Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

Geldend van 31-12-2020 t/m 13-07-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

De gemeenteraad van Rijswijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020, no.

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikelen 2 tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maande februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Persoonlijke vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 2.

  diensten van de in onderdeel 1.11.1 van de tarieventabel vermelde leges van:

  • a.

   degenen, die als gevolg van de overheid getroffen maatregelen verplicht worden naar een andere woongelegenheid binnen de gemeente te verhuizen;

  • b.

   ongehuwde minderjarige kinderen of pleegkinderen, die in de woning van hun ouders of pleegouders terugkeren.

Artikel 5 Zakelijke vrijstellingen

De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening en tarieventabel is voorzien, niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • b.

  het bewijs van in leven zijn tot ontvangst van pensioenen, lijfrenten wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij;

 • c.

  het raadplegen van de kadastrale kaarten en/of registers met of zonder hulpverlening en het maken van kopieën daarvan ten behoeve van rijks , provinciale of waterschapsdiensten;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschrift daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 6 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving of nota.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend met in acht neming van die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   onderdeel 1.1.11 (bewijs van huwelijksbevoegdheid);

  • 3.

   onderdeel 1.1.11.1 (meertalig bewijs van huwelijksbevoegdheid);

  • 4.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 5.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 6.

   onderdeel 1.4.2.1 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 7.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 8.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 13 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ”Legesverordening 2020”, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten door de Raad van de Gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 3 november 2020.

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

mr. drs.G.A.A. Verkerk

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2021

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren

€ 259,10

1.1.1.2

Zaterdag

€ 567,50

1.1.1.3

Dinsdag, om 9:15 uur en 9:45 uur is kosteloos

€ 0,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (9:00 - 16:00 uur)

€ 259,10

1.1.2.2

Zaterdag (9:00 – 16:00 uur)

€ 576,50

1.1.3

Het tarief onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentehuis, verhoogd met:

tijdens kantooruren (09.00 – 16.00 uur)

€ 193,05

buiten kantooruren

€ 257,65

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentehuis op zondag (09.00 – 18.00 uur)

€ 

995,00

1.1.4

Het tarief onder 1.1.2.1 en 1.1.2.2 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere daartoe aangewezen locatie dan het gemeentehuis wordt verhoogd met:

tijdens kantooruren (09.00 – 16.00 uur)

€ 193,05

buiten kantooruren

€ 257,65

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een plastic uitvoering

€ 18,70

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een (kunst) leder uitvoering

€ 38,70

1.1.6

Voor iedere trouwplechtigheid is standaard 45 minuten gereserveerd. Als kan worden voorzien dat die tijd onvoldoende is, wordt of wel direct een dubbele tijd geboekt of wordt achteraf een aanvullende rekening toegezonden aan het bruidspaar ter grootte van het bedrag genoemd onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1 en 1.1.2.2.

 

1.1.6.1

Voor het sluiten van een huwelijk/partnerschap, in het stadhuis (gebouw Hoogvoorde), zonder enig ceremonieel worden de volgende leges geheven op maandag t/m donderdag

€ 178,45

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 13,80

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of het opmaken van een akte van geregistreerd partnerschap

€ 22,05

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 63,45

1.1.10

Teruggave van leges wegens annulering van de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 

1.1.10.1

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding minstens twee weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

100%

1.1.10.2

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding minstens één week voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt, ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

50%

1.1.10.3

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding niet minstens één week voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

0%

1.1.11

Het tarief voor een bewijs van huwelijksbevoegdheid

€ 24,30

1.1.11.1

Het tarief voor een meertalig bewijs van huwelijksbevoegdheid

€ 

18,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€41,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,30

 
 
 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,30

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€166,00

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,75

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 10,30

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 12,65

1.6.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 12,65

1.6.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 12,65

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,35

1.6.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,35

1.6.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 45,85

1.6.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 45,85

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,35

1.6.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,35

1.6.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 45,85

1.6.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 45,85

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.4.1

een exemplaar van de richtlijnen voor de bijstand

€ 13,95

1.6.4.2

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rijswijk

€ 6,60

1.6.4.3

Voor het verstrekken van een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente

€ 6,60

1.6.4.4

gedrukte stukken, fotokopieën, minuten, verordeningen, per bladzijde:

