Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

De raad van de gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  marktterrein Aalten: de gehele openbare, of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond in Aalten die is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

 • c.

  elektriciteitsaansluiting: de door de gemeente beschikbaar gestelde aansluiting voor elektra gedurende de voor de markt aangewezen tijden.

 • d.

  Marktverordening: de Marktverordening weekmarkt Aalten 2016 of de verordening die deze voornoemde verordening vervangt.

Artikel 2 Belastbaar feiten

Onder de naam “marktgelden” worden op grond van deze verordening rechten geheven voor het innemen van een standplaats en voor het door of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die van een standplaats, bedoeld in artikel 2, gebruik maakt dan wel van degene op wiens last dit plaats heeft.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel rechten zijn opgenomen die:

 • a.

  per marktdag worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan de duur van de markt;

 • b.

  per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1. De marktgelden wordt geheven:

  • a.

   per strekkende meter ingenomen frontbreedte, bij een diepte van maximaal 4 meter;

  • b.

   indien bovenop de onder a bedoelde frontbreedte extra marktterrein wordt ingenomen voor directe commerciële doeleinden zoals extra uitstallingen of terrassen, wordt voor dit extra marktterrein het marktgeld geheven per vierkante meter;

  • c.

   indien bovenop de onder a bedoelde frontbreedte extra marktterrein wordt ingenomen voor niet direct commerciële doeleinden zoals het ten behoeve van de handelsvoorraad stallen van een auto(bus) of koel- of voorraadwagen, wordt voor dit extra marktterrein het marktgeld geheven per vierkante meter;

  • d.

   per elektriciteitsaansluiting.

 • 2. Voor de berekening van het aantal strekkende meters wordt een gedeelte van een strekkende meter gerekend als een gehele strekkende meter.

 • 3. Het minimum berekende aantal ingenomen strekkende meters marktterrein wordt gesteld op 3 meter.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het recht is verschuldigd bij de aanvang van een belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van een belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht aanvangt in de loop van een belastingtijdvak is ten aanzien van vaste standplaatsen, tot het eind van dat tijdvak, het tarief voor dagplaatsen verschuldigd.

 • 3. Indien de belastingplicht eindigt in de loop van een belastingtijdvak wordt ten aanzien van vaste standplaatsen ontheffing verleend over de resterende marktdagen in dat tijdvak, met dien verstande dat dan over de dagen, gedurende welke de vaste standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar het tarief voor een dagplaats.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de marktgelden worden voldaan:

  • a.

   voor een vaste standplaats: in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

  • b.

   voor een niet vaste standplaats: op het moment van uitreiking van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 gestelde termijnen.

Artikel 10 Teruggaaf

Indien van een vaste standplaats gedurende een belastingtijdvak geen dan wel minder gebruik wordt gemaakt vanwege omstandigheden als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de Marktverordening, wordt op aanvraag teruggaaf van het teveel betaalde marktgeld verleend, met dien verstande dat dan over de dagen, gedurende welke de vaste standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar het tarief voor een dagplaats. Per kwartaal wordt teruggaaf verleend voor maximaal 2 dagen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Verordening marktgeld 2020' van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2021'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 22 december 2020.

De griffier, M.J.A.B. Fiering

De voorzitter, mr. A.B. Stapelkamp

Bijlage

foto