Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent tegemoetkoming bij ziekte en handicap (Beleidsregel Tegemoetkoming bij ziekte en handicap)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent tegemoetkoming bij ziekte en handicap (Beleidsregel Tegemoetkoming bij ziekte en handicap)

Het college van de gemeente Zandvoort

Gelet op:

artikel 35, eerste lid van de Participatiewet;

artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

artikel 14.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort registratienummer gmb-2018-207966 vastgesteld op 29 september 2018.

besluit vast te stellen de Beleidsregel Tegemoetkoming bij ziekte en handicap.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wmo 2015: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • b.

  laag inkomen: een inkomen tot de grens zoals is vastgesteld in artikel 6 van de Beleidsregel ZandvoortPas;

 • c.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.

Artikel 2 Doelstelling

Deze beleidsregel regelt een financiële tegemoetkoming ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen, zodat de kosten genoemd in artikel 4 en 5 van deze beleidsregel geen belemmering opwerpen om zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren.

Artikel 3 Doelgroep

 • 3.1 Voor deze beleidsregel komen chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking die:

  • a.

   houders van de ZandvoortPas zijn, of

  • b.

   belanghebbenden zijn die voldoen aan de bepalingen uit hoofdstuk II van de beleidsregel ZandvoortPas.

 • 3.2 Met de in het eerste lid genoemde doelgroep “chronisch zieken en gehandicapten” wordt bedoeld: belanghebbenden met een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015, of belanghebbenden die per jaar ten minste € 100,- van het wettelijk eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet verschuldigd zijn.

Artikel 4 Regeling tegemoetkoming wettelijk eigen risico zorgverzekeringswet

Aan belanghebbende die behoort tot de doelgroep en die per jaar ten minste € 100,- van het wettelijk eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet verschuldigd is, wordt een tegemoetkoming van 90% van de daadwerkelijke kosten boven het drempelbedrag van € 100,- verstrekt. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op artikel 14.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort en kan per kalenderjaar slechts eenmalig worden verstrekt.

Artikel 5 Regeling vergoeding eigen bijdrage Wmo

Aan belanghebbende die behoort tot de doelgroep en die een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo 2015 moet betalen, wordt een tegemoetkoming van 90% van de verschuldigde eigen bijdrage verstrekt. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet.

Artikel 6 Indienen aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend. Bij de aanvraag dienen de volgende documenten te worden overlegd:

  • a.

   voor ZandvoortPashouders: een bewijs van verschuldigde kosten;

  • b.

   voor belanghebbenden uit de doelgroep, die niet over een ZandvoortPas beschikt; bewijsstukken waaruit blijkt dat belanghebbende voldoet aan de bepalingen uit hoofdstuk II van de beleidsregel ZandvoortPas en een bewijs van verschuldigde kosten.

 • 2. Een aanvraag dient te worden ingediend:

  • a.

   Voor belanghebbende die een beroep doet op artikel 4 van deze beleidsregel: voor 31 oktober volgende op het kalenderjaar waarop het wettelijke eigen risico betrekking heeft, dan wel binnen 6 weken na ontvangst van de laatste specificatie waaruit blijkt hoe hoog het wettelijk eigen risico van de Zorgverzekeringswet is;

  • b.

   Voor belanghebbenden die een beroep doen op artikel 5 van deze beleidsregel: binnen 6 weken na ontvangst van de specificatie waaruit blijkt hoe hoog de eigen bijdrage is.

Artikel 7 Voorliggende voorzieningen

Indien belanghebbende gebruik kan maken van een andere voorziening die voorziet in de kosten genoemd in het vierde en vijfde artikel van deze beleidsregel, wordt deze voorziening als voorliggende voorziening gezien.

Artikel 8 Einde voorziening Wmo 2015

Bij beëindiging van het gebruik van een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 komt de tegemoetkoming op grond van artikel 5 van deze beleidsregel te vervallen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De tegemoetkoming wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de criteria zoals vermeld in artikel 3 en/of artikel 4 respectievelijk artikel 5 van deze beleidsregel.

Artikel 10 Afwijkingen en Hardheidsclausule

Voor situaties waarin deze beleidsregel niet voorzien of onduidelijk zijn en/of wanneer er sprake is van kennelijke hardheid kan het college in individuele gevallen ten gunste van aanvrager beslissen.

Artikel 11 Ingangsdatum

Deze beleidsregel treedt op 1 januari 2021 in werking, onder intrekking van de beleidsregels tegemoetkoming bij ziekte en handicap (2016/ 2016/06/000085).

Artikel 12 Citeertitel

Deze Beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel Tegemoetkoming bij ziekte en handicap’.

Ondertekening

Besluit College d.d. 10 november 2020

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting

Onderdeel van de decentralisatie Awbz per 2014 was de afschaffing van landelijke regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen Risico (CER), eveneens voor chronisch zieken en gehandicapten. Een deel van de hiermee gemoeide middelen gaat naar gemeenten als onderdeel van de decentralisatie Awbz. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid lokaal beleid te maken ten aanzien van een vervangende regeling ‘tegemoetkoming meerkosten bij zelfredzaamheid en participatie’.

