Verordening startersleningen Pijnacker-Nootdorp 2021

Geldend van 14-06-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening startersleningen Pijnacker-Nootdorp 2021

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het voorstel van het college van 10 november 2020;

gelet op ‎de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de productspecificaties starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en SVn;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening starterslening Pijnacker-Nootdorp 2021:

Artikel 1 - Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

 • b.

  Betaalbare koopwoning: koopwoningen met een koopprijs in het betaalbare middensegment zoals opgenomen in het ontwerpbesluit versterking regie volkshuisvesting. Deze maximale koopprijs wordt periodiek bijgesteld;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 • d.

  combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze combinatielening wordt onlosmakelijk met de starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de starterslening;

 • e.

  financiële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de starterslening wordt berekend;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de starterslening gekoppelde combinatielening;

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i.

  toewijzing: het besluit van het college op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de starterslening bij SVn.

Artikel 2 - Budget

 • 1. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een gemeenterekening starterslening ingericht waaruit aan de in artikel 3, eerste en tweede lid bedoelde aanvragers startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 3, derde en vierde lid bedoelde woningen;

 • 2. De gemeenterekening starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 3. De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van startersleningen.

Artikel 3 - Toepassingsbereik

 • 1. Ten aanzien van bestaand woningaanbod is deze verordening uitsluitend van toepassing op aanvragen voor een starterslening:

  • a.

   van in de gemeente Pijnacker-Nootdorp woonachtige personen tot 35 jaar die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar in de gemeente woonachtig zijn en ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) en die geen eigenaar-bewoner van een koopwoning zijn geweest;

  • b.

   van personen tot 35 jaar die op het moment van de aanvraag niet in de gemeente Pijnacker-Nootdorp woonachtig zijn, maar in de afgelopen 20 jaar minimaal één jaar in de gemeente woonachtig zijn geweest en ingeschreven hebben gestaan in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en die geen eigenaar-bewoner van een koopwoning zijn geweest;

  • c.

   van personen tot 35 jaar die op het moment van de aanvraag niet in de gemeente Pijnacker-Nootdorp woonachtig zijn, maar in de gemeente Pijnacker-Nootdorp werkzaam zijn en die geen eigenaar bewoner van een koopwoning zijn geweest.

 • 2. Ten aanzien van nieuwbouwwoningen is deze verordening van toepassing op aanvragen voor een starterslening van in Nederland verblijfsgerechtigde ingezetenen tot 35 jaar die geen eigenaar-bewoner van een koopwoning zijn geweest.

 • 3. De aanvrager dient de woning waarvoor een starterslening wordt vertrekt zelf te gaan bewonen.

 • 4. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen voor de aankoop van nieuwe en bestaande woningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een maximale koop-/aanneemsom gelijk aan de grens voor een Betaalbare koopwoning, inclusief eventuele verbeterkosten of meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de starterslening wordt rekening gehouden met eventueel meerwerk en verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

Artikel 4 - Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 3 en 6. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 - Procedure aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de starterslening vastgesteld met dien verstande dat de hoogte van de starterslening maximaal 20% bedraagt van de maximale koop-/aanneemsom zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 3, met een maximum van € 40.000.

 • 8. De in het vijfde lid bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 - Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzingsbesluit starterslening in, indien:

  • a.

   de starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 - Financiële toets, verstrekken en beheer starterslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde starterslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of kan aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 5. SVn wijst een aanvraag starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

Artikel 8 - Hardheidsclausule

Het college kan artikel 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Startersleningen Pijnacker-Nootdorp 2013 ingetrokken.

Artikel 10 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening startersleningen Pijnacker-Nootdorp 2021”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2020.

drs. B.S.M. Sepers

griffier

mw. F. Ravestein

voorzitter