€ 0,35

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij een legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.7.1.1.1

niet topografisch, papierafdruk in formaat A4

€ 3,60

1.7.1.1.2

niet topografisch, papierafdruk in formaat A3

€ 7,25

1.7.1.1.3

niet topografisch, papierafdruk in formaat A2

€ 9,60

1.7.1.1.4

niet topografisch, papierafdruk in formaat A1

€ 14,80

1.7.1.1.5

niet topografisch, papierafdruk in formaat A0

€ 22,10

1.7.2.1

topografisch, papierafdruk in formaat A4

€ 11,60

1.7.2.2

topografisch, papierafdruk in formaat A3

€ 13,00

1.7.2.3

topografisch, papierafdruk in formaat A2

€ 16,05

1.7.2.4

topografisch, papierafdruk in formaat A1

€ 22,25

1.7.2.5

topografisch, papierafdruk in formaat A0

€ 34,75

1.7.2.6

topografisch, polyester in formaat A2

€ 224,30

1.7.2.7

topografisch, polyester in formaat A1

€ 215,85

1.7.2.8

topografisch, polyester in formaat A0

€ 449,55

1.7.3

tot het verstrekken van het gemeentelijk adressenbestand of delen daarvan

€ 99,20

1.7.4

voor het raadplegen van niet-topografische kaarten, kadastrale stukken door of met behulp van een ambtenaar, voor elk kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,75

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

€ 10,30

1.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,70

1.8.4

tot het verkrijgen van een lijkenpas

€ 22,20

1.8.5

voor het overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding van een lijk

€ 48,85

1.8.6

Het tarief bedraagt voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd.

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,75

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,35

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 9,10

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8 eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 32,95

1.10.2

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 13 van de Huisvestingswet 2014

€ 69,25

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire lening

€ 88,15

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 11,95

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 330,80

1.15.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 330,85

 
 
 

1.15.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.15.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met uitzondering van de aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 1.19.2 van dit hoofdstuk

€ 34,15

1.16.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om toegang te hebben tot de milieuzone met een geldigheidsduur van ten hoogste één dag

€ 27,55

1.16.2.2

tot het verkrijgen van een langdurige ontheffing of een uitzonderingsontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om toegang te hebben tot de milieuzone.

€ 131,70

1.16.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 34,15

1.16.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.16.4.1

voor een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medisch of dossieronderzoek noodzakelijk is

€ 49,05

1.16.4.2

voor een gehandicaptenparkeerkaart waarbij medisch onderzoek noodzakelijk is wordt het in 1.19.4.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 95,05

1.16.4.3

voor een gehandicaptenparkeerkaart waarbij dossieronderzoek noodzakelijk is wordt het in 1.19.4.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 80,80

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de uitoefening van een (neven) bedrijf afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.71 en 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

€ 346,40

1.17.1.2

tot het afgeven en verlengen van een vergunning tot het opkopen, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

€ 6,85

1.17.1.3

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,45

1.17.1.4

Voor het verstrekken van gegevens/informatie naar aanleiding van een verzoek per telefoon, e-mail of brief op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

a. het verstrekken van kopieën/afschriften van schriftelijke stukken:

minder dan 6 pagina’s

gratis

 

6 – 13 pagina’s

€ 5,15

 

meer dan 13 pagina’s, voor elke verstrekte pagina

€ 0,35

 

b. het maken van een uittreksel of samenvatting van een document,

per pagina

€ 2,50

 

c. het verstrekken van kopieën van ander materiaal (bv. Cassettes e.d.)

kostprijs

1.17.1.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,00

 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom, inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 87,10

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een

omgevingsvergunning (schetsplan of principeverzoek):

€ 87,10

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 200.000: 2,25% van de bouwkosten

2,25%

 

met een minimum van

€ 81,55

 

en met een maximum van

€ 4300,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen: 2,15% van de bouwkosten

2,15%

 

met een maximum van

€ 10.250,00

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 2,05% van de bouwkosten

2,05%

 

met een maximum van

€ 19.500,00

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen: 1,95% van de bouwkosten

1,95%

 

met een maximum van

€ 37.000,00

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen: 1,85% van de bouwkosten

1,85%

 

met een maximum van

€ 82.500

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen: 1,65% van de bouwkosten

met een maximum van

1,65%

€ 2.500.000,00

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

25,00%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,395% van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 83,75

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 379,05

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 758,10

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.743,60

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 379,05

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 379,05

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 379,05

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 379,05

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 379,05

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 379,05

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 758,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.743,60

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 379,05

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 379,05

 

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 379,05

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 379,05

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 379,05

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 301,15 voor het verlenen van een vergunning als hier bedoeld en wordt het hiervoor genoemde bedrag verhoogd voor inrichtingen met een oppervlakte tussen:

-

0 en 100 m² met € 195,30

-

101 en 500 m² met € 1,85 per m²

-

501 en 2000 m² met € 644,70 + € 0,60 per m²

-

2001 en 5000 m² met € 1.647,55 + € 0,15 per m²

-

5001 en 50.000 m² met € 2.301,50 + € 0,05 per m²

-

boven 50.000 m² met € 3.232,15 + € 0,05 per m²

 
 

Het tarief bedraagt voor een hercontrole van een inrichting waarvoor een

verklaring als hiervoor bedoeld is afgegeven; indien niet is voldaan aan de

naleving van de voorwaarden vermeld in bovengenoemde vergunning:

€ 84,50

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van Monumentenverordening vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

bedraagt het tarief per kubieke meter sloopafval; € 5,45

met een minimum van € 84,45

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief per kubieke meter sloopafval

€ 5,55

 

met een minimum van:

€ 85,90

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,54 % van de aanlegkosten

 
 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 85,90

 

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 85,90

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 
 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 111,15

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 111,15

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Advies

 
 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen voor de betreffende activiteit in het lid 2.5.1, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van de geheven leges verleend, van:

met dien verstande dat een minimum van € 79,65 ten laste van de aanvrager blijft.

50%

 

 

2.5.1.2

Indien de bedoelde vergunningen in de onderdelen voor de betreffende activiteit in het lid 2.5.1, niet worden verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van de geheven leges verleend, van:

met dien verstande dat een minimum van € 79,65 ten laste van de aanvrager blijft.

50%

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van van de Wabo van toepassing is:

€ 80,80

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief 0,6% van de projectkosten

met een minimum van

€ 1.080,35

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

Vervallen

Hoofdstuk 10 Overig

2.10.1

voor het verstrekken van aanvullingen op de onder 2.10.2 bedoelde

verordening, per vel

€ 0,60

2.10.2

voor het verstrekken van een exemplaar van toelichting op de onder 2.10.2 bedoelde verordening

€ 22,20

2.10.3

Welstand voor het in behandeling nemen van een bouwplan, niet-zijnde

tevens een aanvraag om een bouwvergunning, door de Welstandscommissie

€ 73,20

2.10.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven van een standplaatszoekende in het regionale register

€ 19,30

2.10.5

voor het verstrekken van informatie aangaande de bodemkwaliteit:

indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en de informatie via een volledig geautomatiseerd proces op digitale wijze wordt verstrekt, per kadastraal perceel;

€ 11,70

indien de informatie op andere wijze wordt verstrekt

€ 23,40

2.10.6

voor het verstrekken van informatie aangaande de bestemming, per kadastraal perceel

€ 11,70

2.10.7

voor het verstrekken van informatie aangaande aanschrijvingen op grond van de Woningwet, per kadastraal perceel

€ 11,70

2.10.8

voor het verstrekken van informatie aangaande een bouwjaar, per kadastraal perceel

€ 11,70

2.10.9

voor het verlenen van inzage in bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk door of met behulp van een ambtenaar van de gemeente, voor elk kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,75

2.10.10

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een voor 1995 reeds verstrekte gemeentegarantie ten behoeve van de eigen woning

€ 84,95

2.10.11

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling

of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders

in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 111,05

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 355,25

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 133,25

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 133,25

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf exclusief terras (artikel 2.28 van de APV)

€ 532,90

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf inclusief terras (artikel 2.28 van de APV)

€ 710,60

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 92,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

€ 44,15

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.724,80

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.724,80

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging in het beheer van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 187,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 187,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 355,25

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 66,55

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 66,55

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 44,15

Hoofdstuk 8 Automotive

3.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het exploiteren van een automotive bedrijf als bedoeld in artikel 2:41 APV en het aanwijzingsbesluit van de burgemeester van Rijswijk d.d. 17 december 2019

€ 789,70

Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 3 november 2020.

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

mr. drs. G.A.A. Verkerk