Deze beleidsregel regelt een financiële tegemoetkoming bij ziekte en handicap ten behoeve van mensen met een laag inkomen, zodat de zorgkosten geen belemmering opwerpen om maatschappelijk te participeren.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Behoeft geen toelichting.

Artikel 2 Doelstelling

Behoeft geen toelichting.

Artikel 3 Doelgroep

Bij de omschrijving van de doelgroep is ervoor gekozen om op een zo eenvoudige wijze vast te stellen welke minima extra medische kosten hebben die zij niet kunnen vermijden. Om de regeling helder en toegankelijk voor de burgers te houden is ervoor gekozen om geen medische aandoeningen te noemen. Ook is er niet voor gekozen om de uitvoering te belasten met het wegen van medische aandoeningen. Hierop is de uitvoering niet toegerust en het uitbesteden van medische keuringen zou een groot beslag leggen op het beschikbare budget.

Artikel 4 Regeling tegemoetkoming wettelijk eigen risico zorgverzekeringswet

Deze regeling vergoedt een deel van het wettelijke eigen risico van de zorgpremie. Dit is gebaseerd op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Zandvoort. De vergoeding geldt alleen voor mensen die meer dan € 100,- van het wettelijke eigen risico moeten betalen. Pas dan is er sprake van substantiële meerkosten. Alleen van het gedeelte boven de € 100,- wordt 90% vergoed. In dit artikel wordt verwezen naar belanghebbende (enkelvoud). Wanneer er sprake is van gehuwden of gezamenlijke huishouding kunnen beide partners in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Deze regeling geldt nadrukkelijk niet voor vrijwillig aangegaan eigen risico. Door gebruik te maken van het vrijwillige eigen risico betaalt belanghebbende een lagere premie. Eventueel daaruit voortvloeiende (meer)kosten dient belanghebbende zelf te dragen.

Belanghebbende kan per kalenderjaar eenmalig een aanvraag indienen. Het is dus van belang dat belanghebbende dit pas doet wanneer duidelijk is dat het volledige wettelijke eigen risico wordt aangesproken dan wel dat het kalenderjaar voorbij is en er geen kosten meer worden gemaakt voor dat kalenderjaar.

Artikel 5 Regeling vergoeding eigen bijdrage Wmo 2015

De hoogte van de vergoeding wordt gesteld op 90% van de eigen bijdrage. De Wmo heeft als uitgangspunt dat de burger zelf binnen zijn eigen mogelijkheden op zoek moet naar oplossingen. Wanneer dat niet lukt kan een beroep worden gedaan op de Wmo. Door het niet vergoeden van een restant van 10% blijft er een financiële prikkel voor mensen om te zoeken naar andere mogelijkheden.

Artikel 6 Indienen aanvraag en wijze van verdeling van de tegemoetkoming

Van houders van een ZandvoortPas is bijna alle benodigde informatie bekend. Zij hoeven alleen bewijsstukken van de gemaakte kosten te overleggen.

Belanghebbenden die tot de doelgroep van de ZandvoortPas behoren maar geen ZandvoortPas hebben, zullen bewijsstukken moeten overleggen waaruit blijkt dat belanghebbende tot de doelgroep behoort. Hiertoe worden in ieder geval bewijsstukken inzake huisvesting, gezinssamenstelling, inkomen, vermogen en de gemaakte kosten gerekend. Uiteraard kan gelijktijdig een ZandvoortPas worden aangevraagd.

Een aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is wat de kosten zijn. Bij de eigen bijdrage Wmo zijn de (periodieke) kosten bij het ontvangen van de specificatie meteen duidelijk. Bij het wettelijke eigen risico zal dit voor de een aan het begin van het jaar duidelijk zijn dat het volledige bedrag moet worden betaald, voor de ander is dit pas aan het einde van het kalenderjaar duidelijk. Voor deze groep is het mogelijk te wachten met indienen van de aanvraag tot alle kosten duidelijk zijn, ook als de laatste specificaties pas in het volgende kalenderjaar komen. De aanvraag moet na ontvangst van de laatste specificatie wel binnen zes weken te worden ingediend.

Artikel 7 Voorliggende voorzieningen

Op dit moment zijn er geen voorliggende voorzieningen bekend voor deze kosten. Mocht dit in de toekomst wel zo zijn, dan gaan die voorzieningen voor op deze beleidsregel.

Artikel 8 Einde voorziening Wmo 2015

Spreekt voor zich.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Spreekt voor zich.

Artikel 10 Afwijkingen en Hardheidsclausule

Gemeente Zandvoort bepaalt per individueel geval of er sprake is van kennelijke hardheid. Indien strikte toepassing van deze Beleidsregel leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, kan in individuele gevallen worden besloten de tegemoetkoming bij ziekte en handicap toe te kennen.

Artikel 11 ingangsdatum

Behoeft geen toelichting.

Artikel 12 Citeertitel

Behoeft geen toelichting.