Nadere regels grafbedekking voor de begraafplaatsen van de gemeente Drechterland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels grafbedekking voor de begraafplaatsen van de gemeente Drechterland 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland,

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen over de wijze van aanvragen van de vergunning voor de grafbedekking, de aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen van de grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Drechterland;

gelet op artikel 20 lid 3 van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Drechterland 2021;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels grafbedekking voor de begraafplaatsen van de gemeente Drechterland 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

  • b.

   grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende, de gebruiker en/of gemeente op het graf wordt aangebracht.

 • 2. De overige in de nadere regels omschreven begrippen zijn gelijkluidend aan de begripsbepaling in de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Drechterland 2021.

Artikel 2 Aanvraag grafbedekking

 • 1. Het verzoek om vergunning tot het plaatsen, aanbrengen of wijzigen van een gedenkteken op een graf of urnengraf moet schriftelijk door of namens de rechthebbende of de gebruiker worden gedaan. Het verzoek dient te bevatten:

  • a.

   de NAW-gegevens van de rechthebbende of de gebruiker van het graf of het urnengraf;

  • b.

   de ligging (grafveld) en nummer van het graf of het urnengraf;

  • c.

   de naam en het adres van degene die de te verrichten werkzaamheden op de begraafplaats uitvoert;

  • d.

   de werktekening.

 • 2. Op de werktekening dient tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de soort materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Grafbedekking

 • 1. Voor de oppervlakte en hoogte van een grafbedekking gelden de volgende maximale afmetingen:

  • a.

   Particulier graf:

   • 1.

    voor de begraafplaatsen aan de Molenwei en aan de Streekweg (de v.m. RK begraafplaats) in Hoogkarspel lengte 2,00 meter, breedte 0,85 meter en hoogte 0,90 meter;

   • 2.

    voor de begraafplaatsen in Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes lengte 2,00 meter, breedte 0,80 meter en hoogte 0,90 meter;

   • 3.

    voor de begraafplaats aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel lengte 2,00 meter, breedte 0,80 meter en hoogte 0,90 meter.

  • b.

   Algemeen graf: lengte 1,00 meter, breedte 0,70 meter en hoogte 1,00 meter;

  • c.

   Liggende grafzerk: lengte 2,00 meter, breedte 0,70 meter en hoogte 1,00 meter;

  • d.

   Afdekplaatje van een urnennis: passend tussen de niswanden;

  • e.

   Grafbeplanting: maximaal 0,30 meter hoog behoudens de door de gemeente aangebrachte beplanting;

  • f.

   Urnengraf: lengte 0,60 meter en breedte 0,75 meter;

   • 1.

    De maximale afmeting van de grafbedekking op urnengraven op de begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel zijn voor een vlakke of hellend geplaatste gedenkplaat 0,62 meter x 0,62 meter.

  • g.

   Grafkelder: lengte 2,00 meter, breedte 0,80 meter en hoogte 1,00 meter;

  • h.

   Particulier kindergraf: afhankelijk van de locatie in overleg met de beheerder.

 • 2. Voor het materiaal minimaal geldende diktes:

  • a.

   Staande grafsteen: 0,06 meter (graniet 0,04 meter);

  • b.

   Liggende grafzerk langer dan 1,00 meter: 0,08 meter;

  • c.

   Liggende granieten afdekplaat met banden: 0,022 meter;

  • d.

   Banden: 0,10 meter breed;

  • e.

   Natuurstenen afdekplaat met banden (inclusief betonplaat): 0,06 meter;

  • f.

   Afdekplaatje urnennis: 0,02 meter;

  • g.

   Herdenkingsplaatje gedenksteen/zuil: vaste dikte 1 cm.

 • 3. Voor banden geldt dat de band vervaardigd moet zijn uit natuursteen.

 • 4. Bijzondere voorschriften ten aanzien van:

  • a.

   Een staande grafsteen:

   • 1.

    Moet deugdelijk zijn verankerd op een voetstuk doch met dat voetstuk los op de betonplaat worden gezet;

   • 2.

    De maximale afmetingen voor een staande grafsteen op algemene graven is (hxb) 0,80 m x 0,70 m;

   • 3.

    Op een algemeen graf mag deze zonder voetstuk worden geplaatst mits deze minimaal 0,15 meter in de grond staat en recht afgezaagd is;

   • 4.

    De maximale afmetingen voor een staande grafsteen met een grondplaat voor urnengraven op de begraafplaatsen in Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen en Wijdenes zijn (lxbxh) 1 m x 0,60 m x 0,70 m;

   • 5.

    Aan de rechterzijkant van de grafsteen boven maaiveld moet het grafnummer duidelijk leesbaar op een permanente wijze zijn aangebracht;

   • 6.

    De hoogte van een staande grafsteen is gemeten vanaf het ‘maaiveld’.

  • b.

   Een liggende grafsteen:

   • 1.

    Moet worden geplaatst op een betonplaat van 0,06 meter dikte;

   • 2.

    Aan de zijkant van de grafsteen boven maaiveld moet het grafnummer duidelijk leesbaar op een permanente wijze zijn aangebracht.

  • c.

   Een granieten afdekplaat met banden:

   • 1.

    Moet op twee plaatsen tussen de lange banden worden ondersteund;

   • 2.

    Aan de zijkant van de grafsteen boven maaiveld moet het grafnummer duidelijk leesbaar op een permanente wijze zijn aangebracht.

  • d.

   Een bedekking die met banden wordt gelegd moet worden opgebouwd op een uit één geheel bestaande betonplaat van minimaal 5 cm dikte;

  • e.

   Herdenkingsplaatje op gedenksteen/zuil: deze heeft een vaste maatvoering van 18 cm x 10 cm x 1 cm.

Artikel 5 Gedenktekens

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, hardglas, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 6 Plaatsen en afrollen van gedenktekens

 • 1. Plaatsen gedenktekens:

  • a.

   De plaatsing van grafbedekkingen geschiedt in overleg en op aanwijzing van de beheerder;

  • b.

   Minimaal twee werkdagen voorafgaande aan de plaatsing wordt de beheerder hiervan in kennis gesteld.

 • 2. Afrollen gedenktekens:

  • a.

   De beheerder draagt zorg voor het afrollen van aanwezige gedenktekens (tot maximaal 450 kg) voorafgaande aan een begrafenis/bijzetting;

  • b.

   De eigenaar van een grafbedekking zwaarder dan 450 kg is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de aanwezige gedenktekens voorafgaande aan een begrafenis/bijzetting. Het afrollen van de gedenktekens dient in overleg met en op aanwijzing van de beheerder te geschieden.

Artikel 7 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Ook mogen eenjarige gewassen en of winterharde beplanting op de graven worden geplant. Op een graf mag beplanting worden geplant welke bij volle wasdom niet hoger wordt dan 30 cm en de oppervlakte van het graf niet overschrijdt en moet eventueel door snoeien binnen de oppervlakte van het graf worden gehouden.

Artikel 8 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De tekst op het gedenkteken dient leesbaar te blijven.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. De nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2010 en de nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen 2010 worden ingetrokken.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2021.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels grafbedekking gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Drechterland 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 10 november 2020.

de secretaris,

Mevr. C.M. Minnaert

de burgemeester,

Dhr. M. Pijl