3.

  Het verhaal van Amsterdam Zuidoost: De culturele verscheidenheid van Zuidoost leidt tot creatieve uniciteit. Deze unieke identiteit kan gebruikt worden als branding van het stadsdeel;

 • 4.

  Platformen voor hedendaagse kunst- en cultuur en evenementen: Landingsplekken met grootstedelijk allure waar de voor Zuidoost zo kenmerkende Urban Lifestyle en een platform krijgt;

 • 5.

  Sterke profilering van het kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam Zuidoost: Een grootstedelijk en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers van Zuidoost;

 • 6.

  Mandelajaar: in 2021 wordt in het Nelson Mandelapark het gedenkteken voor Nelson Mandela voor de stad Amsterdam gerealiseerd. In aanloop naar de oplevering van het gedenkteken zal aandacht worden besteed aan het gedachtegoed van Nelson Mandela.

 • 7.

  Voorbeeldrollen: Zuidoost heeft een eigen geschiedenis die niet altijd bekend is bij bewoners en anderen. Het is belangrijk dat jonge bewoners hun geschiedenis kennen, door de verhalen van rolmodellen uit het verleden en heden beter voor het voetlicht te brengen.

 • 8.

  Versterken en faciliteren lokale (culturele) evenementen.

 • 9.

  Versterken placemaking door middel van evenementen met grootstedelijke allure.

N.B. de realisatie van kunst in de openbare ruimte en activiteiten in het kader van cultuurparticipatie vallen niet onder het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Amsterdam Zuidoost 2021.

II

Subsidieplafond (totaal)

1.015.000

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

Deelplafond A. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven€ 770.000

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Bij deelplafond A is er een onderverdeling gemaakt met focus op de meest voorkomende kunst- en cultuurinitiatieven in stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost vinden wij het belangrijk om geoormerkte initiatieven dan wel instellingen te stimuleren omdat deze aansluiten bij de stedelijke afspraken en de prioriteiten in de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

Deelplafond B. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven € 130.000

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Het stadsdeel stelt subsidiebudget beschikbaar om creatieve talenten te stimuleren hun artistieke kwaliteiten verder te professionaliseren.

Deelplafond C. Eenmalige evenementeninitatieven€ 115.000

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Bij deelplafond C is er een onderverdeling gemaakt met focus op gebiedsoverstijgende evenementen en multidisciplinaire culturele activiteiten die het meest uitdrukking geven aan de identiteit en positionering van stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost vinden wij het belangrijk om geoormerkte initiatieven dan wel organisatoren te stimuleren omdat deze aansluiten bij de stedelijke afspraken en de prioriteiten in de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen.

Totaal:…………………………………………………………………………………………….€ 1.015.000

N.B. Het verschil tussen deelplafond A, B en C komt ook tot uiting in de verschillende subsidieactiviteiten/-voorwaarden. Zie onderdeel IV.

IV

ACTIVITEIT

 • A.

  Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

 • 1.

  doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost.

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

n.v.t.

 • 4.

  deelplafond(s)

Muziekeducatie Zuidoost

€ 455.000

Platformen voor hedendaagse kunst- en cultuur

€ 160.000

Broedplaatsen

€ 60.000

Cultuureducatie

€ 30.000

Dansgezelschappen met (grootstedelijke) groeipotentie

€ 45.000

Kunst- en themamarkten met artistieke programmering

€ 10.000

Kunst- en cultuurinitiatieven vanuit BPT

exclusief huurpenningen

€ 10.000

Totaal

€ 765.000

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja, artistieke samenwerkingspartners zijn vereist.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt de samenstelling van de inkomstenbronnen van de organisatie in 2021. Hier is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7).

 • 8.

  instelling adviescommissie

n.v.t.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

ACTIVITEIT

 • B.

  Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

 • 1.

  doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost.

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

Natuurlijke personen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal € 3.000 aanvragen per jaar. Rechtspersonen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal € 15.000 aanvragen per jaar.

 • 4.

  deelplafond(s)

Eenmalige activiteiten € 80.000

Sterke profilering van het kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam Zuidoost € 55.000

Totaal € 135.000

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja, artistieke samenwerkingspartners zijn vereist.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt de samenstelling van de inkomstenbronnen binnen de projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Er is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst.

 • 8.

  instelling adviescommissie

n.v.t.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja.

ACTIVITEIT

 • C.

  Eenmalige evenementeninitiatieven

 • 1.

  doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost. Stedelijke en regionale bezoekers.

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

Rechtspersonen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal

€ 50.000 aanvragen per jaar.

 • 4.

  deelplafond(s)

Gebied overstijgend multidisciplinair meerdaagse evenement.

€ 50.000

Muziekfestival met internationale allure.

€ 40.000

Multidisciplinair cultureel evenement

€ 25.000

Totaal

€ 115.000

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja. De organisator heeft een sponsor aan zich kunnen binden die een substantiële bijdrage aan het evenement biedt.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt de samenstelling van de inkomstenbronnen van de organisatie in 2021. Hier is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7).

 • 8.

  instelling adviescommissie

n.v.t.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

Ondertekening

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstprojecten evenementen met stedelijke allure). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten. Dan kan gaan om een subsidie voor een boekjaar of om een meerjarige subsidie.