Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van bouwobjecten (Besluit nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen Altena 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van bouwobjecten (Besluit nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

Overwegende,

 • dat de raad in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels (artikel 2:10, lid 5) categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is;

Gelet op het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020;

B E S L U I T :

 • I.

  als nadere categorie van voorwerpen als bedoeld in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan te wijzen:

  • -

   Bouwobjecten (Vuilcontainer/zeecontainer, Bouwsteiger, Bouwkeet, Eco-toilet, Opslag van bouwmaterialen/-materieel), mits wordt voldaan aan de nadere regels als bedoeld in punt III;

 • II.

  te bepalen dat het besluit onder punt I in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;

 • III.

  vast te stellen de volgende Nadere regels ten aanzien van bouwobjecten:

Nadere regels ten aanzien van bouwobjecten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels;

 • 2.

  Openbare plaats: Een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder lid 3;

 • 3.

  Weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Criteria plaatsen bouwobjecten

 • 1. Het is toegestaan tijdelijk maximaal vier bouwobjecten te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan openbare plaatsen.

  • b.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen.

  • c.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • d.

   Open containers met brandbare materialen moeten op tenminste 2,5 meter afstand van het dichtstbijzijnde gebouw staan; deze containers dienen ’s nachts afgedekt te worden.

  • e.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en (verkeers)veiligheid.

  • f.

   De duur van de ingebruikname van een openbare plaats bedraagt aaneensluitend niet langer dan 4 weken.

  • g.

   Bouwobjecten moeten, indien van toepassing, voorzien worden van een afzetting en markeringen die voldoen aan de voorwaarden uit de landelijke richtlijnen van het CROW (96B).

  • h.

   Op een voetpad is een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter breed, in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn, gewaarborgd voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.

  • i.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • j.

   Het bouwobject moet zodanig geplaatst worden dat voorzieningen voor hulpdiensten goed te bereiken en te gebruiken zijn. Opstelplaatsen voor de brandweer moeten goed bereikbaar blijven. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, voedingspunten van droge blusleidingen etc. moeten onbelemmerd te gebruiken zijn.

  • k.

   Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu.

  • l.

   De bouwobjecten moeten voorzien zijn van naam en telefoonnummer van de eigenaar en gebruiker.

  • m.

   Indien bouwobjecten op gazon van de gemeente worden geplaatst, dan moeten deze na het weghalen van de bouwobjecten waar nodig worden hersteld door en voor kosten van de veroorzaker

 • 2. Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, standplaatsen, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van bouwobjecten wordt door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer hersteld.

Artikel 5 Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Besluit nadere regels plaatsing bouwobjecten op openbare plaatsen Altena 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 december 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM