Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van elektrische laadpalen (Besluit nadere regels plaatsing elektrische laadpalen op openbare plaatsen Altena 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van elektrische laadpalen (Besluit nadere regels plaatsing elektrische laadpalen op openbare plaatsen Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

Overwegende,

 • dat de raad in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels (artikel 2:10 lid 5) categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is;

 • dat het wenselijk is om het plaatsen van elektrische oplaadpalen te reguleren zonder dat hiervoor een vergunning vereist is;

 • dat elektrische auto’s bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van geluidsoverlast;

 • het college daarom het gebruik van elektrische auto’s wil stimuleren;

 • het college in dit kader de oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte voor elektrische auto’s wil verbeteren door het plaatsen van oplaadpalen onder (privaatrechtelijke) voorwaarden toe te staan;

 • het uitgangspunt voor de realisatie van de oplaadinfrastructuur is dat de oplaadpunten een openbare functie hebben en daarmee vrij toegankelijk dienen te zijn voor inwoners, bedrijven of bezoekers van Altena;

 • het op grond van artikel 2:10 lid 1 van de APV Altena verboden is een openbare plaats of een gedeelte daarvan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan zonder voorafgaande vergunning;

 • het ter voorkoming van onnodige besluitvormingsprocedures over triviale objecten wenselijk is om, op basis van artikel 2:10 lid 4 APV Altena, voorwerpen voor het opladen van elektrische auto’s van de vergunningplicht uit te zonderen.

Gelet op het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020;

B E S L U I T :

 • I.

  als nadere categorie van voorwerpen als bedoeld in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan te wijzen:

  • -

   elektrische oplaadpalen, mits wordt voldaan aan de nadere regels als bedoeld in punt III;

 • II.

  te bepalen dat het besluit onder punt I in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;

 • III.

  vast te stellen de volgende Nadere regels ten aanzien van elektrische oplaadpalen:

Nadere regels ten aanzien van elektrische oplaadpalen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Elektrische motorvoertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, uitgezonderd fietsen en snor-/bromfietsen;

 • 2.

  Oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 3.

  Oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische motorvoertuigen;

 • 4.

  Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Criteria plaatsen elektrische laadpalen

 • 1. Het is toegestaan een openbare plaats te gebruiken voor het plaatsen van oplaadpalen, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De oplaadpaal en oplaadinfrastructuur mogen pas worden geplaatst nadat een verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen onherroepelijk is geworden;

  • b.

   Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats. Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

   • i.

    de behoefte aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur moet blijken uit de behoefte van gebruikers binnen een straal van hemelsbreed 300 meter van de aangevraagde locatie;

   • ii.

    zijn er al bestaande oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig op of aan de weg binnen de genoemde straal van 300 meter;

   • iii.

    is de desbetreffende ondergrond in eigendom van de gemeente;

   • iv.

    is de locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur voldoende vindbaar en zichtbaar;

   • v.

    is het aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er “privé-parkeerplaatsen” gecreëerd worden);

   • vi.

    kan de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen, eventueel op termijn, twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

   • vii.

    laat de parkeerdruk dit toe (95% in woonwijken en 85% op parkeerterreinen);

   • viii.

    betreft het een bestaand parkeervak;

   • ix.

    blijft de doorgang voor ander verkeer gewaarborgd (puntvernauwing >90 cm)

   • x.

    zijn er geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

   • xi.

    past de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur in het straatbeeld;

   • xii.

    is er sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen.

 • 2. Een oplaadpaal en andere oplaadinfrastructuur mag/mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, standplaatsen, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang;

 • 3. Bij een oplaadpunt op eigen terrein is het niet toegestaan de laadkabel over de openbare weg (trottoir, parkeerplaats, fietspad, weg) naar het elektrisch motorvoertuig te leggen.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste elektrische oplaadpalen zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de oplaadpalen wordt door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer hersteld.

Artikel 5 Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Besluit nadere regels plaatsing elektrische laadpalen op openbare plaatsen Altena 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 15 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM