Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-Groningen 2021

Geldend van 28-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-Groningen 2021

De raad van de Gemeente Midden-Groningen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gelet op artikel 14 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR);

besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-Groningen 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de (n)e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  stukken of verrichtingen, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • g.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoekunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning, indien deze aanvraag betrekking heeft op het realiseren van een herdenkingsmonument en voor zover de grondslag van de heffing gedefinieerd is onder artikel 2.1.1.2 of 2.1.1.3 van de tarieventabel behorend bij deze verordening;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning, indien deze aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een aanpassing van een monument of karakteristiek pand en er alleen in die hoedanigheid vergunningsplicht bestaat, en voor zover de grondslag van de heffing gedefinieerd is onder artikel 2.1.1.2 of 2.1.1.3 van de tarieventabel behorend bij deze verordening.

 • j.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de Winkeltijdenwet (titel 3, hoofdstuk 5 van de Tarieventabel behorende bij deze verordening), indien de ontheffing enkel betrekking heeft op het treffen van verplichte maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel niet anders is bepaald, wordt in geval van toezending van stukken per post het tarief verhoogd met de door de gemeente te betalen portokosten.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  De leges, zoals bedoeld onder Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij deze verordening, kunnen overeenkomstig artikel 14 van de AWR bij wijze van voorlopige aanslag worden opgelegd indien op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag de hoogte van het legesbedrag nog niet vastgesteld kan worden.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende Tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de Tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  vervallen

 • 6.

  onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  onderdelen 1.16.1.1 t/m 1.16.1.4 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Midden-Groningen 2020, vastgesteld op 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13 lid 2 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening gemeente Midden-Groningen 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020,

Burgemeester, A. Hoogendoorn

Griffier, F.M. Bouwman